Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf


Toimintasuunnitelma vuodelle 2001

Yleistä

”Yhdistys on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansa­laisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua, ihmisten viihtyvyyttä ja turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.”

Yhdistys jatkaa yhteydenpitoa, tiedottamista ja yhteistyötä kohderyhmänä Espoon, Kauniaisten, Kirk­konummen ja Vantaan päättävät elimet, sekä Uudenmaan Liitto ja Pääkaupunkiseudun yhteistyöval­tuuskunta (YTV), eri kansalaisryhmät ja järjestöt sekä tiedotusvälineet keskeisinä asioina Espoonjoen vesistöaluetta koskevat tai sivuavat hankkeet. Lisäksi yhdistys edistää koko Espoonjoen vesistöaluetta koskevaa yhteistoimintaa eri järjestöjen ja kansalaisryhmien kesken niin Espoossa kuin lähialueillakin.

Kaikissa Espoonjoen vesistöaluetta koskevissa suunnitelmissa tulee aluetta käsitellä kokonaisvaltaisesti ja alueen yhtenäisyyttä painottaen. Alueen infrastruktuuri on edelleen yleispiirteiltään samanlainen, miksi se on vuosisatojen aikana on muovautunut. Silti se jakaantuu tänään moniin kaavoitusalueisiin, mistä aiheutuu merkittäviä vaikeuksia koko aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Espoonjoen valuma-alueella johonkin osaan kohdistuneet suunnitelmat ovat lisäksi joissakin tapauksissa muodostuneet yllättäviksi muiden lähialueiden kannalta.

Toiminta

Toimikunnat

Yhdistyksen varsinainen toiminta keskittyy kaavoitus-, vesistö-, virkistyskäyttö-, suunnittelu-, tiedotus- ja taloustoimikuntiin. Toimikuntia perustetaan lisää, jos tarvetta ilmenee. Hallitus toimii koordinointi­elimenä ja kussakin toimikunnassa on vähintään yksi hallituksen jäsen. Jäsenjärjestöjen osallistumista toimikuntiin lisätään.

Espoonjoen vesistöalueella toimii joitakin itsenäisiä, aktiivisia alueellisia toimikuntia. Hallitus tukee näiden toimintaa ja selvittää yhteistoimintamahdollisuudet.

Yhdistyksen jäsenistö on jo nykyisellään merkittävän suuri ja sillä on runsaasti niin ympäristösuojelun kuin muidenkin alojen asiantuntemusta. Toimikuntien työpanoksella saadaan yhdistyksen työskentelyyn sekä syvyyttä että vaikuttavuutta.

Espoonjoen vesistöalueen hoito- ja käyttösuunnitelma (Vesistötoimikunta)

Toimintavuonna Pro Espoonjoki ry myötävaikuttaa edelleen Espoonjoen vesistöalueen hoito- ja käyttö­suunnitelman laadintaan. Hanke on useampivuotinen ja edellyttää laaja-alaista yhteis- ja selvitystyötä sekä julkista rahoitusta. On selvitettävä mm. jäsenyhdistysten vesistöaluetta koskevat tavoitteet, ranta- ja vesialueiden omistussuhteet, veden laatukysymykset, virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen ja näiden asioiden huomioonottaminen kaavoituksessa jne. Tärkein yhteistoimintakumppani on Espoon kaupunki. Myös muiden kuntien mukaantuloon voidaan nyt panostaa enemmän. Toinen merkittävä int­ressitaho muodostuu Uudenmaan maakunnan eri elimistä. Vesistöalue on ainutlaatuinen kokonaisuus keskellä etelä-suomalaista, vanhaa, asuttua kulttuurimaisemaa. Yhteistyökumppaneita etsitään myös ympäristötieteen, yhteiskuntasuunnittelun, tutkimuksen ja -koulutuksen alueilta. Hankkeen toteutumis­aikataulu on avoin ja riippuu rahoituksesta. Jos toteutusta jatketaan edelleen vapaaehtoisvoimin, saa­daan tuloksia hyvin hitaasti.

