Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006Yleistä

"Yhdistys on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua, ihmisten viihtyvyyttä ja turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa."

Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa, tiedottamista ja yhteistyötä kohderyhmänä Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan päättävät elimet, Uudenmaan Liitto ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), Helsingin seudun ja Vantaan vesiensuojeluyhdistys, alueneuvottelukunnat, eri kansalaisryhmät ja järjestöt sekä tiedotusvälineet keskeisinä asioina Espoonjoen vesistöaluetta koskevat tai liityvät asiat.

Lisäksi yhdistys edistää koko Espoonjoen vesistöaluetta koskevaa yhteistoimintaa eri järjestöjen ja kansalaisryhmien kesken niin Espoossa kuin sen lähialueillakin.

EDUSTUKSET

Yhdistys on jäsenenä Helsingin seudun ja Vantaan vesiensuojeluyhdistyksessä. Lisäksi yhdistykselle on edustukset seuraavissa alueneuvottelukunnissa:

Muihin tilaisuuksiin osanottajat määrätään tapauskohtaisesti.


Toiminta

Toimikunnat

Yhdistyksen varsinainen toiminta keskittyy kaavoitus-, vesistö-, virkistyskäyttö-, suunnittelu-, tiedotus-, kulttuuri- ja taloustoimikuntiin. Tarvittaessa toimikuntia perustetaan lisää. Hallitus on koordinointielin ja kussakin toimikunnassa on vähintään yksi hallituksen jäsen. Jäsenjärjestöjen osallistumista toimikuntiin pyritään edistämään.

Yhdistyksen jäsenistö on suuri ja sillä on runsaasti niin ympäristösuojelun kuin muidenkin alojen asiantuntemusta. Toimikuntien työpanoksella saadaan työskentelyyn sekä syvyyttä että vaikuttavuutta.

Työryhmät

Erilliset, lyhytaikaiset työryhmät ovat osoittautuneet tehokkaiksi erityistapauksien selvittäjiksi. Niitä käytetään myös vuonna 2006.

Vesistö

Yhdistys pyrkii kokoamaan kaiken vesistöaluetta koskevan tiedon ja muokkaamaan siitä kokonaiskuvan. Myös kaupunki on aloittanut suunnittelun, joka koskee vesistökokonaisuutta. Yhdistys edistää tätä ja vaikuttaa siihen tavoitteidensa mukaisesti.

Vesistön suuret järvet ja Espoonjokilaakso ovat ensisijaisia toiminnan kohteita. Kaupunki on suorittanut tulvakartoituksen meren ranta-alueilla. Yhdistys toimii siten, että toimintavuonna tulvakartoitusta jatketaan myös Espoonjoen vesistöalueelle.

Espoonjoen rantojen omistussuhteet on selvitetty Pitkäjärveltä Espoon keskukseen. Selvitystä jatketaan Espoonlahteen saakka. Tehtävä liittyy tavoitteeseen luoda vesistöjä seuraava polusto, joka voidaan liittää Espoon kaupunkipolkuihin (ks. esitesarja: Espoon kaupunkipolut).

Syksyn retkeilyillä ja talkoissa todettiin Glimså:ssa 3 – 4 vahvaa patoutumaa, joiden purku ei onnistu talkoovoimin ja ilman koneita. Yhdistys huolehtii, että keväällä 2006 kaupunki purkaa patoumat mahdollisimman varhain ja puhdistaa reittiä muutenkin mm. siihen kertyneestä yhteiskuntajätteestä.

Kirkkojärven jäänne Turun pikatien pohjoispuolella on kunnostuksen tarpeessa. Yhdistys tekee siitä kuntalaisaloitteen.

Kaavoitus

Yhdistys seuraa Espoonjoen valuma- ja vaikutusalueen kaavoitusta ja rakentamista yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä kanssa ja pyrkii vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ko. alueen kannalta tärkeisiin suunnitelmiin.

Espoonjoen valuma-aluetta tulee kaavoituksessa käsitellä yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, josta asiasta kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen, mutta toimeenpano on hidasta suuressa organisaatiossa, sen vuoksi muistutetaan, että tavoitteena tulee olla jokilaaksoa myötäilevän vanhan kulttuurimaiseman palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa asukkaiden toiveiden mukaisesti osaksi kaupunkipuistoa.

Jäsenyhdistysten asiantuntemusta hyödyntäen jatketaan kohdekartoitusta alueista, jotka kaavoituksessa tulee erityisesti ottaa huomioon.

Virkistyskäyttö

Asukkaiden virkistäytymisen kannalta vesistöalueen merkitys on suuri. Yhdistys seuraa virkistäytymistoimintaan liittyviä hankkeita yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoite on nostaa vesistöalueen arvostusta ja parantaa sieltä löytyvien virkistäytymis-mahdollisuuksien saatavuutta ja laatua.

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään erilaisia tilaisuuksia asian edistämiseksi, kuten Espoonjoki-kävelyt ja -kanoottiretket niin yleisölle kuin erityisryhmillekin. Yksi erityisryhmä ovat lapset sekä nuoret ja vuoden 2006 aikana järjestetään vesistöaiheisia retkeilyjä koululuokille yhteistoiminnassa alueen koulujen kanssa.

Virkistyskäyttömahdollisuuksien kartoitusta ja yleissuunnitelman laadintaa jatketaan. Yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa v. 2000 aloitetun viheraluesuunnittelun puitteissa pyritään luomaan yhtenäinen viherkäytävä Pitkäjärveltä Espoonlahdelle saakka. Vuoden 2006 tavoitteena on talkoovoimin raivata kävelyreitti kevään aikana Glimsistä kohti Espoonlahtea sekä syksyn aikana Gloms haaraa pitkin Bodom-järvelle.

