Likaantuneiden lyijypitoisten maiden sijoittaminen Pitkäsuolle

Vantaan kaupunki on suunnitellut Grönbergin lyijypitoisten maiden sijoittamista Pitkäsuolle. Pitkäsuo sijaitsee Vantaan puolella, mutta kuitenkin siten, että alueen vedet valuvat Pitkäjärveen.

YVA (Ympäristön Vaikutusten Arviointi) -ohjelma valmistui vuoden 2001 lopussa. Ohjelman mukaan tehtiin varsinainen YVA –selvitys. Tästä selvityksestä on käytössämme ollut myös kappale.

Selvityksen pohjalta olemme antaneet lausunnon (29.4.2002) yhteysviranomaisena toimineelle uudenmaan ympäristökeskukselle.

Ympäristökeskus on tehnyt saamistaan lausunnoista yhteenvedon (27.6.2002). Pro Espoonjoki ry:n lausunnosta on tehty seuraava yhteenveto:

Pro Espoonjoki ry käsittelee muistutuksessaan laajasti lyijyn välivarastoinnin ja loppusijoituksen riskejä erityisesti vesistövaikutusten ja Espoon Pitkäjärven kannalta. Tältä osin muistutuksessa katsotaan, että YVA-selostuksessa lyijyn aiheuttamaa ympäristöriskiä on vähätelty. Näistä syistä Pro Espoonjoki esittää, että lyijymaiden sijoittamista Pitkäsuolle ei tule sallia ja pitää erityisen turhana esitetyn välivarastoinnin toteuttamista. Muistutuksen mukaan välivarastoinnilla ei saavuteta mitään erityistä etua, mutta ympäristöriskiä lisätään oleellisesti.

Asian käsittelyssä ilmeisesti seuraavaksi Vantaan kaupunki hakee ympäristölupaa toteutukselle. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla em. ympäristökeskuksen lausunto sekä annettujen muistutusten kopiot.

Hakemuksen jättämistä on syytä seurata. Sen sisällöstä riippuen tarvittaessa otamme siihen edelleen kantaa.