Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007


1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja toteuttaminen

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastusosakaskuntien muodostama kattojärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.

Yhdistyksemme pyrkiikin pitämään Espoonjoen rantapuistona Pitkäjärveltä, Lippajärveltä ja Bodom-järveltä merelle Espoonlahteen. Kun joen rannoille varataan tarpeeksi tilaa, huomioiden luonto, maisema ja nykyinen asutus, voi joki virrata puistomaisessa ympäristössä merelle saakka virkistystä ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia tarjoten.

Yhdistys on rekisteröity vuonna 2000 ja toiminut siitä lähtien aktiivisesti tavoitteidensa saavuttamiseksi, joista parhaan kuvan saa yhdistyksen kotisivulta: www.proespoonjoki.fi. Sieltä löytyvät myös toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset sekä kuvagalleria.


Lisäksi yhdistys edistää koko Espoonjoen vesistöaluetta koskevaa yhteistoimintaa eri järjestöjen ja kansalaisryhmien kesken niin Espoossa kuin sen lähialueillakin.

2. Toiminta


Yhdistyksen varsinainen toiminta keskittyy kaavoitus-, vesistö-, virkistyskäyttö-,

suunnittelu- tiedotus-, kulttuuri- ja taloustoimikuntiin. Eri toimikunnista kootut työryhmät ovat osoittautuneet tehokkaiksi erityistapauksien selvittäjiksi sekä projektien vetäjiksi.

Tarvittaessa toimikuntia perustetaan lisää. Hallitus on koordinointielin ja kussakin toimikunnassa on vähintään yksi hallituksen jäsen. Jäsenjärjestöjen osallistumista toimikuntiin pyritään edistämään.

Yhdistyksen jäsenistö on suuri ja sillä on runsaasti niin ympäristösuojelun kuin muidenkin alojen asiantuntemusta. Toimikuntien työpanoksella saadaan työskentelyyn sekä syvyyttä että vaikuttavuutta.

2.1 Vesistö

Yhdistys pyrkii kokoamaan kaiken vesistöaluetta koskevan tiedon ja muokkaamaan siitä kokonaiskuvan. Myös kaupunki on aloittanut suunnittelun, joka koskee vesistökokonaisuutta. Yhdistys edistää tätä ja vaikuttaa siihen tavoitteidensa mukaisesti.

Vesistön suuret järvet ja Espoonjokilaakso ovat ensisijaisia toiminnan kohteita. Kaupunki on suorittanut tulvakartoituksen meren ranta-alueilla. Yhdistys toimii siten, että toimintavuonna tulvakartoitusta jatketaan myös Espoonjoen vesistöalueelle.

Espoonjoen rantojen omistussuhteet on selvitetty Pitkäjärveltä Espoon keskukseen. Selvitystä jatketaan Espoonlahteen saakka. Tehtävä liittyy tavoitteeseen luoda vesistöjä seuraava luontopolku, joka on jo hyvässä alussa välillä Träskända - Glims ja jota on tarkoitus jatkaa Glimsistä Kauklahteen ja edelleen merelle.

Syksyn retkeilyillä ja talkoissa todettiin Glimså:ssa 3 – 4 vahvaa patoutumaa, joiden purku ei onnistu talkoovoimin ilman koneita. Yhdistys huolehtii, että keväällä 2007 kaupunki purkaa patoumat mahdollisimman varhain ja puhdistaa reittiä muutenkin mm. siihen kertyneestä yhteiskuntajätteestä.

 

2.2 Kaavoitus

Yhdistys seuraa Espoonjoen valuma- ja vaikutusalueen kaavoitusta ja rakentamista yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä kanssa ja pyrkii vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ko. alueen kannalta tärkeisiin suunnitelmiin.

Espoonjoen valuma-aluetta tulee kaavoituksessa käsitellä yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, josta asiasta kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen, mutta toimeenpano on hidasta suuressa organisaatiossa, sen vuoksi muistutetaan, että tavoitteena tulee olla jokilaaksoa myötäilevän vanhan kulttuurimaiseman palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa asukkaiden toiveiden mukaisesti osaksi kaupunkipuistoa.

