Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2001

 

PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf "on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisyhteisöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua, ihmisten viihtyvyyttä ja turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa."

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 rekisterinumerolla 179069.

JÄSENET 31.12.2001

Esbo hembygdsförening r.f.

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Espoon Vihreät ry

Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

Järvenperän Omakotiyhdistys,

Träskända Egnahemsförening ry

Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry

Kauklahden sos.dem yhdistys ry

Pihlajarinteen omakotiyhdistys ry

Rönnebacka Egnahemsförening rf

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Veinin Omakotiyhdistys ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf

Keski-Espoo-seura ry,

Föreningen för Mellersta Esbo rf

Espoo Rowing (kannatusjäsen)

Matti Planting (kannatusjäsen)

UUDET JÄSENET

Toimintavuonna liittyi yksi lisäjäsen. Esbo hembygdsförening r.f. hyväksyttiin jäseneksi kesällä 2001. Uusi jäsen on Espoon vanhin kotiseutuyhdistys ja korjaa parhaillaan yhdistyksensä käyttöön Lagstadin vanhaa koulurakennusta. Kaupungin omistama rakennus on Espoonjoen rannalla. Vastarannalla on Espoon vanha kirkko.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 15.5.2001 Kanta-Espoon seurakunnan Pitäjäntuvalla. Ennen kokousta Espoon kaupungin suunnittelukeskuksen aluearkkitehti Leena Kaasinen kertoi Espoonjoen vesistöalueen kaavoitustilanteesta. Varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset ja hyväksyttiin asiat (säännöt, kohta 44.) kuten toimintasuunnitelma vuodelle 2001, tulo- ja menoarvio vuodeksi 2001 sekä valittiin yhdistyksen hallitus. Kokoukseen osallistui 25 jäsenyhteisöjen virallista edustajaa. Lisäksi läsnä oli 5 henkeä hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontui 9 kertaa Jupperin Omakotiyhdistyksen Tammenterho-kokoustilassa.

YHDISTYKSEN HALLINTO

HALLITUS 1.1. - 15.5.2001

Mauri Alasaari, Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja
Rainer Lahti, Espoon Vihreät ry, varapuheenjohtaja
Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri
Tapio Ala-Peijari, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Esko Kaukonen, Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf
Mikko Kiio, Espoon Ympäristöyhdistys ry
Martti Korpela, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry
Jaana Leppäkorpi, Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf
Ursula Palsbo, Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry
Kalevi Toivola, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Asko Tuominen, Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf
varajäsenet:
Lauri Lönn, Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry
Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry
Sirkka-Liisa Korkala, Espoon Vihreät ry
Oivi Salohonka, Pihlajarinteen omakotiyhdistys ry
Rönnebacka Egnahemsförening rf
hallituksen valitsemat toimihenkilöt:
Seppo Räisänen, Jupperin Omakotiyhdistys ry,
taloudenhoitaja

HALLITUS 16.5. - 31.12.2001

Tapio Ala-Peijari, Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja
Rainer Lahti, Espoon Vihreät ry, varapuheenjohtaja
Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri
Jaana Leppäkorpi, Keski-Espoo-Seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf
Martti Korpela, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry
Lauri Lönn, Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry
Kirsti Torniainen, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Asko Tuominen, Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf
Ursula Palsbo, Lähderanta Kilta-Källstrand Gillet ry ja
Espoon Ympäristöyhdistys ry
Oivi Salohonka, Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry
Rönnebacka Egnahemsförening rf
Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry

varajäsenet:

Sirkka-Liisa Korkala, Espoon Vihreät ry
Unto Meronen , Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända
Egnahemsförening ry
Risto Keinonen, Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry
Kalevi Toivola, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Kirsti Savola, Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf
hallituksen valitsemat toimihenkilöt:
Seppo Räisänen, Jupperin Omakotiyhdistys ry, taloudenhoitaja

Varapuheenjohtajan ja sihteerin hallitus valitsi jäsenistään

TILINTARKASTAJAT

Varsinaiset tilintarkastajat Varatilintarkastajat

Pekka Puomio Teuvo Tikkanen

Esko Uotila Marjo Matikka

 

TOIMINTA

Vuosi 2001 oli kolmas toimintavuosi ja on ollut havaittavissa, että yhdistyksen vaikuttavuus on lisääntynyt. Yhdistyksen tekemät aloitteet ja lausunnot perustuivat kaikki sen eri toimikuntien tekemään taustatyöhön.

