Pro Espoonjoki ry

Pro Esbo å rf

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja toteuttaminen

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastusosakaskuntien muodostama kattojärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.

Yhdistyksemme pyrkii pitämään Espoonjoen rantapuistona Pitkäjärveltä, Lippajärveltä ja Bodom-järveltä merelle Espoonlahteen. Kun joen rannoille varataan tarpeeksi tilaa, huomioiden luonto, maisema ja nykyinen asutus, voi joki virrata luonnollisessa ympäristössä merelle saakka virkistystä ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia tarjoten.

Vuosi 2008 on yhdistyksen kymmenes toimintavuosi. Yhdistys on rekisteröity vuonna 2000 ja toiminut siitä lähtien aktiivisesti tavoitteidensa saavuttamiseksi, joista parhaan kuvan saa yhdistyksen kotisivulta: www.proespoonjoki.fi. Sieltä löytyvät myös toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset sekä kuvagalleria.

2. Toiminta

Yhdistyksen varsinainen toiminta keskittyy Espoonjokeen vesistönä ja sen luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämiseen ja edistämiseen.

Käytännössä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat toimikunnat, joita ovat kaavoitus-, kulttuuri-, talous-, tiedotus-, vesistö- ja virkistyskäyttötoimikunnat. Tarvittaessa toimikuntia perustetaan lisää. Hallitus on koordinointielin ja kussakin toimikunnassa on vähintään yksi hallituksen jäsen.

Yhdistyksen jäsenistö on suuri ja sillä on runsaasti niin ympäristösuojelun kuin muidenkin alojen asiantuntemusta. Toimikuntien työpanoksella saadaan työskentelyyn sekä syvyyttä että vaikuttavuutta. Pyritään aktiivisesti laajentamaan toimikuntia myös hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä.

Yhdistys huomioi Vanhan Espoon 550-juhlavuoden 2008 lähinnä kulttuuri- ja virkistystoiminnassa.

2.1 Vesistö

Yhdistys kokoaa vesistöaluetta koskevaa tietoa ja muokkaa siitä kokonaiskuvan. Myös kaupunki on aloittanut suunnittelun, joka koskee vesistökokonaisuutta. Yhdistys edistää tätä ja vaikuttaa siihen tavoitteidensa mukaisesti.

Vesistön suuret järvet ja Espoonjokilaakso ovat ensisijaisia toiminnan kohteita. Keskeisenä tavoitteena on yhtenäisen, kulkukelpoisen luontopolun luominen joen vartta mukailemaan Träskändasta merelle asti. Jokiuoman ja sen kasvillisuuden luonnontilaisuus ja joen jätteettömyys sekä veden hyvä laatu ovat tärkeitä.

2.2 Kaavoitus

Yhdistys vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Espoonjoen valuma- ja vaikutusalueen kaavoitukseen ja rakentamiseen yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä kanssa.

Espoonjoen valuma-aluetta tulee maankäytön suunnittelussa käsitellä yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena muistaen jokeen liittyvät ekologiset käytävät kuten viherkäytävän Lippajärveltä ja Pitkäjärveltä Espoonlahdelle. Tavoitteena tulee olla jokilaaksoa myötäilevän vanhan kulttuurimaiseman palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa asukkaiden toiveiden mukaisesti osaksi kaupunkipuistoa. Kaupungille tehdyn kansalaisaloitteen hyväksyttyjen toimintaehdotusten toteutumista seurataan kiinteästi ja tarvittaessa puututaan asioiden kulkuun.

2.3 Kulttuuri- ja virkistystoiminta

Yhdistys pyrkii edistämään kulttuurihankkeita, jotka liittyvät jokilaakson erityisluonteeseen, sen perinteisiin ja historiaan. Aiemmin järjestetyillä jokikävelyillä on kiinnitetty huomiota jokiluontoon ja maisemiin. Nostetaan esille myös joen kulttuurihistoria, se, miten joki on virrannut kuin elämänlankana seudun läpi ja vaikuttanut asukkaiden toimeentuloon ja vapaa-aikaan.

Vanha Espoo 550 –juhlavuoteen liittyen järjestetään historiallisia jokikävelyitä. Jokivarren asukkaiden muistot, jokeen ja jokilaaksoon liittyvät tarinat ja historiallinen tieto konkretisoituvat tilanteiksi harrastelijanäyttelijöiden esittäminä kävelyreitin varrella. Kävelyihin valmistetaan ohjelmalehtinen oheismateriaaliksi, jossa on taustatietoja kohtauksista.

Jokiluontoon ja maisemiin keskittyvää yleisö- ja koululaiskävelyjen järjestämistä jatketaan tulevana toimintavuonna Träskändasta Glimsiin johtavalla reitillä. Retkien järjestely tehdään yhteistyössä alueen koulujen kanssa. Tavoitteena on järjestää kanoottiretkiä.

Yhdistys jatkaa jokiaiheisen valokuvakokoelman laajentamista sekä näyttelytilaisuuksien järjestämistä.

2.4 Viestintä

Tiedotus yhdistyksen ulkopuolelle nojaa toimiviin kotisivuihin ja yhteistyöhön muiden tiedotustahojen kanssa. Hyödynnetään esimerkiksi Espoon keskuksen Kehittämisfoorumin mahdollisuuksia Espoonjoen asian esille tuomisessa Internetissä.

Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa, tiedottamista ja yhteistyötä kohderyhmänä kansalaisryhmät ja järjestöt sekä tiedotusvälineet, kuten myös Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan päättävät elimet, Uudenmaan ympäristökeskus, Uudenmaan Liitto ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), Helsingin seudun ja Vantaan vesiensuojeluyhdistys sekä muut alueella vaikuttavat tahot.

2.5 Talous

Yhdistyksen toimintakulut katetaan jäsenmaksuilla, Espoon kaupungin avustuksilla sekä muilla haettavilla apurahoilla. Taloustoimikunnan tehtävä on suunnitella eri hankkeille tarvittava taloudellinen tuki ja luoda hyvät ja luottamukselliset yhteistyösuhteet kaikkiin sidosryhmiin.

3. Yhteistyö

Yhdistys on jäsenenä Helsingin seudun ja Vantaan vesiensuojeluyhdistyksessä. Lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat joko Pro Espoonjoki ry:n tai omien yhdistystensä asettamina Leppävaaran, Kanta-Espoon, Pohjois-Espoon, Espoonlahden ja Kauklahden alueneuvottelukunnissa. Yhdistys esittää myös muihin joen valuma-alueen alueneuvottelukuntiin edustajia.

4. Jäsenistö ja hallinto

Jäseninä on 19 yhdistystä sekä 2 kannatusjäsentä. Yhdistyksellä on myös kaksi kunniajäsentä. Tavoitteena on laajentaa jäsenistöä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 3-10 jäsentä, 1-5 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi sihteeri ja/tai taloudenhoitaja voidaan tarvittaessa kutsua hallituksen ulkopuolelta.

Jäsenmaksun perusosa on 20,00 € ja jäsenmaksun lisäosuus 4,00 €. Uusien jäsenten liittymismaksu on 33,00 € ja kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € sekä yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti.