Pro Espoonjoki ry                                             Espoossa 24.4.2003
Pro Esbo å rf

 

Espoon Seurakunnat,
Kirkkokatu 1
02770 Espoo

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus,
Kirkkojärventie 6 B
02770 Espoo

Asia: Lakelan asemakaavan muutos

Koko Espoonjoen vesistö sijaitsee keskeisesti kaupunkimme rakennettua ja rakennettavaa aluetta tarkasteltaessa. Vesistön ehkä arvostetuimmat alueet ovat sen suuret järvet eli Bodom-järvi, Pitkäjärvi ja Lippajärvi. Näiden suojelemiseksi ja kunnon parantamiseksi kaupunki on tehnyt viime vuosina paljon ja tulokset alkavat myös näkyä.

Näiden järvien vesi laskee Glimsin ja Glomsin jokien kautta edelleen Espoonjokeen ja sieltä Espoonlahteen. Tavoitteenamme on, että myös nämä jokialueet otettaisiin kaavoituksessa ja muussa kaupunkisuunnittelussa riittävästi huomioon toisaalta jokiympäristön virkistyskäytön ja toisaalta sen vanhan kulttuuriarvon säilyttämiseksi. Joen tuomia mahdollisuuksia tulee sen ympäristön kehittämisessä käyttää nykyistä paremmin hyödyksi.

Jokiympäristön säilymisen suurimpana uhkana näyttäisi tällä hetkellä olevan merkittävät rakennushankkeet, jotka pyritään sijoittamaan liian lähelle jokirantaa. Ajankohtaisia esimerkkejä ovat Keski-Espoon lukion liikuntahalli, osittain Fallåkerin kaava ja nyt kyseinen Lakelan kaavamuutos. Kun uusia rakennuksia sijoitetaan lähelle jokirantaa, niin jokilaakson kehittämisen ja kulttuuriarvojen säilyttämisen mahdollisuudet viedään lopullisesti.

Vaikka jokilaakson ympäristöä ei taloudellisistakaan syistä voida palauttaa sen arvon mukaiseen kuntoon nopeasti, niin kuitenkin mahdollisuudet sen työn tekemiseksi vähitellen resurssien sallimassa tahdissa tulee säilyttää. Kun yhtenäistä koko jokialuetta koskevaa suunnitelmaa ei vielä ole, niin toistaiseksi tulisi noudattaa suurta varovaisuutta pieniä alueellisia kaavamuutoksia jokialueelle tehtäessä. Perusperiaatteena tulisikin toistaiseksi pitää sitä, että jokilaaksoon jätetään jokiuomineen noin 200 metrin vapaa alue, jonne ei sijoiteta uusia rakennuksia. Lisäksi jokirannan kaikista kohdista tulisi jättää vähintään 50 metrin vapaa alue joka suuntaan. Tässä tulisi ottaa huomioon myös mahdollisuus paikoittain jokiuoman leventämiseen sopiviksi poukamiksi. Lisäksi aina tapauskohtaisesti tulee ottaa huomioon myös paikalliset olosuhteet.

Lakelan kaavassa näitä elementtejä ei ole mielestämme otettu riittävästi huomioon. Tästä syystä olemme jättäneet kaavaa koskevan valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen (liite 1). Lakelan kaavoitusta ja sen perusteella toteutettavaa rakentamista koskevia suunnitelmia ei ole annettu tietoomme kokonaisuudessaan ennen kuin valtuusto antoi asiasta päätöksensä. Sen jälkeen on herännyt kuitenkin vielä keskustelu, jossa on pyritty esittämään rakennusten sijoittamiselle uusia vaihtoetoja, jotka toteuttaisivat paremmin em. periaatteet. Käytettävissä olleen varsin lyhyen ajanjakson puitteissa ei ole ollut mahdollista löytää vielä paremmin em. periaatteet täyttävää ratkaisua. Uskomme kuitenkin, että tällä linjalla on löydettävissä meitäkin tyydyttävä ratkaisu, jolloin olemme valmiit vetämään valituksemme pois.

Kunnioittavasti

Pro Espoonjoki ry - Pro Esbo å rf

Tapio Ala-Peijari                                                                Martti Salakari

Puheenjohtaja                                                                     Sihteeri

Liite: Valitus Lakelan asemakaavan muutoksesta (22.4.2003)