Espoon kaupunki vastasi v. 2000 lopussa tehtyyn kansalaisaloitteeseen 23.4.2001 (kaupunginhallituksen kokous asia-nro 2449/1999, § 17). Aloitteen tavoitteita olivat mm:

Kaupunginhallituksen päätöksessä sanotaan mm. luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä:

"Ympäristölautakunta on selvityttänyt myös Espoonjoen sivujokien Glimsin ja Glomsinjoen luontoarvoja vuonna 1999 (Espoon ympäristölautakunnan julkaisu 1/2000). Selvityksessä esitetään useiden uhanalaisten eliölajien esiintymispaikkoja ja todetaan, että parhaisiin tuloksiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta päästään, jos Espoonjoen vesistö rantametsineen ja -niittyineen nähdään kokonaisuutena, jonka rantoja säästetään mm. rakentamiselta koko alueella, eikä vain parhailla ydinalueilla."

Yhdistys pitää kaupunginhallituksen päätöksen linjauksia merkittävinä ja vesistöalueen kannalta erittäin myönteisinä.

Vesistöalueen kaavoitus oli toimintavuonna eniten yhdistystä työllistävää. Kaavoitus näyttää alueella lisääntyvän ja pelkästään eri hankkeiden seuranta ja ajantasalla pysyminen vaati runsaasti voimavaroja.

Yhdistys on jatkanut kaavamuistutusta Fallåker:n (Karvasmäki) kaavasta, koska v. 2000 tehty muistutus ei vaikuttanut. Lisäksi v. 2001 aikana kaavaan ilmestyi Gigantin varaus, joka on sijoitettu kyseenalaiseen paikkaan Gloms joen ranta-alueelle, vastapäätä Ikeaa. Sijoituksessa on muutakin moitittavaa. Liikennemäärät ovat jo nyt melkoiset ja vanhan kulttuurimaiseman häirintä ei välttämättä ole hyväksyttävää. Valituksessaan yhdistys katsoi, että suunnitelmat eivät vastaa kaupunginhallituksen linjapäätöksiä, jotka se teki yhdistyksen aloitteen johdosta.

Tavallaan kaavoitukseen liittyen yhdistys otti kantaa Kehä II:n jatkamista koskevaan YVA-suunnitelmaan. Yksi siinä esitetyistä vaihtoehtosuunnista meni Pitkäjärven pohjoispään kautta Kehä III:lle. Yhdistys esitti kielteisen huomautuksen tästä vaihtoehdosta ja päätti ottaa kantaa uudelleen, mikäli hankkeen jatkosuunnitelmat antavat siihen aihetta.

Yhdistys ehdotti kaupungille liittymistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistys ry:n. Yhdistys on voimakas vaikuttaja ja sen kautta Espoon kaupunki saisi käyttöönsä myös lisää vesistöasiaintuntemusta.

Viherlaaksossa on alkamassa puistoalueen kaavoitus. Hanke saattaa vaikuttaa Lippajärveen. Vesistö- ja kaavoitustoimikunta aloittivat suunnitelmien seurannan.

Vesistöaluetta koskevista ohjelmista mainittakoon Espoon Viheralueohjelma. Siitä laadittu lausunto ei ehtinyt lähteä toimintavuoden aikana. Alustavasti hallitus päätti mm, että ehdotetaan Espoonjoen vesistön valuma-alueen käsittelemistä yhtenäisenä alueena ja todettiin, että parhaiten jokeen liittyvät arvot toteutuisivat läpi koko Espoon, mereltä Pitkäjärvelle ulottuvassa rantapuistossa. Suunnitelma koskee koko Espoota ja sen vaikutuksia sekä toteutumista vesistöalueen osalta seuraavat kaikki toimikunnat.

