Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2002

 

Yleistä

“Yhdistys on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansa­laisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua, ihmisten viihtyvyyttä ja turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.“

Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa, tiedottamista ja yhteistyötä kohderyhmänä Espoon, Kauniaisten, Kirkko­nummen ja Vantaan päättävät elimet, Uudenmaan Liitto ja Pääkaupunkiseudun yhteistyöval­tuuskunta (YTV), eri kansalaisryhmät ja järjestöt sekä tiedotusvälineet keskeisinä asioina Espoonjoen vesistöaluetta koskevat tai sivuavat hankkeet. Lisäksi yhdistys edistää koko Espoonjoen vesistöaluetta koskevaa yhteis­toimintaa eri järjestöjen ja kansalaisryhmien kesken niin Espoossa kuin lähialueillakin.

Espoonjoen vesistöalue on ainutlaatuinen kokonaisuus keskellä etelä-suomalaista, ikivanhaa, kulttuuri­maisemaa ja kaikissa aluetta koskevissa suunnitelmissa tulee sitä käsitellä kokonaisvaltaisesti sekä alueen yhtenäisyyttä painottaen. Alueen infrastruktuuri on yleispiirteiltään edelleen samanlainen, kuin se on vuosisatojen aikana on muovautunut. Silti se jakaantuu tänään moniin kaavoitusalueisiin, mikä aiheuttaa vaikeuksia koko aluetta koskevalle suunnittelulle ja päätöksenteolle.

Espoon Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.4.01 vastannut ja tehnyt päätöksen yhdistyksen vuonna 2000 tekemästä aloitteesta. Kokonaisuudessaan periaate/tavoitepäätös on listan asianro 17, asianro 2449 / 1999. Tämä periaatepäätös hyväksyy yhdistyksen aloitteen lähes sellaisenaan ja se on myös vuonna 2002 yksi Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf:n toiminnan peruslähtökohta.

 

Toiminta

Toimikunnat

Yhdistyksen varsinainen toiminta keskittyy kaavoitus-, vesistö-, virkistyskäyttö-, suunnittelu-, tiedotus- ja taloustoimikuntiin. Tarvittaessa toimikuntia perustetaan lisää. Hallitus toimii koordinointielimenä ja kus­sakin toimikunnassa on vähintään yksi hallituksen jäsen. Jäsenjärjestöjen osallistumista toimikuntiin pyritään edistämään.

Espoonjoen vesistöalueella toimii joitakin itsenäisiä, aktiivisia alueellisia toimikuntia. Hallitus tukee näi­den toimintaa ja selvittää yhteistoimintamahdollisuudet.

Yhdistyksen jäsenistö on merkittävän suuri ja sillä on runsaasti niin ympäristösuojelun kuin muidenkin alojen asiantuntemusta. Toimikuntien työpanoksella saadaan työskentelyyn sekä syvyyttä että vaikutta­vuutta.

Espoonjoen vesistöalueen hoito- ja käyttösuunnitelma, muu vesistöön liittyvä toiminta (Vesistötoimikunta)

Toimintavuonna Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf työ painottuu edelleen Espoonjoen vesistöalueen kokonaisvaltaisen hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan. Hanke on jatkuva ja edellyttää laaja-alaista yhteis- ja selvitystyötä. Tärkein yhteistoimintakumppani on Espoon kaupunki. Myös muiden kuntien mukaantuloon voidaan nyt panostaa enemmän. Toinen merkittävä intressitaho muodostuu Uudenmaan maakunnan eri elimistä. Yhteistyökumppaneita etsitään myös ympäristötieteen, yhteiskuntasuunnittelun, tutkimuksen ja -koulutuksen alueilta. Hankkeen toteutumisaikataulu on avoin ja riippuu rahoituksesta. Koska toteutus on suurimmalta osin vapaaehtoisvoimien varassa, saadaan tuloksia hyvin hitaasti.

Toimintavuoden painopistealueina yhdistys mm. kiirehtii vesistön säännöstelykysymysten selvittämistä ja niistä päättämistä, vesistöalueen yhdistämistä ns. kaupunkipuistoksi mereltä alkaen, Kirkkojärven palaut­tamista ja Gallträskin ruoppausta.

Vuoden 2001 aikana on toiminta vesistöalueella selvästi lisääntynyt. Useita uusia ja laajoja hankkeita on käynnistynyt tai vireillä. Näitä ovat esimerkiksi: Fallåkerin ja Lommilan kaavoitus, Kehä II:n jatkosuunni­telmat, Kauklahden ydinaluetta koskeva kehittämisselvitys ja vanhan kaatopaikan vaikutus, Espoonjoki­laakson puistosuunnitelmat (Kirkkojärven alue), lyijytehtaan jätemaiden kasaushankkeet, Pitkäjärvellä on menossa ja suunnitteilla useita hankkeita ja Lippajärven alueella on myös merkkejä kaavoitushankkeista. On todennäköistä, että vuoden 2002 aikana hankkeita tulee lisää. Kaikilla hankkeilla on merkitystä vesis­töalueeseen.