Jäsenyhdistysten asiantuntemusta hyödyntäen jatketaan kohdekartoitusta alueista, jotka kaavoituksessa tulee erityisesti ottaa huomioon.

2.3 Virkistyskäyttö

Asukkaiden virkistäytymisen kannalta vesistöalueen merkitys on suuri. Yhdistys seuraa virkistäytymistoimintaan liittyviä hankkeita yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoite on nostaa vesistöalueen arvostusta ja parantaa sieltä löytyvien virkistäytymismahdollisuuksien saatavuutta ja laatua.

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään erilaisia tilaisuuksia asian edistämiseksi, kuten Espoonjoki-kävelyt ja -kanoottiretket niin yleisölle kuin erityisryhmillekin. Yksi erityisryhmä ovat edelleen ala-kouluikäiset lapset sekä yläkouluikäiset nuoret ja vuoden 2007 aikana järjestetään vesistöaiheisia retkeilyjä koululuokille yhteistoiminnassa alueen koulujen ja työväenopiston kanssa sekä suomen- että ruotsinkielisille kouluille. Alustavat varaukset on tehty toukokuulle 2007 työväenopiston kävelylle Träskändasta Glimsiin sekä Lagstadin alakoulun kävelylle kirkon lähettyvillä.

Virkistyskäyttömahdollisuuksien kartoitusta ja yleissuunnitelman laadintaa jatketaan. Yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa v. 2000 aloitetun viheraluesuunnittelun puitteissa pyritään luomaan yhtenäinen viherkäytävä Pitkäjärveltä Espoonlahdelle saakka.

 

 

2.4 Tiedotus- ja koulutus

Yhdistyksen esite uusitaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti ja yhdistykselle teetetään logo.

Internetsivuston kehittämistä ja ylläpitoa jatketaan jäsenistöä hyödyttäväksi ja alueen asukkaita palvelevaksi tietolähteeksi. Sekä esite että kotisivut pyritään toteuttamaan myös ruotsinkielisinä. Yhteydet jäsenistöön hoidetaan pääosin sähköpostilla jäsenistön yhteyshenkilöiden kautta. Yksi yhdistyksen kotisivuston kehittämistavoitteista on tiedotuksen ja tiedonvaihdon parantaminen.

Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa, tiedottamista ja yhteistyötä kohderyhmänä Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan päättävät elimet, Uudenmaan Liitto ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), Helsingin seudun ja Vantaan vesiensuojeluyhdistys, alueneuvottelukunnat, eri kansalaisryhmät ja järjestöt sekä tiedotusvälineet keskeisinä asioina Espoonjoen vesistöaluetta koskevat tai liittyvät asiat
Jokikävelyjen vetämistä koulutetaan esim. ala- ja yläkoulujen opettajille sekä työväenopistossa suomen- ja ruotsinkielellä.

2.5 Kulttuuri

Yhdistys pyrkii edistämään kulttuurihankkeita, jotka liittyvät jokilaakson erityisluonteeseen, sen perinteisiin ja historiaan. Tavoite on jatkaa perinteen keruuta sekä järjestää sopivia jokiaiheisia tilaisuuksia erityiskohderyhmänä lapset ja nuoret.

Ryhmäkoti Ingaksen monikansalliselle lapsiryhmälle suunnitellaan oma jokitapahtuma kotouttamisen edistämiseksi.

Espoonjoki-aiheisin kuvin painetuille kalentereille 2008 etsitään yhteistyökumppania. Valmistellaan osallistumista Espoon 550-vuotistapahtumaan.

Pro Espoonjoki ry jatkaa 30 kuvan valokuvakokoelman laajentamista sekä näyttelytilaisuuksien järjestämistä. Tämä jokikuva-esittelymateriaali on osin tai kokonaisuudessaan käytettävissä jäsenyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa joko laminoituina paperikuvina tai sähköisenä esityksenä. Yhdistyksen painattamia talviaiheisia Espoonjoki-postikortteja on edelleen myynnissä.

2.6 Talous

Yhdistyksen toimintakulut katetaan jäsenmaksuilla, Espoon kaupungin avustuksilla sekä muilla haettavilla apurahoilla. Taloustoimikunnan tehtävä on suunnitella eri hankkeille tarvittava taloudellinen tuki ja luoda hyvät ja luottamukselliset yhteistyösuhteet kaikkiin sidosryhmiin.

