Korjattu edustajainkokouksessa 10.5.2005

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Yleistä

"Yhdistys on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua, ihmisten viihtyvyyttä ja turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa."

Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa, tiedottamista ja yhteistyötä kohderyhmänä Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan päättävät elimet, Uudenmaan Liitto ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, eri kansalaisryhmät ja järjestöt sekä tiedotusvälineet keskeisinä asioina Espoonjoen vesistöaluetta koskevat tai sivuavat hankkeet. Lisäksi yhdistys edistää koko Espoonjoen vesistöaluetta koskevaa yhteistoimintaa eri järjestöjen ja kansalaisryhmien kesken niin Espoossa kuin sen lähialueillakin.

Toiminta

Edustukset

Yhdistys on Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsen. Kokouksiin hallitus nimittää edustajan erikseen.

Vuoden 2004 lopulla hallitus päätti, että yhdistys esittää edustajat vesistöalueen alueneuvottelukuntiin ja tällä hetkellä Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf:lla on edustajat Leppävaaran (Kenneth Schröder) ja Kanta-Espoon (Rainer Lahti) alueneuvottelukunnissa. Edustuksia alueneuvottelukunnissa lisätään toimintavuonna.

Yhdistyksellä on edustusta myös kaupungin vesistöaluetta koskevissa hankkeissa. Toimintaa suunnataan siten, että nämä edustukset virallistettaisiin.

Toimikunnat

Yhdistyksen varsinainen toiminta keskittyy kaavoitus-, vesistö-, virkistyskäyttö-, suunnittelu-, tiedotus-, kulttuuri- ja taloustoimikuntiin. Toimikuntien rajat ylittävissä erillishankkeissa käytetään myös erikseen koottavia työryhmiä. Kussakin toimikunnassa on vähintään yksi hallituksen jäsen. Jäsenjärjestöjen osallistumista toimikuntiin pyritään edistämään.

Espoonjoen vesistöalueella toimii joitakin itsenäisiä, aktiivisia alueellisia toimikuntia. Hallitus tukee näiden toimintaa ja selvittää yhteistoimintamahdollisuudet.

Yhdistyksen jäsenistö on suuri ja sillä on runsaasti niin ympäristösuojelun kuin muidenkin alojen asiantuntemusta. Toimikuntien työpanoksella saadaan työskentelyyn sekä syvyyttä että vaikuttavuutta.

Vesistötoimikunta

Vesistötoimikunta kokoaa vesistöä koskevaa saatavilla olevaa tietoa ja muokkaa siitä vesistöä koskevan kokonaiskuvan. Myös kaupunki on aloittanut suunnittelun, joka koskee vesistökokonaisuutta. Toimikunta ja yhdistys pyrkivät edistämään tätä ja vaikuttamaan siihen omien tavoitteittemme mukaisesti.

Vesistön suuret järvet ja Espoonjokilaakso ovat ensisijaisia toiminnan kohteita.

Kaavoitustoimikunta

Yhdistys seuraa Espoonjoen vesistöalueen kaavoitusta ja rakentamista yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä kanssa ja pyrkii vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ko. alueen kannalta tärkeisiin suunnitelmiin.

Espoonjoen valuma-aluetta tulee kaavoituksessa käsitellä yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, josta myös kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen, mutta päätöksen toimeenpano toteutuu hitaasti suuressa organisaatiossa, sen vuoksi toimikunta kaikissa tehtävissään muistuttaa, että tavoitteena tulee olla jokilaakson vanhan kulttuurimaiseman palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa asukkaiden toiveiden mukaisesti osaksi kaupunkipuistoa (käytetty myös käsitettä "viherkäytävä").

Jäsenyhdistysten asiantuntemusta hyödyntäen jatketaan kohdekartoitusta alueista, jotka kaavoituksessa tulee erityisesti ottaa huomioon.

Yhdistys seuraa kaavoittajan toimenpiteitä esimerkkinä Kirkkojärven alueen keskeneräisen puiston asemakaava sekä Kauklahden kaavoitus ja osaltaan myötävaikuttaa siihen, että, koko Espoonjoen vesistön vaikutusalueella laaditaan, kaavoitusohjelma ja aikataulu tavoitteena sitova osayleiskaava. Toimintavuonna ovat lisäksi seurannassa mm. Nuuniityn kaava (Lipparinne), johon nykytiedon mukaan on suunnitteilla lähelle järveä ja luonnonsuojelualuetta sijoittuva kerrostaloalue. Myös Vesirattaanmäki alkaa olla ajankohtainen. Maakuntakaava on ympäristöministeriössä ja yhdistys seuraa sen käsittelyn etenemistä ja ilmoittaa tarvittaessa kantansa Espoonjoen vesistöaluetta koskeviin ehdotuksiin.