Toimintavuoden painopistealueina yhdistys mm. edelleen kiirehtii vesistön säännöstelykysymysten selvittämistä ja niistä päättämistä, Kirkkojärven palauttamista ja Gallträskin ruoppausta sekä esittää kaupunginhallitukselle Espoon liittymistä takaisin Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdis­tykseen.

Kaavoitus (kaavoitustoimikunta)

Yhdistys seuraa Espoonjoen valuma- ja vaikutusalueen kaavoitusta ja rakentamista yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä kanssa ja pyrkii vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ko. alueen kan­nalta tärkeisiin suunnitelmiin.

Kaavoitustoimikunta edelleen seuraavassa mainittujen tavoitteiden hyväksi:

 

  • Yhdistyksen tekemän kansalaisaloitteen mukaan Espoonjoen valuma-aluetta tulee kaavoituksessa käsitellä toiminnallisena kokonaisuutena, mikä olisi hyväksyttävä ko. alueella yhdeksi kaupunki- ja maankäyttösuunnittelun lähtökohdista.

  • Yhdistys pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että Espoonjoen vaikutusalueella tapahtuvassa kaavoi­tuksessa keskeisiä tavoitteita ovat:

  • jokilaakson vanhan kulttuurimaiseman palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa asukkaiden toiveiden mukaisesti;

  • jokialueen toteuttaminen kokonaisuudessaan joenrantapuistona, mieluiten osana kansallista kaupunkipuistoa;

  • jokilaakson asuinalueiden vuosittaisten tulvahaittojen poistaminen.

Jäsenyhdistysten asiantuntemusta hyödyntäen jatketaan kohdekartoitusta alueista, jotka tulee erityisesti ottaa kaavoituksessa huomioon. Kohdekartoituksen perusteella laaditaan seurantakartta kaikille toimi­kunnille soveltuvaksi teemakartaksi.

Kaavoittajalle tiedotetaan niistä kohteista, joihin kiireellisyydestä riippuen on kiinnitettävä erityistä huomioita. Samoin päättäjille ja eri hankkeista vastaaville tahoille välitetään eri alueiden asukkaiden mielipiteet, tarpeet ja toiveet, jotka liittyvät Espoonjoen vesistön virkistyskäyttöön ja ko. alueen muihin käyttömahdollisuuksiin.

Yhdistys seuraa kaavoittajan edistymistä ja osaltaan myötävaikuttaa siihen, että tavoitteina oleva, koko Espoonjoen vesistön vaikutusalueella laadittava, kaavoitusohjelma ja sitova osayleiskaava toteutetaan. Toimintavuonna ovat ajankohtaisia mm. Kauklahden, Lommilan sekä Espoonlahden ranta-alueen kaa­voitus.

Virkistyskäyttö (Virkistyskäyttötoimikunta)

Asukkaiden virkistäytymisen kannalta vesistöalueen merkitys on suuri. Yhdistys seuraa virkistäytymis­toimintaan liittyviä hankkeita yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoite on nostaa vesistöalu­een arvostusta ja parantaa sieltä löytyvien virkistäytymismahdollisuuksien saatavuutta ja laatua. Alku­peräinen kalakanta siihen kuuluvine taimenkantoineen selvitetään. tarvittaessa ryhdytään elvytystoi­menpiteisiin.

Virkistyskäyttömahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja laaditaan yleissuunnitelma niiden kehittämi­seksi. Suunnitelma pyritään tekemään yhteistoiminnassa Espoon kaupungin v. 2000 aloittaman viher­aluesuunnittelun kanssa. Asukkaiden tietoisuutta oman asuinalueensa luonnon virkistyskäyttömahdolli­suuksista lisätään järjestämällä alueen eri maastokohteissa pienimuotoisia tapahtumia. Samalla kootaan asukkaiden palaute alueiden vahvuuksista ja heikkouksista.