3. Yhteistyö

Yhdistys tehostaa yhteistyötä jäsenyhdistysten vesistöaluetta koskevissa hankkeissa. Toiminnassa otetaan huomioon hankkeiden vaikutus kokonaisuuteen ja ennen aloitusta arvioidaan hankkeen vaikutukset sekä tarvittava rahoitus.

Yhdistys on jäsenenä Helsingin seudun ja Vantaan vesiensuojeluyhdistyksessä. Lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat joko Pro Espoonjoki ry:n tai omien yhdistystensä asettamina seuraavissa alueneuvottelukunnissa:

Muihin tilaisuuksiin osanottajat määrätään tapauskohtaisesti.

4. Jäsenistö ja hallinto

Jäseninä on 19 yhdistystä sekä 2 kannatusjäsentä. Vuonna 2007 on tarkoitus kutsua myös kaksi kunniajäsentä sekä pyrkii saamaan uusia yhdistys- ja kalastusosakaskuntajäseniä.

Yhdistys järjestää edustajiston sääntömääräisen vuosikokouksen ja yhdistyksen hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 3-10 jäsentä, 1-5 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi sihteeri ja/tai taloudenhoitaja voidaan tarvittaessa kutsua hallituksen ulkopuolelta.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun perusosa on 20,00 € ja jäsenmaksun lisäosuus 4,00 €. Uusien jäsenten liittymismaksu on 33,00 € ja kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € sekä yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti.


Talousarvio vuodelle 2007

Talousarviossa ovat tavanomaisen toiminnan tulot ja kulut. Erillishankkeille haetaan rahoitus erikseen. Liitteenä esite- ja logoprojektin rahoitussuunnitelma.

TUOTOT

 

euroa

Jäsenmaksut:

 

500,00

Liittymismaksut: 3 kpl

 

99,00

Julkiset avustukset:

   

Espoon kaupunki, nuorisoavustus

 

400,00

Espoon kaupunki, kulttuuriavustus

 

800,00

Espoon kaupunki, talkooavustukset

 

1000,00

Muut avustukset:

   

kalenteri ja Espoo 550 v. 2008

 

1 500,00

käännöstyöt

 

1 500,00

Kalenterin ja korttien myyntitulo

 

800,00

Tuotot yhteensä

 

6 599,00

     

KULUT

   

Tiedotus ja kotisivu

 

499,00

Talkoot

 

1 000,00

Virkistyskäyttö/Jokikävelyt

 

500,00

Kulttuuritoiminta/Kortit, valokuvat, perinne

 

1 000,00

Kalenteri ja Espoo 550 v. 2008 juhlavuosisuunnittelu

 

1 500,00

Käännöstyöt

 

1 500,00

Jäsenmaksut:

   

Vantaanjoen ja Helsingin seudun
Vesiensuojelu- yhdistys ry

 

180,00

Lupa- ja lunastusmaksut: 

 

100,00

Toimintakulut:

   

kulukorvaukset

100,00

 

kokouskulut

100,00

 

muut hallintokulut

120,00

320,00

Kulut yhteensä

 

6 599,00

 

LIITE: Yhdistyksen uusi esite- ja logoprojekti 2007

 

Rahoitussuunnitelma

TUOTOT

 

euroa

Pandapalkinto

 

10.000

Avustukset (käännöstyö, kirjoituspalkkiot)

 

3.000

Tuotot yhteensä

 

13.000

     

KULUT

   

Esitekstien läpikäynti ja uusiminen, 2-kielisyys (kirjoitus- ja käännöspalkkiot)

 

4.200

Kartta – lupa- ja tekijänoikeudet sekä kartan muokkaus

 

600

Logo – suunnittelu ja kilpailu

 

600

Esitteen taitto

 

2.000

Painatustyö – kilpailutus

 

4.000

Jakelu – yhdistyksen oma käyttö, kirjastot, yhteisjakelupisteet

 

600

Koululaiskävelyaineistot ja kyltit

 

1.000

Kulut yhteensä

 

13.000