Virkistyskäyttötoimikunta

Asukkaiden virkistäytymisen kannalta vesistöalueen merkitys on suuri. Yhdistys seuraa virkistäytymistoimintaan liittyviä hankkeita yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoite on nostaa vesistöalueen arvostusta ja parantaa sieltä löytyvien virkistäytymis-mahdollisuuksien saatavuutta ja laatua. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään erilaisia tilaisuuksia asian edistämiseksi, kuten Espoonjoki-kävelyt keväällä kaupungin valtuustolle (15.5.) ja syksyllä yleisölle.

Virkistyskäyttömahdollisuuksien kartoitusta ja yleissuunnitelman laadintaa niiden kehittämiseksi jatketaan (tavoite; kaupunginvaltuuston hyväksymä luonnonhoitosuunnitelma koko vesistöalueelle). Yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa v. 2000 aloitetun viheraluesuunnittelun puitteissa pyritään luomaan yhtenäinen viherkäytävä Pitkäjärveltä Espoonlahdelle saakka. Asukkaiden tietoisuutta oman asuinalueensa virkistyskäyttömahdollisuuksista pyritään lisäämään.

Tiedotus

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on tekee esittelyaineiston toiminnastaan sekä hankkii ja monipuolisen valokuvakokoelman Espoonjoesta. Tämä esittelymateriaali on osin tai kokonaisuudessaan käytettävissä jäsenyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa.

Esitettä v. 2001 käytetään edelleen tiedotuksen tukimateriaalina. Internetsivuston "http://www.proespoonjoki.fi" kehittämistä ja ylläpitoa jatketaan jäsenistöä hyödyttäväksi ja myös Espoon asukkaita palvelevaksi tietolähteeksi. Sivuston ydinkohtien ruotsinnosta jatketaan.

Yhteydet jäsenistöön hoidetaan, henkilökohtaisten yhteydenottojen lisäksi sekä kirjeitse että sähköpostilla jäsenistön yhteyshenkilöiden kautta. Yksi yhdistyksen kotisivuston kehittämistavoitteista on tiedotuksen ja tiedonvaihdon parantaminen.

Tiedotuskohteiden kartoitusta jatketaan julkishallinnossa, tiedotusvälineissä ja muissa tarpeellisiksi katsotuissa ryhmissä sekä ylläpidetään sidos- ja kohderyhmätiedostoa

Kulttuuritoimikunta

Kulttuuritoimikunta edistää kulttuurihankkeita, jotka liittyvät jokilaakson erityisluonteeseen, sen perinteisiin ja historiaan. Tarvittaessa se järjestää sopivia asiaa palvelevia tilaisuuksia.

Taloustoimikunta

Taloustoimikunnan suunnittelee eri hankkeille tarvittavan taloudellisen tuen ja luo hyvät ja luottamukselliset yhteistyösuhteet kaikkiin sidosryhmiin. Toimintaan pyritään etsitään sekä yksityistä että julkista rahoitusta.

Jäsenyhdistysten toiminta-alueille kohdistuvat hankkeet

Yhdistys tehostaa yhteistyötä jäsenyhdistysten vesistöaluetta koskevissa hankkeissa. Toiminnassa otetaan huomioon hankkeiden vaikutus kokonaisuuteen ja ennen aloitusta arvioidaan hankkeen vaikutukset sekä tarvittava rahoitus.

Toimintavuoden ehdottomia painoalueita on Espoon kaupungin aloittama vesistöalueen perusselvitys. Yhdistys on siinä mukana ja esimerkiksi alueen merkittävien kohteiden kartoitus tehdään yhteistyössä jäsenistön kanssa.

Sääntöuudistus

Sääntöuudistuksen suomenkielinen osa sekä sen käännös ruotsinkieliseksi on toimitettu elokuussa 2004 Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun perusosa on 20,00 € ja jäsenmaksun lisäosuus 4,00 €. Uusien jäsenten liittymismaksu on 33,00 € ja kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € sekä yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti.

 

____________________________________________________________________________________

Talousarvio vuodelle 2005


Talousarviossa ovat tavanomaisen toiminnan tulot ja kulut. Erillishankkeille haetaan rahoitus erikseen.

TUOTOT  

euroa

Jäsenmaksut:  

500,00

Liittymismaksut: 5 kpl  

165,00

Julkiset avustukset:    
Espoon kaupungin liikunta-avustus  

200,00

Espoon kaupungin kulttuuriavustus  

300,00

Espoon kaupungin talkooavustukset  

800,00

Muut avustukset  

300,00

Tuotot yhteensä

 

2 265,00

     
KULUT    
Tiedotus ja kotisivu  

400,00

Talkoot  

300,00

Liikuntatapahtumat  

250,00

Valokuvanäyttely-aineisto  

400,00

Muut kulttuurihankkeet  

350,00

Jäsenmaksut:    
Vantaanjoen ja Helsingin seudun
Vesiensuojelu- yhdistys ry
 

155,00

Lunastukset/oikeuden päätökset:   

100,00

Toimintakulut:    
kulukorvaukset

100,00

 
kokouskulut

100,00

 
muut hallintokulut

110,00

310,00

Kulut yhteensä

 

2 265,00