Helsingin hallinto-oikeudelle

VALITUS ESPOON KAUPUNGINVALTUUSTON ASEMAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ

Valittaja

Pro Espoonjoki ry - Pro Esbo å rf
Yhdistyksen hallitus
c/o puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari
Kaivosmiehenkuja 6 B
02730 Espoo

Valituksenalainen päätös

Espoon kaupunginvaltuuston päätös 10.3.2003 koskien Lakelan asemakaavan muutosta (liite 1).

Valittajan vaatimukset

Valittaja pyytää kunnioittaen, että hallinto-oikeus kumoaa valtuuston päätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena.

Perustelut

Alueella voimassa oleva asemakaava täyttää nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset tyydyttävästi, koska siinä on huomioitu kaavoituksen keskeiset periaatteet, joita ovat mm. maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Näitä periaatteita on painotettu lain 28 §:ssä, 39 §:ssä sekä hieman eri sanoin 54§:ssä. Lisäksi nämä tavoitteet löytyvät myös lain yleisistä säännöksistä 5§:ssä ja 12 §:ssä. Valtuuston hyväksymässä asemakaavan muutoksessa edellä mainituista periaatteista luovutaan, joten kaavamuutos ei enää täytä rakennuslain 54 §:ää, jossa sanotaan "Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää."

Asemakaavamuutoksen suurin muutos nykytilaan ja lainvoimaiseen asemakaavaan on uuden massiivisen rakennuskompleksin sijoittaminen maisemallisesti merkityksellisen Lakelankallion ja Espoonjoen väliseen tilaan siten, että jokilaaksomaisema ja samalla vanhaan kivikirkkoon tukeutuva kulttuurimaisema säilyvät lain edellyttämällä tavalla. Valittaja pitää erityisen tärkeänä, että rakentamaton jokiranta-alue säilyy riittävän leveänä luonnonmukaisena vyöhykkeenä, jolloin jokivartta kohti kirkkoa kulkien vihermaisema ja historiallinen kulttuurimaisema muodostaisivat arvoisensa kokonaisuuden. Jokivarsi on erityisen tärkeä alueen asukkaiden ja kirkolla käyvien vieraiden kulkureittinä ja puistoalueena. Nykyinen kaava mahdollistaa edellä mainitun, kun taas kaavamuutos estää ja vaikeuttaa huomattavasti sen toteutumista.

Yhdistys teki asemakaavamuutoksesta seuraavan muistutuksen 2.1.2003.

"Asia: Muistutus Lakelan asemakaavan muutosehdotuksesta

(Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 23.10.2002)

Pro Espoonjoki –yhdistys korostaa erityisesti, että Espoon joki jokimaisemineen, vanha historiallinen Espoon kivikirkko sekä Lagstadin vanha kansakoulu ja Domsin tilan päärakennus ovat osa maamme kansallista kulttuuriperintöä, jonka vaaliminen on lainsäädännöllä varmistettu. Tällaiseen kansallismaisemaan uusi kirkollinen arvorakennus, johon tuleva piispa saa työhuoneensa, tulee sijoittaa maisemaan hyvin soveltuvasti ja luonnon ympäristöä turmelematta sekä mahdollisimman etäälle jokirannasta.

Nähtävillä olevassa asemakaavamuutoksessa edellä esitetyt tavoitteet eivät riittävästi toteudu. Kaavaehdotus on parantunut aikaisemmasta, koska rakennusalan rajaa on siirretty vähän etäämmälle Espoonjoesta. Rakennuksen lähin nurkka on kesäveden aikana noin 50 metrin päässä rantaviivasta, mutta tulva-aikana vain 20-30 metrin etäisyydellä vesirajasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä sanotaan, että asemakaava on laadittava siten, että rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Yhdistys katsoo, että ehdotettu asemakaavamuutos on lainvastainen. Rakennus sijoittuu liian lähelle jokirantaa, jolloin jokilaaksomaisema kärsii olennaisesti. Lisäksi pysäköintialue on sijoitettu siten, että Lakelankallion reuna-alueen suuret ikikuuset suureksi osaksi joudutaan kaatamaan. Tämä olisi kallioalueen maiseman täydellinen hävittäminen, jonka laki nimenomaan kieltää. Lisäksi mainitut haitat ovat helposti vältettävissä, mikäli rakennukset sijoitetaan kallion reuna-alueelle nykyisen kävelytien kohdalle ja autopaikoitus kallion sisään, rakennusten alle tai huonoimpana vaihtoehtona joen puolelle (vrt. uimahallin paikoitus).