Kaikki edellisessä kappaleessa esimerkkeinä luetellut hankkeet kuuluvat myös Kaavoitustoimikunnalle. Niiden vaatima seuranta- ja selvitystyö tulee viemään voimavaroja ja jäsenistön apu on tarpeen.

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf liittyy Vantaanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistys ry:n. Perusteluina todetaan, että kyseinen yhdistys on vesistöasioissa vahva vaikuttaja pääkaupunkiseudulla. Sen kautta on mahdollista saada arvokasta asiantuntija-apua. Espoon kaupunki on saanut Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf:ltä liittymistä ehdottavan kirjeen ja jos kaupungin päätös viipyy tai on kielteinen, on liittyminen Vantaanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistys ry:n erittäin tärkeää.

Loka- marraskuussa yhdistys järjestää Espoonjoen vesistöaluetta käsittelevän seminaarin. Seminaari on erillishanke, johon etsitään hankerahoitus. Seminaarin valmistelujen päävastuu on vesistötoimikunnalla.

Kaavoitus (kaavoitustoimikunta)

Yhdistys seuraa Espoonjoen valuma- ja vaikutusalueen kaavoitusta ja rakentamista yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä kanssa ja pyrkii vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ko. alueen kannalta tärkeisiin suunnitelmiin. Kuten edellisessä kohdassa todettiin, näyttää siltä, että toiminta vesis-töalueella on lisääntynyt. Tämä näkyy nimenomaan kaavoituksessa, joka kuluvanakin toimintavuonna työllistää yhdistyksen hallitusta ja kaavoitustoimikuntaa. Vireillä olevat suunnitelmat, huomautukset ja valitukset on seurattava loppuun saakka. Näitä ovat esim. Fallåkerin kaava (Gigantti), Kauklahden ydinalueen kehittämistä varten aloitettu selvitys, Espoonväylän levennys, Kuninkaantien lukion raken-taminen, vireillä oleva suunnitelma seurakunnan rakennuksesta Espoonjoen rannalle, Kirkkojärven alueen puistosuunnitelmat jne.

Kaavoituksen seuranta ja tarvittavat valmistelutoimet hoitaa kaavoitustoimikunta, joka on määritellyt tavoitteensa (yhdistyksen sääntöjen pohjalta);

-      Espoonjoen valuma-aluetta tulee kaavoituksessa käsitellä yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, kaupunginhallitus on tehnyt asiasta periaatepäätöksen, mutta päätöksen toimeenpano toteutuu hitaasti suuressa organisaatiossa, toimikunta tiedottaa tavoitteet päättäjille;

-      jokilaakson vanhan kulttuurimaiseman palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa asukkaiden toiveiden mukaisesti osaksi kaupunkipuistoa;

-      jokilaakson asuinalueiden tulvahaitat poistuvat.

Jäsenyhdistysten asiantuntemusta hyödyntäen jatketaan kohdekartoitusta alueista, jotka kaavoituksessa tulee erityisesti ottaa huomioon. Kaikki toimenpiteitä edellyttävät kohteet merkitään karttaan, jota täy­dennetään tarvittaessa.

Kaavoittajalle tiedotetaan kohteet, joihin on kiinnitettävä erityistä huomioita. Samoin päättäjille ja eri hankkeista vastaaville tahoille välitetään eri alueiden asukkaiden mielipiteet, tarpeet ja toiveet vesistön virkistyskäytöstä sekä alueen muista käyttömahdollisuuksista. Vesistöalueen suunnittelussa esiintyviin ongelmiin otetaan kantaa ja tiedotetaan niistä päättäjille. Havaittuja ongelmia ovat mm. asukkaiden ja eri aluekeskusten toiveiden huomioinnissa on toivomisen varaa, kaavoitus toimii lyhytjänteisesti ja ilman kokonaisnäkemystä, luonnonolosuhteet unohtuvat helposti (tulvahaitat, viemäröinti, suoja-alueet ja haitalliset valumat).

Yhdistys seuraa kaavoittajan toimenpiteitä ja osaltaan myötävaikuttaa siihen, että tavoitteina oleva, koko Espoonjoen vesistön vaikutusalueella laadittava, kaavoitusohjelma ja aikataulu tavoitteena sitova osayleiskaava.

Virkistyskäyttö (Virkistyskäyttötoimikunta)

Asukkaiden virkistäytymisen kannalta vesistöalueen merkitys on suuri. Yhdistys seuraa virkistäytymis­toimintaan liittyviä hankkeita yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoite on nostaa vesistöalueen arvostusta ja parantaa sieltä löytyvien virkistäytymismahdollisuuksien saatavuutta ja laatua. Alkuperäinen kalakanta siihen kuuluvine taimenkantoineen selvitetään ja tarvittaessa ryhdytään elvytystoimenpiteisiin.