Loppuvuodesta alkoi maastokartoituksena Pitkäjärven uuden viemärin rakentaminen. Uusi putki vedetään pitkin ranta-aluetta ja korvaa vanhan pohjaputken, joka jää pohjaan varaputkeksi. Yhdistys suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja lausunto, jossa korostetaan ulkoreitistön ja rantojen samanaikaisen kunnostuksen tarvetta sekä kiinnitetään huomiota ennakkosuunnitelmasta unohtuneisiin venepaikkoihin, ehdittiin lähettää vasta tammikuussa 2002.

Vesistötoimikunta selvitti Vantaan kaupungin suunnitelmia akkutehtaan ongelmajätteiden läjittämisestä vesistön vaikutusalueelle. Espoon kaupungin kielteinen lausunto aiheesta todettiin siinä määrin vaikuttavaksi, että erillistä lausuntoa ei tehty. Hankkeen YVA-selvityksen valmistuttua lausuntotarve harkitaan uudelleen.

Kaupunginhallituksen päätös käynnistää Espoonjokilaakson suunnittelu siten, että Espoon keskuksen ja Bembölen väliselle alueelle suunnitellaan monipuolinen virkistyspuisto vesiaihetta ja kirkon lähiympäristöä korostaen ja kehittäen eteni hitaasti toimintavuoden aikana. Tosin kaupunki päätti maisemasuunnittelukilpailun pitämisestä. Alueella kuitenkin tapahtuu koko ajan ja hankkeita on myös seurattu koko ajan. Osaa suunnitelmista toteutetaan täysin maisemakilpailusta riippumattomina. Kyse on huomattavista rakennushankkeista, joista osa sijoittuu Espoonjoen ranta-alueelle ja jopa tulvarajan sisälle, mistä voi seurata joen virtausten järjestelyäkin.

Yhdistyksen toimikunnat ja niiden aktiviteetit vuonna 2001:

Yhdistyksen toiminta on jaettu toimikuntiin, joita toimintavuonna oli viisi. Vuoden aikana käytettiin myös useita lyhytaikaisia työryhmiä erilliskysymysten selvittämisessä. Toimikunnat ovat olleet yhdistyksen "tuntosarvet" ja tietoväylä. Kaikki vesistöalueelta tuleva tieto kulkee niiden kautta ja ne myös valmistelevat kannanotot eri aiheisiin. Toimikunnat eivät ole siinä määrin kaavoihin sidottuja kuin yhdistyksen hallitus ja siksi niiden kokoustiheys ei kerro aktiivisuudesta. Toiminta on "epämuodollista" ja suurin osa asioiden selvittelystä sekä valmistelusta kirjautuu vasta yhdistyksen virallisena kannanottona.

Toimikunnat ja niiden toiminnan pääpiirteet.

Kaavoitustoimikunta, jonka kokoonkutsujana on toiminut Lauri Lönn, on toiminut vuosikokoukseen asti samassa koostumuksessa, kuin edellisenä vuonna. Toimintasuunnitelman mukaisesti jatkettiin painopisteen siirtämistä paikallisille yhdistyksille niin, että ne henkilöt, jotka yhdistyksen toimialueella vastaavat sekä kaavoituksen seurannasta kuin myös lausuntojen valmistelusta, ovat myös kaavoitustoimikunnan jäseniä ja yhteyshenkilöitä kaavoitusasioissa.

Vuosikokouksen jälkeen toimikunnan kokoonpano hieman muuttui, kun Sinikka Schönberg ja Kalevi Toivola muihin kiireisiinsä vedoten jättivät toimikunnan. Heidän panoksensa oli merkittävä toimikunnan luodessa toimintatapoja ja toimintamenetelmiä. Tilalle tuli kuitenkin kaksi uutta aktiivista jäsentä, puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari ja Kauklahti seuraa edustava hallituksen varajäsen Risto Keinonen. Toimikunnan jäseninä olivat toimintavuonna:

Lönn Lauri ( kokoonkutsuja ) Keinonen Risto

Ala-Peijari Tapio Schönberg Sinikka

Alasaari Mauri Toivola Kalevi

Palsbo Ursula Turunen Juha

Huvila Pirjo

Toimikunta kokoontui Kirkkojärven koululla 13.06.2001. Kokouksessa toimikunnan uudelle jäsenelle Risto Keinoselle kerrottiin toimikunnan työtavoista ja annettiin kaavoitustoimikunnan edellisten kokousten muistiot, sekä Espoon kaupungin 2001 - 2012 viheralueohjelmaluonnos, joka oli saatu lausunnon antamista varten.