Pro Espoonjoki yhdistys esittää, että ennen kaavan hyväksymistä järjestetään rakennusten sekä kallio- ja jokilaaksomaiseman yhteensovittamiseksi arkkitehtikilpailu. Yhdistys painottaa, että kyseessä on niin herkkä alue, että kaikkien etu on se, että uusi "Piispanlinna" sijoitetaan vanhan kivikirkon läheisyyteen todella harkiten ja käyttäen hyväksi parasta saatavissa olevaa maisemansuunnittelun ja kirkkorakentamisen asiantuntemusta."

Yhdistys uudistaa hallinto-oikeudelle kaikki muistutuksessa esitetyt perustelut ja vaatimukset sekä toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunnan vastine (30.1.2003, liite 2) on siitä erikoinen, että siinä ei oteta mitenkään kantaa siihen yhdistyksen perusvaatimukseen, että rakennukset tulisi sijoittaa lähemmäs Lakelankalliota ja paikoitus mieluimmin talon alle tai joen puolelle, jolloin rakennusten aiheuttama maisemahaitta vähenee huomattavasti. Autopaikoitusalue voidaan aina kauniisti maisemoida sopivin pensain ja puuistutuksin.

Lisäksi yhdistys katsoo, että asemakaavamuutoksen valmistelussa ei ole noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ää, jossa edellytetään vaikutusten selvittämistä kaavaa laadittaessa. Pykälässä edellytetään selvitettävän muun muassa ympäristövaikutukset sekä kulttuuriset ja muut vaikutukset. Tätä täsmennetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen ensimmäisessä pykälässä, jossa todetaan, että selvitysten on annettava riittävät tiedot "5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön." Tällaisia selvityksiä ei ole tehty tai niitä ei ainakaan ole tuotu päättäjien tietoon. Kyseessä on niin merkityksellinen hanke, että lain vaatimat selvitykset olisi pitänyt tehdä jo ennen kaavasuunnittelua.

Valtuuston hyväksyessä 10.3.2003 asemakaavamuutoksen, hyväksyttiin lisäksi yksimielinen toivomus, jossa valtuusto toivoi, että tutkittaisiin mahdollisuus sijoittaa ainakin osa autopaikoista rakennuksen alle. Koska toivomus oli yksimielinen, voidaan katsoa, että se oli myös kaavamuutoksen ylimmän päättäjän tahto parantaa rakennusten sijoitusta ja varmistaa kalliomäen puuston säilymisen. Kuitenkin yhdistyksen saamien tietojen mukaan rakennuslupakäsittelyyn ei ole tulossa tämänkaltaista suunnitelmaa.

Yhdistys katsoo, että suunniteltu rakennusryhmä (liite 3) voidaan sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaisesti kyseiselle tontille, mikäli yhdistyksen ehdottamat muutokset toteutetaan. Nyt suunnitellusta rakennusryhmästä voidaan todeta, että se ei myöskään toteuta maankäyttö- ja rakennuslain 117§ ja 118§ esitettyjä vaatimuksia.

Espoossa huhtikuun 22. päivänä 2003

Kunnioittavasti

Pro Espoonjoki ry - Pro Esbo å rf , puolesta
Tapio Ala-Peijari                                                 Martti Salakari

Puheenjohtaja                                                      Sihteeri

LIITTEET:

Espoon kaupunginvaltuuston päätös (10.3.2003)

Muistutusten lyhennelmät ja vastineet

Kaksi havainne valokuvaa suunnitelluista rakennuksista