Tiedotus

Pro Espoonjoki ry on laatinut esittelyaineiston toiminnastaan sekä saanut valmiiksi monipuolisen valokuvakokoelman Espoonjoesta. Tämä esittelymateriaali on osin tai kokonaisuudessaan käytettävissä jäsenyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa.

Kauklahden asuntomessut ovat yksi tiedotuksen potentiaalisista kohteista. Tuleville asukkaille ja vierailijoille ovat tiedot vesistöalueesta tärkeitä.

Yhdistys on painattanut talviaiheiset Espoonjoki-postikortit, joita se käyttää itse ja tarjoaa jäsenyhdistyksille mahdollisuuden käyttää niitä jokitietouden lisäämiseen, jos korteille ja uusille kuva-aiheille on kysyntää, niitä painatetaan lisää.

Internetsivuston kehittämistä ja ylläpitoa jatketaan jäsenistöä hyödyttäväksi ja myös Espoon asukkaita palvelevaksi tietolähteeksi.

Yhdistyksen esitteen päivityksestä päätetään toimintavuonna. Jos päivitys tehdään, on tehtävä suuritöinen. Mm. vesistöalueen retkeilypolut ja polkusuunnitelmat on lisättävä karttaan.

Yhteydet jäsenistöön hoidetaan, henkilökohtaisten yhteydenottojen lisäksi, sekä kirjeitse että sähköpostilla jäsenistön yhteyshenkilöiden kautta. Yksi yhdistyksen kotisivuston kehittämistavoitteista on tiedotuksen ja tiedonvaihdon parantaminen.

Tiedotuskohteiden kartoitusta jatketaan julkishallinnossa, tiedotusvälineissä ja muissa tarpeellisiksi katsotuissa ryhmissä sekä ylläpidetään sidos- ja kohderyhmätiedostoa. Vuonna 2006 pidettävät Espoon asuntomessut hyödynnetään vesistötietouden lisäämiseksi niin tulevien asukkaiden kuin asuntomessuvierailijoidenkin keskuudessa.

Kulttuuri

Yhdistys pyrkii edistämään kulttuurihankkeita, jotka liittyvät jokilaakson erityisluonteeseen, sen perinteisiin ja historiaan. Tavoite on jatkaa perinteen keruuta sekä järjestää sopivia jokiaiheisia tilaisuuksia erityiskohderyhmänä lapset ja nuoret.

Valokuvanäyttelyä täydennetään uusin kuvin ja Espoonjoki-aiheisin kuvin painetuille kalentereille 2007 etsitään yhteistyökumppania / rahoitusta.

Talous

Tehtävä on suunnitella eri hankkeille tarvittava taloudellinen tuki ja luoda hyvät ja luottamukselliset yhteistyösuhteet kaikkiin sidosryhmiin. Toimintaan pyritään saamaan sekä yksityistä että julkista rahoitusta anomalla esimerkiksi kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja talkooavustuksia sekä selvittämällä muita hankeavustusmahdollisuuksia.

Jäsenyhdistysten toiminta-alueille kohdistuvat hankkeet

Yhdistys tehostaa yhteistyötä jäsenyhdistysten vesistöaluetta koskevissa hankkeissa. Toiminnassa otetaan huomioon hankkeiden vaikutus kokonaisuuteen ja ennen aloitusta arvioidaan hankkeen vaikutukset sekä tarvittava rahoitus.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun perusosa on 20,00 € ja jäsenmaksun lisäosuus 4,00 €. Uusien jäsenten liittymismaksu on 33,00 € ja kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € sekä yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti. Vuoden 2006 tavoitteena on uusien jäsenyhdistysten hankinta Espoonlahden suunnalta sekä Gloms-joen varrelta.

____

Talousarvio vuodelle 2006

Talousarviossa ovat tavanomaisen toiminnan tulot ja kulut. Erillishankkeille haetaan rahoitus erikseen.

TUOTOT

 

euroa

Jäsenmaksut:

 

500,00

Liittymismaksut: 3 kpl

 

99,00

Julkiset avustukset:

   

Espoon kaupunki, liikunta-avustus

 

500,00

Espoon kaupunki, kulttuuriavustus

 

300,00

Espoon kaupunki, talkooavustukset

 

800,00

Espoon kaupunki, esitteen päivitys

 

1 000,00

Muut avustukset:

   

kalenteri v. 2007

 

1 500,00

esitteen päivitys

 

1 000,00

Kalenterin ja korttien myyntitulo

 

2 341,00

Tuotot yhteensä

 

8 040,00

     

KULUT

   

Tiedotus ja kotisivu

 

400,00

Talkoot

 

800,00

Virkistyskäyttö/Liikuntatapahtumat

 

500,00

Kulttuuritoiminta/Kortit, valokuvat, perinne

 

1 000,00

Kalenteri v. 2007, kuvat ja painatus

 

2 000,00

Esitteen päivitys

 

2 000,00

Valokuvanäyttely-aineisto

 

400,00

Muut kulttuurihankkeet

 

350,00

Jäsenmaksut:

   

Vantaanjoen ja Helsingin seudun
Vesiensuojelu- yhdistys ry

 

180,00

Lunastukset/oikeuden päätökset: 

 

100,00

Toimintakulut:

   

kulukorvaukset

100,00

 

kokouskulut

100,00

 

muut hallintokulut

110,00

310,00

Kulut yhteensä

 

8 040,00