Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Toimintasuunnitelma vuodelle 2004Yleistä

"Yhdistys on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua, ihmisten viihtyvyyttä ja turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa."

Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa, tiedottamista ja yhteistyötä kohderyhmänä Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan päättävät elimet, Uudenmaan Liitto ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), Helsingin seudun ja Vantaan vesiensuojeluyhdistys, eri kansalaisryhmät ja järjestöt sekä tiedotusvälineet keskeisinä asioina Espoonjoen vesistöaluetta koskevat tai sivuavat hankkeet. Lisäksi yhdistys edistää koko Espoonjoen vesistöaluetta koskevaa yhteistoimintaa eri järjestöjen ja kansalaisryhmien kesken niin Espoossa kuin sen lähialueillakin.


Toiminta

Toimikunnat

Yhdistyksen varsinainen toiminta keskittyy kaavoitus-, vesistö-, virkistyskäyttö-, suunnittelu-, tiedotus-, kulttuuri- ja taloustoimikuntiin. Tarvittaessa toimikuntia perustetaan lisää. Hallitus on koordinointielin ja kussakin toimikunnassa on vähintään yksi hallituksen jäsen. Jäsenjärjestöjen osallistumista toimikuntiin pyritään edistämään.

Espoonjoen vesistöalueella toimii joitakin itsenäisiä, aktiivisia alueellisia toimikuntia. Hallitus tukee näiden toimintaa ja selvittää yhteistoimintamahdollisuudet.

Yhdistyksen jäsenistö on suuri ja sillä on runsaasti niin ympäristösuojelun kuin muidenkin alojen asiantuntemusta. Toimikuntien työpanoksella saadaan työskentelyyn sekä syvyyttä että vaikuttavuutta.

Vesistötoimikunta

Vesistötoimikukunta pyrkii kokoamaan kaiken vesistöä koskevan saatavilla olevan tiedon ja muokkaamaan siitä vesistöä koskevan kokonaiskuvan. Myös kaupunki on aloittanut suunnittelun, joka koskee vesistökokonaisuutta. Toimikunta ja yhdistys pyrkivät edistämään tätä ja vaikuttamaan siihen omien tavoitteittemme mukaisesti.

Vesistön suuret järvet ja Espoonjokilaakso ovat ensisijaisia toiminnan kohteita.

 

Kaavoitustoimikunta

Yhdistys seuraa Espoonjoen valuma- ja vaikutusalueen kaavoitusta ja rakentamista yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä kanssa ja pyrkii vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ko. alueen kannalta tärkeisiin suunnitelmiin.

Espoonjoen valuma-aluetta tulee kaavoituksessa käsitellä yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, josta kaupunginhallitus on tehnyt asiasta periaatepäätöksen, mutta päätöksen toimeenpano toteutuu hitaasti suuressa organisaatiossa, sen vuoksi toimikunta muistuttaa, että tavoitteena tulee olla jokilaakson vanhan kulttuurimaiseman palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa asukkaiden toiveiden mukaisesti osaksi kaupunkipuistoa;

Jäsenyhdistysten asiantuntemusta hyödyntäen jatketaan kohdekartoitusta alueista, jotka kaavoituksessa tulee erityisesti ottaa huomioon.

Yhdistys seuraa kaavoittajan toimenpiteitä ja osaltaan myötävaikuttaa siihen, että tavoitteina oleva, koko Espoonjoen vesistön vaikutusalueella laadittava, kaavoitusohjelma ja aikataulu tavoitteena sitova osayleiskaava.

Virkistyskäyttötoimikunta

Asukkaiden virkistäytymisen kannalta vesistöalueen merkitys on suuri. Yhdistys seuraa virkistäytymistoimintaan liittyviä hankkeita yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoite on nostaa vesistöalueen arvostusta ja parantaa sieltä löytyvien virkistäytymismahdollisuuksien saatavuutta ja laatua. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään erilaisia tilaisuuksia asian edistämiseksi.

