Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous Pöytäkirja

Aika: 12.2.2007, klo 19.00
Paikka: Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

Puheenjohtaja Rainer Lahti toivotti kokousväen tervetulleeksi klo 19.15. Kokous aloitettiin kahvitarjoilulla.

Kauniaisten ymp.sihteeri Marika Brax kertoi Gallträskin tilasta, toteutetuista toimenpiteistä ja syksyn 2006 kunnostushankkeesta: imuruoppauksesta ja geotuubikäsittelystä. Laskennallisesti noin kymmenesosa ruoppaustavoitteesta on saatu vasta tehtyä. Gallträsk laskee Lippajärven ja edelleen Pitkäjärven kautta Espoonjokea pitkin mereen ja kiinnostaa sen vuoksi Pro Espoonjoki ry:tä.

Kutsuttiin yhdistyksen hallituksen kunniajäseniksi Kirsti Torniainen ja Martti Salakari. Tapio Ala-Peijari muisteli yhdistyksen alkuaikoja ja kiitti molempia siitä työstä, jota he ovat tehneet yhdistyksen hyväksi. Rainer Lahti ja Oivi Salohonka ojensivat kunniakirjat ja kukat.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Rainer Lahti avasi kokouksen klo 20:15

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ann-Christin Lintula Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistyksestä, sihteeriksi Oivi Salohonka Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistyksestä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Solveig Forsberg Esbo Hembygdsförening sekä Pirkko Sillanpää Keski-Espoo Seurasta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan viralliset kokousedustajat

Kokouksen osanottajat ovat alla olevassa osanottajaluettelossa. Valtakirjoja (vk) toimitettiin 18 kappaletta 14 eri jäsenyhdistykseltä.

Benita Åkerlund ja Solveig Forsberg (vk), Esbo Hembygdsförening rf

Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry

Kirsti Kivimäki (vk) ja Börje Nikkilä (vk), Järvenperän oky ry

Maire Vartiainen (vk), Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry

Lauri Määttänen (vk), Tapio Ala-Peijari (vk), Juha Kallanranta (vk) ja Kai Haapamäki, Jupperin oky ry

Katarina Hovi (vk), Viherlaaksolaiset ry

Ann-Christin Lintula ja Nena Stenius (vk), Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry

Arja Mikkonen (vk), Lippajärveläiset ry

Matti Santonen (vk), Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Arto Rautelin (vk) ja Kenneth Schröder (vk), Veinin oky ry

Pekka Muhonen (vk), Kauklahti-Seura ry

Rainer Lahti ja Marika Ikkala (vk), Espoon Vihreät ry

Pasi Raipola (vk), Espoon Ympäristöyhdistys ry

Pirkko Sillanpää (vk), Keski-Espoo-Seura ry

Oivi Salohonka (vk), Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut oli postitettu viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Todetaan muut läsnäolijat

Yhdistys oli kutsunut paikalle kunniajäseniksi nimitetyt Kirsti Torniaisen ja Martti Salakarin.

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista, joka on liitteenä.

7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja Rainer Lahti kävi läpi toimintakertomuksen. Taloudenhoitaja Marjo Matikan toimittama tilinpäätös jaettiin kokousosanottajille ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Panda-palkinnon ansiosta tilikauden tulos on 10.219,01 €. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen, jossa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Yhdistyksen puheenjohtaja Rainer Lahti kävi läpi hallituksen laatiman toimintasuunnitelmaehdotuksen sekä tulo- ja menoarvion, jotka vahvistettiin sellaisenaan ja ovat liitteenä.

Päätettiin, että kunniajäsenyys on maksuton ja muut liittymis- ja jäsenmaksut pysyvät ennallaan:

-liittymismaksu 33,00 € mk ja perusjäsenmaksu 20,00

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut lasketaan siten, että vuosimaksun perusosaan lisätään jäsenmääräkertoimella kerrottu vuosimaksun lisäosa. Vuosimaksu on perusosa jäsenmäärän ollessa alle 200 jäsentä ja nousee lisäkertoimella aina kun jäsenmäärä kasvaa alkavaa 200 jäsentä kohden yhdellä sekä tuhannen (1 000) jäsenen jälkeen kerroin ei enää kasva.

- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Rainer Lahti esitti hallituksen kantana, että maksimijäsenmäärä antaa mahdollisuuden monille jäsenjärjestöille saada edustajan hallitukseen. Esitystä kannatettiin ja hallitukseen päätettiin valita 10 varsinaista ja 5 varajäsentä puheenjohtajan lisäksi. Näiden lisäksi voidaan kutsua joko hallituksesta tai ulkopuolelta sihteeri ja taloudenhoitaja.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Rainer Lahti, Espoon Vihreät ry

Varsinaisiksi jäseniksi:

Unto Meronen, Järvenperän oky ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Lauri Määttänen, Jupperin oky ry

Arja Mikkonen, Lippajärveläiset ry

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf

Hanna Tarnanen, Espoon Vihreät ry

Pasi Raipola Espoon Ympäristöyhdistys ry

Oivi Salohonka, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Matti Santonen, Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry

Varajäseniksi:

Nena Stenius, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry

Kenneth Schröder, Veinin oky ry

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry

Pekka Muhonen, Kauklahti Seura ry

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila

Varatilintarkastajiksi Teuvo Tikkanen ja Pekka Puomio

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.59

 

 

Ann-Christin Lintula     Oivi Salohonka

Puheenjohtaja             Sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu

Espoo __.__.2007

 

Solveig Forsberg         Pirkko Sillanpää

 

 

Esityslista

Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous, 12.2.2007, klo 19.00 Lagstadissa

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan viralliset kokousedustajat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Todetaan muut läsnäolijat

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Nykyiset liittymis- ja jäsenmaksut ovat:
-liittymismaksu 33,00 € mk ja perusjäsenmaksu 20,00

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut lasketaan siten, että vuosimaksun perusosaan lisätään jäsenmääräkertoimella kerrottu vuosimaksun lisäosa. Vuosimaksu on perusosa jäsenmäärän ollessa alle 200 jäsentä ja nousee lisäkertoimella aina kun jäsenmäärä kasvaa alkavaa 200 jäsentä kohden yhdellä sekä tuhannen (1 000) jäsenen jälkeen kerroin ei enää kasva.

- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Sääntöjen mukaisesti hallitukseen kuuluu edustajiston vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-10 varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä. Näiden lisäksi voidaan kutsua ulkopuolelta sihteeri ja taloudenhoitaja. Toimintavuonna hallituksessa on ollut jäseniä sääntöjen sallima maksimi: puheenjohtaja, 10 varsinaista ja 5 varajäsentä sekä sihteeri ja taloudenhoitaja.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Jäsenyhdistykset valitsevat kokouksissaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet edustajistoon. Edustajistoon valittavien lukumäärä riippuu jäsenyhdistyksen jäsen- tai osakasmäärästä siten, että yhden (1) edustajiston jäsenen lisäksi voidaan valita yksi (1) edustajiston lisäjäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen jokaista alkavaa kahtasataa (200) henkilöjäsentä tai osakasta kohti kuitenkin siten, että jäsenyhdistyksen edustajien määrä edustajistossa voi olla korkeintaan kuusi (6) edustajaa. Jäsenyhdistykset nimeävät edustajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä ja ilmoittavat nimet yhteystietoineen yhdistyksen hallitukselle viimeistään ennen edustajiston vuosikokousta.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. Kokouksen päättäminen