Todettiin, että pelkästään "kaavoituksen seuranta" ei riitä, vaan asukkaiden tulee päästä mukaan kun toimintoja eri alueilla ideoidaan ja suunnitellaan. Asia päätettiin ottaa esille hallituksen seuraavassa kokouksessa. Käsiteltiin myös Espoon keskuksen maisemasuunnittelukilpailun asukaskyselyn kysymyksiä. Valtuutettiin kokoonkutsuja laatimaan ehdotus, omaa asuinaluettaan koskevassa asiassa, mikäli Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf haluaa antaa lausunnon kyseisestä asiasta.

Vesistötoimikunta. Kokoonkutsujana on toiminut Kirsti Savola ja vakinaisina jäseninä:

Savola Kirsti (kokoonkutsuja) Puomio Eeva-Riitta

Ala-Peijari Tapio Schröder Kenneth

Lahti Rainer

Toimikunta on ottanut tehtäväkseen vesistöaluesuunnitelman laadinnan. Hanke on useampivuotinen.

Vesistötoimikunta on kokoontunut 3 kertaa. 2.10.01 toimikunta vieraili Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa kaupungin limnologin Sinikka Hammarbergin vieraana. Tilaisuudessa käytiin läpi kaupungin vesistöihin yleensä ja erityisesti Espoonjoen valuma-alueeseen liittyviä tutkimuksia ja suunnitelmia sekä tutustuttiin myös jo olemassaolevaan aineistoon.

10.12.01 kokoontumisen aiheena oli Vantaa kaupungin suunnitelmat läjittää lyijytehtaan jätemaat Pitkäsuon täyttömäen pohjoispuoliseen kallio-onkaloon. Hankkeessa on vaarana, että lyijy liukenee veteen ja valu- ja suotovesien mukana Espoon puolelle Pitkäjärveen sekä pohjavesiin. Kaupunginhallitus oli antanut lausunnon YVA-ohjelmasta ja myöhemmin yhdistyksen hallitus totesi, vesistötoimikunnan esityksestä, kaupungin kannanoton siinä määrin hyväksi ja perusteelliseksi, että tässä vaiheessa yhdistyksen lausuma ei ollut enää tarpeellinen.

Vesistötoimikunnassa toimintavuonna esille tulleita asioita, edellisessä kappaleessa mainitun lisäksi, ovat ollee mm. Pitkäjärven pohjassa olevan vanhan viemäriputken korvaaminen uudella ja vanhan mahdollinen uusiokäyttö sekä ehdotus Espoon kaupungille kaupungin liittymisestä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykseen. Viimeksi mainitusta on lähtenyt kirje kaupunginhallitukselle.

Toimikunta on pyrkinyt myötävaikuttamaan Espoonjoen vesistöalueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan. Tarkoituksena on myös ollut selvittää jäsenyhdistysten vesistöaluetta koskevat tavoitteet, ranta- ja vesialueiden omistussuhteet sekä veden laatukysymykset, joita tehtäviä on jatkettava seuraavallakin toimintakaudella. Toimikunta on toiminnassaan korostanut vesistön säännöstelykysymysten selvittämistä ja niistä päättämistä, Kirkkojärven palauttamista ja Gallträskin ruoppausta osana Espoonjoen valuma-aluetta sekä jatkanut pyrkimyksiä saada jokialue kansalliseksi kaupunkipuistoksi tai sen osa-alueeksi.

Virkistyskäyttötoimikunta. Kokoonkutsujana on toiminut Asko Tuominen ja jäseninä olivat:

Tuominen Asko (kokoonkutsuja) Meronen Unto

Leppäkorpi Jaana Torniainen Kirsti

Toimintavuoden aikana toimikunta kokoontui kaksi kertaa ja osallistui mm. 23.10.2001 Pitkäjärven pohjoisrannan ulkoilureitin suunnittelutilaisuuteen. Asiasta on myös laadittu kirje Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselle. Toimikunta valmisteli kannanoton myös Espoon viheraluesuunnitelmaan.