Tiedotus (Tiedotustoimikunta)

Vaikka valtaosa Espoonjoen vesistöaluetta koskeva esitteen perusjakelusta on tehty, mutta sitä jatke­taan vielä uusiin lautakuntiin ja valtuustoryhmiin. Esitettä käytetään tiedotuksen tukimateriaalina. Uu­sintapainosta ei toimintavuonna oteta.

Tiedotuskohteiden kartoitusta jatketaan julkishallinnossa, tiedotusvälineissä ja muissa tarpeellisiksi kat­sotuissa ryhmissä sekä ylläpidetään sidos- ja kohderyhmätiedostoa. Esitteen jakeluun liittyen kaupungin lautakunnille järjestetään lyhyt esittely yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Jäsenistön kasvaessa yhdistyksen sisäistä tiedotusta tehostetaan lisääntyvien tarpeiden mukaisesti. Tie­dottamisen tehostamiseksi, yhdistys käynnisti kevättalvella 2001 oman, myös jäsenistöä palvelevan internet-sivuston teon ja ylläpidon. Tarkoitukseen Espoon kaupungin Opetus- ja kulttuuritoimi on jo myöntänyt avustusta.

Varainhankinta (Taloustoimikunta)

Taloustoimikunnan tehtävänä on suunnitella eri hankkeille tarvittava taloudellinen tuki ja luoda hyvät ja luottamukselliset yhteistyösuhteet kaikkiin sidosryhmiin. Toimintaan pyritään saamaan sekä yksityistä, että julkista rahoitusta.

Sihteeristö ja muu tehtävien jako

Toiminnan laajentuessa perustetaan sihteeristö, joka kootaan toimikuntien avulla. Yhdistyksen internet-sivusto suunnitellaan tukemaan tehtävien jakoa ja monipuolistamista.

Jäsenhankinta

Yhdistys ja sen tavoitteet on koettu tarpeellisiksi. Toimintavuonna 2001 jäsenhankintaa tehostetaan. Erityisesti kalastuskuntien tuomaa asiantuntemusta tarvittaisiin ja joen alajuoksun yhdistyksiä ei vielä ole jäseninä. Vesistöalue ulottuu Vantaalle ja Kauniaisiin ja jäsenhankintaa tehostetaan myös näissä kaupungeissa.

Jäsenyhdistysten toiminta-alueille kohdistuvat hankkeet

Yhdistys tehostaa yhteistyötä jäsenyhdistysten vesistöaluetta koskevissa hankkeissa. Toiminnassa ote­taan huomioon hankkeiden vaikutus kokonaisuuteen ja ennen aloitusta arvioidaan hankkeen vaikutukset sekä tarvittava rahoitus.

Jäsenmaksu

Vuodelle 2001 hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 100 mk kutakin alkavaa kahtasataa jäsentä (200) kohti tuhanteen jäseneen asti (säännöt kohta 33). Uusien jäsenten liittymismaksuksi ehdotetaan 200 mk, mikä on sama kuin v.1999- 2000. Kannatusjäsenmaksuksi ehdotetaan henkilöjäsenelle 500 mk ja yhteisöjä­senelle vähintään 1 000 mk siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtai­sesti.

 

Talousarvio vuodelle 2001

Talousarviossa ovat tavanomaisen toiminnan tulot ja kulut. Erillishankkeille haetaan rahoitus erikseen.

 

Tuotot


markkaa
Jäsenmaksut

100 - 500 mk
4 000

Liittymismaksut

5 x 2001 000

Julkiset avustukset

Espoon kaupunki

Toiminta-avustukset

5 00010 000
Kulut


Tiedotus ja internet

Internet
4 000

Toimintakulut

Kulukorvaukset

Kokouskulut

Muut hallintokulut


2 000

2 000

2 000
6 00010 000

Espoossa 23.4.2001

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf, hallitus

 

                                                                                                                                                                                                                        |ETUSIVULLE|           |TAKAISIN|