PÖYTÄKIRJA

 

Edustuston vuosikokous 25.2.2009                                                                                                                                                                                     1 (4)

 

Aika: 25.2.2008, klo 18.00
Paikka: Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

Läsnä: Viralliset kokousedustajat on lueteltu kohdassa 3 sekä muut läsnäolijat kohdassa 5.

Puheenjohtaja Marjo Matikka toivotti kokousväen tervetulleeksi klo 18.10. Tilaisuus aloitettiin kahvitarjoilulla ja Nena Steniuksen 550v-jokikävelyesityksellä.

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Marjo Matikka avasi kokouksen klo 18.40

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Matikka, sihteeriksi Oivi Salohonka.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Unto Meronen sekä Lasse Gustafsson. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan viralliset kokousedustajat

Kokouksen viralliset osanottajat ovat alla olevassa osanottajaluettelossa. Valtakirjoja toimitettiin 21 kappaletta 16 eri jäsenyhdistykseltä.

Kristina Määttänen, Esbo hembygdsförening rf

Eeva-Riitta Puomio, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapio Ala-Peijari, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Janne Kylli, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Lasse Gustafsson, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry

Jarkko Rahkonen, Kauklahtiseura ry

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Unto Meronen, Järvenperän Omakotiyhdistys ry

Erkki Oikarinen, Espoo Rowing

Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry

Juhani Kytö, Espoon Vihreät ry

Veikko Solantie, Espoon ympäristöyhdistys ry

Pasi Raipola, Espoon ymäristöyhdistys ry

Nena Stenius, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry

Marianne Sundell, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry

Maire Vartiainen, Kanta-Espoon paikallisyhdistys ry.

Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry

Arto Rautelin, Veinin Omakotiyhdistys ry

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut oli toimitettu sääntöjen mukaisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Todetaan muut läsnäolijat

Muina kuin varsinaisina edustajina paikalla olivat Marjo Matikka, Oivi Salohonka, Kenneth Schröder ja Benita Åkerlund.

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista, joka on liitteenä.

7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Yhdistyksen sihteeri Oivi Salohonka kävi läpi toimintakertomuksen, johon moottoriveneilykiellon luonnostelu Espoon- ja Mankinjoella. Toimintakertomus laitetaan yhdistyksen kotisivulle. Marjo Matikka kävi läpi taloudenhoitaja Ulla Hammarin toimittaman tilinpäätöksen. Koska tilintarkastuskertomus ei ollut saatavilla kokouksessa, päätettiin, että kokous puoltaa vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, mikäli tilintarkastajat sitä esittävät. Tilintarkastuskertomus toimitetaan kokouksen osanottajille sähköpostitse.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille, mikäli tilintarkastuskertomus sitä puoltaa. Muussa tapauksessa kutsutaan koolle ylimääräinen kokous.
Lisäys 9.3.2009: Tilintarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä 18.2.09 antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, joka on toimitettu kokouksen osanottajille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Yhdistyksen sihteeri Oivi Salohonka kävi läpi hallituksen laatiman toimintasuunnitelmaehdotuksen. Toimintasuunnitelmaan lisättiin seuraavat asiat: yhteistyön jatkaminen Espoonjoen suojelusuunnitelman pohjalta Espoon kaupungin sekä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, Espoon- ja Mankinjoen suualueiden moottoriveneilykiellon hakeminen Uudenmaan ympäristökes-
kukselta sekä viherkäytävä myös Bodom-järveltä Pitkä- ja Lippajärvien lisäksi. Toimintasuunnitelma vahvistettiin vuodelle 2009.

Marjo Matikka esitteli tulo- ja menoarvion. Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. Hyväksytty toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio laitetaan yhdistyksen kotisivulle.

Päätettiin pitää kunniajäsenyys maksuttomana ja muut liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan:
-liittymismaksu 33,00 € ja perusjäsenmaksu 20,00 €, lisäosuus 4 €.

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut lasketaan siten, että vuosimaksun perusosaan lisätään jäsenmääräkertoimella kerrottu vuosimaksun lisäosa. Vuosimaksu on perusosa jäsenmäärän ollessa alle 200 jäsentä ja nousee lisäkertoimella aina kun jäsenmäärä kasvaa alkavaa 200 jäsentä kohden yhdellä sekä tuhannen (1 000) jäsenen jälkeen kerroin ei enää kasva.

Jäseniä 1-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000>
Lisäkerroin 0 1 2 3 4 5
Jäsenmaksu € 20 24 28 32 36 40

- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti.

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita enintään 10 varsinaista ja 5 varajäsentä puheenjohtajan lisäksi. Näiden lisäksi voidaan kutsua joko hallituksesta tai ulkopuolelta sihteeri ja taloudenhoitaja. Päätettiin valita hallitukseen jäseniä maksimimäärä.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi esitettiin Marianne Sundellia Laaksolahden Huvilayhdistys ry.stä, joka valittiin.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin entisen hallituksen jäsenistä/varajäsenistä:

Unto Meronen, Järvenperän oky ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry

Pasi Raipola Espoon Ympäristöyhdistys ry

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf

sekä uusina jäseninä

Eeva-Riitta Puomio, Jupperin oky ry

Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry

Juhani Kytö, Espoon Vihreät ry

Varajäseniksi valittiin entisen hallituksen jäsenistä/varajäsenistä:

Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry

Kati Tauriainen, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry (valtakirja toimitettu)

Veikko Solantie, Espoon Ympäristöyhdistys ry

sekä uusina varajäseninä

Janne Kylli, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Erkki Oikarinen, Espoo Rowing

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila
Varatilintarkastajiksi valittiin Teuvo Tikkanen ja Marjo Matikka

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

 

 

Marjo Matikka                     Oivi Salohonka

Puheenjohtaja                     Sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Espoossa __.__.2009

 

 

Unto Meronen                     Lasse Gustafsson