Virkistyskäyttömahdollisuuksien kartoitusta ja yleissuunnitelman laadintaa niiden kehittämiseksi jatketaan. Yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa v. 2000 aloitetun viheraluesuunnittelun puitteissa pyritään luomaan yhtenäinen viherkäytävä Pitkäjärveltä Espoonlahdelle saakka. Asukkaiden tietoisuutta oman asuinalueensa virkistyskäyttömahdollisuuksista pyritään lisäämään.

Tiedotus

Esitettä v. 2001 käytetään edelleen tiedotuksen tukimateriaalina. Uusintapainosta ei oteta. Internetsivuston kehittämistä ja ylläpitoa jatketaan jäsenistöä hyödyttäväksi ja myös Espoon asukkaita palvelevaksi tietolähteeksi. Sivuston ydinkohtien kääntäminen ruotsiksi on aloitettu.

Yhteydet jäsenistöön hoidetaan, henkilökohtaisten yhteydenottojen lisäksi sekä kirjeitse että sähköpostilla jäsenistön yhteyshenkilöiden kautta. Yksi yhdistyksen kotisivuston kehittämistavoitteista on tiedotuksen ja tiedonvaihdon parantaminen.

Tiedotuskohteiden kartoitusta jatketaan julkishallinnossa, tiedotusvälineissä ja muissa tarpeellisiksi katsotuissa ryhmissä sekä ylläpidetään sidos- ja kohderyhmätiedostoa.

Kulttuuritoimikunta

Kulttuuritoimikunta pyrkii edistämään kulttuurihankkeita, jotka liittyvät jokilaakson erityisluonteeseen, sen perinteisiin ja historiaan. Tarvittaessa järjestetään sopivia asiaa palvelevia tilaisuuksia.

Taloustoimikunta

Taloustoimikunnan tehtävänä on suunnitella eri hankkeille tarvittava taloudellinen tuki ja luoda hyvät ja luottamukselliset yhteistyösuhteet kaikkiin sidosryhmiin. Toimintaan pyritään saamaan sekä yksityistä, että julkista rahoitusta.

Jäsenyhdistysten toiminta-alueille kohdistuvat hankkeet

Yhdistys tehostaa yhteistyötä jäsenyhdistysten vesistöaluetta koskevissa hankkeissa. Toiminnassa otetaan huomioon hankkeiden vaikutus kokonaisuuteen ja ennen aloitusta arvioidaan hankkeen vaikutukset sekä tarvittava rahoitus.

Sääntöuudistus

Sääntöuudistuksen suomenkielinen osa on alustavasti hyväksytty ja sen käännös on työn alla. Sääntöuudistus pyritän saamaan virallisesi hyväksytyksi toimintavuoden aikana

Jäsenmaksu

Hallituksen ehdotus jäsenmaksun perusosaksi on 20,00 € ja jäsenmaksun lisäosuudeksi 4,00 €. Uusien jäsenten liittymismaksuksi ehdotetaan 33,00 € ja kannatusjäsenmaksuksi henkilöjäsenelle 85,00 € sekä yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti.

 


___________________________________________________________________________________


Talousarvio vuodelle 2004


Talousarviossa ovat tavanomaisen toiminnan tulot ja kulut. Erillishankkeille haetaan rahoitus erikseen.

TUOTOT   

euroa 

Jäsenmaksut:  

500,00

Liittymismaksut:     
Julkiset avustukset:    
         Espoon kaupunki;  toiminta-avustukset   

 200,00

             
Muut avustukset  

600,00

Tuotot yhteensä

 

1300,00

 

   
KULUT    
Tiedotus ja kotisivu:     
        kotisivu  

  500,00

     
     
Jäsenmaksut:    
        Vantaanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojelu- yhdistys ry  

155,00

Lunastukset/oikeuden päätökset:   

400,00

Toimintakulut:    
         Kulukorvaukset

100,00

 
         Kokouskulut

100,00

 
         Muut hallintokulut

45,00

245,00

Kulut yhteensä 

 

1300,00