Virkistyskäyttömahdollisuuksien kartoitusta ja yleissuunnitelman laadintaa niiden kehittämiseksi jatke­taan. Yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa v. 2000 aloitetun viheraluesuunnittelun puitteissa pyritään luomaan yhtenäinen viherkäytävä Pitkäjärveltä Espoonlahdelle saakka. Asukkaiden tietoisuutta oman asuinalueensa virkistyskäyttömahdollisuuksista pyritään lisäämään.

Toimintavuoden erityistavoite on löytää keinot alueen nuorison saamiseksi mukaan toimintaan.

Tiedotus (Tiedotustoimikunta)

Esitettä v. 2001 käytetään edelleen tiedotuksen tukimateriaalina. Uusintapainosta ei oteta, mutta tiedot­teen ydinkohdat siirretään päivitettynä ja täydennettynä yhdistyksen internet sivuille (http://www.proespoonjoki.fi). Internetsivuston kokoaminen jäsenistöä hyödyttävään ja yhdistystä tyydyttävään kuntoon, myös Espoon asukkaita palvelevaksi tietolähteeksi, valmistuu toimintavuonna.

 Yhteydet jäsenistöön hoidetaan, henkilökohtaisten yhteydenottojen lisäksi sekä kirjeitse että sähköpos­tilla jäsenistön yhteyshenkilöiden kautta. Yksi yhdistyksen kotisivuston kehittämistavoitteista on jäsenistölle/ltä tiedotuksen ja tiedonvaihdon parantaminen.

Tiedotuskohteiden kartoitusta jatketaan julkishallinnossa, tiedotusvälineissä ja muissa tarpeellisiksi kat­sotuissa ryhmissä sekä ylläpidetään sidos- ja kohderyhmätiedostoa.

Varainhankinta (Taloustoimikunta)

Taloustoimikunnan tehtävänä on suunnitella eri hankkeille tarvittava taloudellinen tuki ja luoda hyvät ja luottamukselliset yhteistyösuhteet kaikkiin sidosryhmiin. Toimintaan pyritään saamaan sekä yksityistä, että julkista rahoitusta.

Jäsenhankinta

Yhdistys ja sen tavoitteet on koettu tarpeellisiksi. Toimintavuonna 2002 jäsenhankintaa tehostetaan. Eri alojen asiantuntemusta tarvitaan ja siksi kalastuskuntien säädössidontainen rooli selvitetään. Niitä koske­vat säädökset ovat muuttuneet ja muutosten vaikutus on tarkistettava. Joen alajuoksun yhdistyksiä tarvit­taisiin lisää jäseniksi. Vesistöalue ulottuu Vantaalle ja Kauniaisiin ja jäsenhankintaa tehostetaan myös näissä kaupungeissa.

Jäsenyhdistysten toiminta-alueille kohdistuvat hankkeet

Yhdistys tehostaa yhteistyötä jäsenyhdistysten vesistöaluetta koskevissa hankkeissa. Toiminnassa ote­taan huomioon hankkeiden vaikutus kokonaisuuteen ja ennen aloitusta arvioidaan hankkeen vaikutukset sekä tarvittava rahoitus.

Jäsenmaksu

Vuodelle 2002 hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 17,00 kutakin alkavaa kahtasataa jäsentä (200) kohti tuhanteen jäseneen asti (säännöt kohta 33). Uusien jäsenten liittymismaksuksi ehdotetaan 33,00 €. Kan­natusjäsenmaksuksi ehdotetaan henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle vähintään 168,00 € siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti.

 

Espoossa 4.4.2002

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf, hallitus

 

Talousarvio vuodelle 2002

Talousarviossa ovat tavanomaisen toiminnan tulot ja kulut. Erillishankkeille haetaan rahoitus erikseen.

 

TUOTOT

 

euroa

 

 

 

Jäsenmaksut:                 17

 

490,00

Liittymismaksut:            5 x 33 €

 

165,00

Julkiset avustukset:

            Espoon kaupunki;          toiminta-avustukset

            Espoon kaupunki tai muu mahd.: avustus/vesistösemin.

 

1 000,00

1 000,00

 

 

2 000,00

Muut avustukset

 

1 000,00

 

 

3 655,00

 

 

 

KULUT

 

 

 

 

 

Tiedotus ja kotisivu:

            kotisivu

            vesistöseminaari

 

980,00

1 400,00

 

 

2 380,00

Jäsenmaksut:

            Vantaanjoen ja Helsingin seudun

            Vesiensuojeluyhdistys ry

 

 

135,00

Lunastukset/oikeuden päätökset:             3 x 135,00 €

 

405,00

Toimintakulut:

            Kulukorvaukset

            Kokouskulut

            Muut hallintokulut

 

350,00

100,00

285,00

 

 

 

735,00

 

 

3 655,00

 

 

 

 

Espoossa 4.4.2002

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf, hallitus

                                                                                                                                                                                                                        |ETUSIVULLE|           |TAKAISIN|