Helsingin hallinto-oikeudelle

Asia

Vastaselitys Espoon kaupungin ja ABB Credit Oy:n antamiin lausuntoihin, joka koski valitustamme Espoon kaupungin rakennuslupapäätöksestä 7.2.2002.


Vastaselityksen antaja

Pro Espoonjoki ry.
Puheenjohtaja
Tapio Ala-Peijari
Kaivosmiehenkuja 6 B
02730 ESPOO

Sen lisäksi mitä olemme aikaisemmin sanoneet valituksessamme haluamme lausuntojen johdosta todeta seuraavaa.


Valitusoikeus

Pro Espoonjoki ry katsoo, että sillä on oikeus tehdä sääntöjensä mukaan valitus ko. asiassa. Espoon kaupunki ei ole lausunnossaan kyseenalaistanut valitusoikeuttamme kuten muiden valittajien osalta, joten ilmeisesti myös kaupungin mielestä meillä on valitusoikeus asiassa. ABB Credit Oy:n vastineessa sen sijaan vedotaan yhdistyksen sääntöihin ja niiden perusteella esitetään epäilys yhdistyksen valitusoikeudesta. Sääntöjemme kyseinen kohta kuuluu seuraavasti:

Tässä tapauksessa rakennuslupapäätös on kaavan vastainen, joten kaavaa koskevana asiana sääntöjemme mukaan valituksen teko ko. asiassa kuuluu yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.


Poikkeaman vähäisyyden arviointi

Kaavoittaja on aikanaan merkinnyt rajat, joiden sisäpuolelle rakennukset tulee sijoittaa. Erilaiset spekulaatiot siitä mitä kaavoittaja on saattanut tarkoittaa kaavaa tehdessään ovat tässä yhteydessä tarpeettomia. Kaavan merkintöjen tulee olla kaikkia osapuolia sitovia. Jos kaavan merkinnöistä poiketaan, niin on harkittava onko muutos maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähäinen. Käsityksemme mukaan toteutettu muutos ei ole vähäinen. Tätä perustelemme seuraavasti.

Lausunnoissa poikkeaman kokoa on verrattu vain koko rakennushankkeen kokoon. Oleellista ei ole kuitenkaan pelkästään se, kuinka paljon ja minkälaista rakentamista tapahtuu muutosalueen lähialueella vaan, se kuinka muutos vaikuttaa muutoksen kohteena olevaan alueeseen eli tässä tapauksessa jokivarren säilymiseen kaavoittajan tarkoittamana rakentamiselta vapaana alueena. Palloiluhallin osalta vapaa alue supistuu lausuntojen perusteella suurimmillaan 86 m:stä 60 m:iin eli kaikkiaan 30 %. Todellisuudessa paikalla mitattuna ko. kohdalla rakennusalueen raja on 42 metriä ja rakennuksen nurkka noin 47 metriä joen lähimmästä rantatörmästä, jolloin supistuminen on luokkaa 35 %. Näin suuri kavennus ei voi olla vaikuttamatta jokilaakson alueen toimivuuteen viheralueena, kulttuuriympäristönä tai maisemallisena elementtinä. Toisaalta koko hankkeenkin rakennustilavuuteen verrattuna rakennusalueen ylittävä osa on n. 1000 m3 eli n. 20 % kokonaistilavuudesta (53 000 m3), mitä ei voida pitää vähäisenä.


Muita näkemyksiä

Lausunnoissa on viitattu myös vastarannan puolella olevaan kaavan mukaiseen rakennusrajaan, joka on noin 50 metrin etäisyydellä joesta. Tällä perusteella ajatellaan että joen eteläpuolellakin raja voitaisiin siirtää yhtä lähelle jokea. Käytännössä asia on juuri päinvastoin. Oleellista on joen molemmille puolille yhteensä syntyvä rakentamiselta vapaan alueen leveys. Jos myös joen vastakkaisella rannalla oleva vapaa alue on kaavassa kapea, niin sitä suuremmalla syyllä lisäkaventaminen kaavan määräyksistä ei saisi olla hyväksyttävissä. Myöskin puuston vertaamista rakennuksiin pidämme asiattomana.


Menettelytavoista

Kaava on aikanaan toteutettu menettelyllä, jossa kaikilla asianosaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa kaavan sisältöön. Nyt tehty muutos on tehty vain lauta-kunnan päätöksellä eikä siihen ole ollut vastaavanlaista vaikutusmahdollisuutta.

Myöskään rakentamisen eteneminen ei ole sujunut oikealla tavalla. Hankkeelle annettiin maisematyölupa 15.11.2001. Valituksemme alaisen rakennusluvan lautakunta myönsi 7.2.2002. Sen jälkeen lautakunta antoi 7.3.2002 luvan rakennustyön jatkamisesta ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta ilmoittamatta siitä valittajille.


Espoossa 8 päivänä lokakuuta, 2002

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Tapio Ala-Peijari            Martti Salakari
Puheenjohtaja                Sihteeri9.10.2002/ms                                                                                                                                                                                                                        |ETUSIVULLE|           |TAKAISIN|