Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous Pöytäkirja

Aika: 7.2.2008, klo 18.00
Paikka: Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

Läsnä: Aila Englund, Asko Forsberg, Lasse Gustafsson, Anne Koskela, Juhani Kytö, Rainer Lahti, Marjo Matikka, Arja Mikkonen, Lauri Määttänen, Kauno Pollari, Martti Salakari, Leo Salminen, Oivi Salohonka, Taru Saraste, Veikko Solantie, Nena Stenius, Marianne Sundell, Hanna Tarnanen, Pekka Vakkuri, Maire Vartiainen, Juha Vepsäläinen, Johan Weurlander, Benita Åkerlund

Puheenjohtaja Rainer Lahti toivotti kokousväen tervetulleeksi klo 18.10. Tilaisuus aloitettiin kahvitarjoilulla ja ympäristölautakunnan pj Juhani Kydön alustuksella.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Rainer Lahti avasi kokouksen klo 18.50

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Salakari Kirkkojärvi takaisin ry:stä, sihteeriksi Hanna Tarnanen Espoon Vihreistä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kauno Pollari sekä Pekka Vakkuri. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan viralliset kokousedustajat

Kokouksen osanottajat ovat alla olevassa osanottajaluettelossa. Valtakirjoja (vk) toimitettiin 17 kappaletta 11 eri jäsenyhdistykseltä.

Aila Enlund, Esbo hembygdsförening rf

Asko Forsberg, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Lasse Gustafsson, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Anne Koskela, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Marjo Matikka, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Lauri Määttänen, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Martti Salakari, Kirkkojärvi Takaisin ry

Leo Salminen, Lippajärveläiset ry

Taru Saraste, Espoon Vihreät

Veikko Solantie, Espoon ymäristöyhdistys ry

Nena Stenius, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry

Marianne Sundell, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon kunnallisjärjestö

Maire Vartiainen, Kanta-Espoon paikallisyhdistys ry.

Juha Vepsäläinen, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Johan Weurlander, Esbo hembygdsförening rf

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut oli toimitettu viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Todetaan muut läsnäolijat

Yhdistys oli kutsunut paikalle kunniajäseniksi nimitetyt Kirsti Torniaisen ja Martti Salakarin. Torniainen oli estynyt, joten vain Salakari oli paikalla.
Muina, kuin varsinaisina edustajina paikalla olivat Juhani Kytö, Rainer Lahti, Arja Mikkonen, Oivi Salohonka, Hanna Tarnanen ja Benita Åkerlund

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista, joka on liitteenä.

7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja Rainer Lahti kävi läpi toimintakertomuksen. Taloudenhoitaja Marjo Matikan toimittama tilinpäätös jaettiin kokousosanottajille ja käytiin läpi. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen, jossa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Yhdistyksen puheenjohtaja Rainer Lahti kävi läpi hallituksen laatiman toimintasuunnitelmaehdotuksen. Toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset:

Kohtaan 2.2: "..muistaen jokeen liittyvät ekologiset käytävät kuten viherkäytävät Lippajärveltä ja Pitkäjärveltä Esponlahdelle." Kohtaan 2.1: "Jokiuoman ja sen kasvillisuuden luonnontilaisuus ja joen jätteettömyys..." Lisättiin kohtaan 3 Pohjois-Espoon alueneuvottelukunta.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

Marjo Matikka esitteli tulo- ja menoarvion. Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.Toimintasuunnitelma ja tulo-ja menoarvio ovat liitteenä.

Päätettiin, että kunniajäsenyys on maksuton ja muut liittymis- ja jäsenmaksut pysyvät ennallaan:

-liittymismaksu 33,00 € ja perusjäsenmaksu 20,00 €, lisäosuus 4 €.

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut lasketaan siten, että vuosimaksun perusosaan lisätään jäsenmääräkertoimella kerrottu vuosimaksun lisäosa. Vuosimaksu on perusosa jäsenmäärän ollessa alle 200 jäsentä ja nousee lisäkertoimella aina kun jäsenmäärä kasvaa alkavaa 200 jäsentä kohden yhdellä sekä tuhannen (1 000) jäsenen jälkeen kerroin ei enää kasva.

Jäseniä 1-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000>
Lisäkerroin 0 1 2 3 4 5
Jäsenmaksu € 20 24 28 32 36 40

- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti.

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita enintään 10 varsinaista ja 5 varajäsentä puheenjohtajan lisäksi. Näiden lisäksi voidaan kutsua joko hallituksesta tai ulkopuolelta sihteeri ja taloudenhoitaja. Päätettiin valita hallitukseen jäseniä maksimimäärä.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi esitettiin Marjo Matikkaa ja edellisen hallituksen puheenjohtajaa Rainer Lahtea. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi suljetulla lippuäänestyksellä Marjo Matikka äänin 14-3.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin entisen hallituksen jäsenistä:

Unto Meronen, Järvenperän oky ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Lauri Määttänen, Jupperin oky ry

Arja Mikkonen, Lippajärveläiset ry

Pasi Raipola Espoon Ympäristöyhdistys ry

Nena Stenius, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Rainer Lahti, Kirkkojärvi Takaisin ry

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf

sekä uusina jäseninä

Marianne Sundell, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Varajäseniksi valittiin entisen hallituksen jäsenistä:

Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry

Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry

sekä uusina varajäseninä

Kati Tauriainen, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Veikko Solantie, Espoon Ympäristöyhdistys ry

Taru Saraste, Espoon Vihreät

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan.

 

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila

Varatilintarkastajiksi valittiin Teuvo Tikkanen ja Pekka Puomio

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56

 

 

Martti Salakari     Hanna Tarnanen

Puheenjohtaja     Sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Espoo __.__.2008

 

Kauno Pollari     Pekka Vakkuri