Tiedotustoimikunta, Kokoonkutsujana on toiminut Oivi Salohonka. Toimikunta kokoontui 4 kertaa kokoonpanolla:

Salohonka Oivi (kokoonkutsuja) Salakari Martti

Ala-Peijari Tapio

Viimeisessä kokouksessa oli mukana myös Pekka Savola Netcore Oy:stä (kotisivun laadinta).

Tiedotustoiminta jäsenistön suuntaan on hoidettu lähinnä sähköpostilla ja kirjeillä. Kotisivujen teko aloitettiin Espoon kaupungin Opetus- ja kulttuuritoimen v. 2000 myöntämän rahoituksen turvin. Liikuntatoimen keskus myönsi heinäkuussa vielä lisärahoitusta. Todettakoon, että ilman kaupungin avustuksia hanketta ei olisi voitu aloittaa. Hallituksen päätöksen mukaisesti sivustoa kehitetään jäsenistöä hyödyttäväksi tiedonvaihtokanavaksi kuten myös kaupunkilaisille yleiskäyttöiseksi vesistöaluetta koskevaksi tietolähteeksi.

Kotisivun toteuttajaksi valittiin tarjousten perusteella Netcore Oy, joka tarjoaa kotisivutilan ja sähköpostin uudelleenohjaukset. Toimintavuoden aikana anottiin yhdistykselle domain-nimi ja perustettiin suomenkielisten kotisivujen prototyyppi osoitteeseen "www.proespoonjoki.fi".

Sisällön suunnittelussa päästiin hyvään alkuun; kuva Espoonjoesta on sivun otsikon taustakuvana ja kartta yhdistyksen toiminta-alueen vesistöistä saatiin myös mukaan "Yleistä-otsakkeen" alle.

Sisältö on jaettu eri välilehtien alle ja osassa niistä löytyy jo aineistoa. Perustietoihin on koottu säännöt, vuoden 2001 toimintasuunnitelma, toimintakertomus vuodelta 2000 sekä edustajiston kokouksen pöytäkirja. Hallituksen jäsenet ja jäsenistö yhteystietoineen ovat jo valmiina, mutta toimikuntien vetäjät ja sähköpostien ohjaukset vetäjille ovat vielä kesken. Lisäksi päivitystä vaativat lausuntojen ja aloitteiden esittely sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen kuten myös palautteen antomahdollisuus. Kotisivulta löytyy myös linkkejä mm. jäsenyhdistysten kotisivuille.

Taloustoimikunta. Kokoonkutsujana on toiminut Tapio Ala-Peijari ja jäseninä taloudenhoitaja Seppo Räisänen sekä sihteeri Martti Salakari. Toimikunta on huolehtinut varojen hankinnasta ja hoidosta. Erillishankkeita, joihon tarvittiin avustuksia oli vain yksi, Internet-sivuston suunnittelu ja aloitus.

Yhdistys on aktiivisesti pitänyt yllä yhteyksiä yli kuntarajojen kaikkiin tahoihin, joiden toimialaan kuuluvat tavoitteissa määritellyt asiat. Merkittävä osa yhteydenpidosta oli toimikuntien tehtäviin liittyviä neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia.

TALOUS

MAKSETUT PALKAT PALKKIOT, ETUUDET JA ELÄKEJÄRJESTELYT

Yhdistys ei ole antanut mitään etuuksia eikä eläkejärjestelyjä ole tehty.

AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET

Espoon kaupungin Liikuntatoimen keskus myönsi yhdistykselle 4 000 mk 2.7.2001. Avustusta käytettiin yhdistyksen oman Internet kotisivun kehittämiseen ja ylläpitoon.

TULOT JA MENOT TILIKAUSI 1.1. - 31.12.2001

Tulot ovat koostuneet avustuksista sekä liittymis- ja jäsenmaksuista, suurimmat menot aiheuttivat julkaisu- ja tiedotustoiminta.

TILIKAUDEN TULOS

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 395,40 euron (2 350,94 mk) ylijäämää, joka on varattu kotisivujen tekoon ja ylläpitoon.

Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden tulos merkitään voitto/tappio tilille.

 

ESPOOSSA 4.4.2002

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf , hallitus

 

LIITTEET                        Tilinpäätös

Tilintarkastajien lausunto


                                                                                                                                                                                                                        |ETUSIVULLE|           |TAKAISIN|