Pro Espoonjoki ry - Pro Esbo å rf PÖYTÄKIRJA

Edustajiston vuosikokous 2006

Aika: 2.2.2006, klo 19.00

Paikka: Esbo hembygdsförening, Espoon keskus, Gamla Lagstadsvägen 4

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari toivotti osallistujat tervetulleeksi ja selosti päättyneen vuoden päälinjat, minkä jälkeen Pasi Raipola Kauklahti-Seura - Köklax Gillet ry:stä kertoi Näkinmetsän alueelle tehdyistä rakennussuunnitelmista. Kaupungissa pöydällä olevat suunnitelmat perustuvat kiinteistölautakunnan ja VVO:n kaavoitussopimukseen, tarkoitus on rakentaa alueelle n. 2 500 asukkaan asunnot. Suunnitelmat osuvat alueelle, jonka luontoarvot eivät ole vähäiset ja merkitys Espoon jokilaaksolle on merkittävä, mm. liito-orava viihtyy siellä ja on ilmeisesti levittäytynyt myös uusille alueille alueen kautta. On mahdollista, että ns. YVA-selvitys on tehty vanhojen selvitysten varassa tai jätetty kokonaan tekemättä.

Käydyssä keskustelussa todettiin, että alueella tapahtuvaa on seurattava ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Alustusten jälkeen puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari avasi kokouksen.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

          Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin:

Marjo Matikka, Laaksolahden Huvilayhdistys ry.

          Sihteeriksi:

Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf.

          Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina:

Sirkka-Liisa Korkala, Espoon Vihreät ry;

Kari Sauren, Veinin Omakotiyhdistys ry.

3 § Todetaan viralliset kokousedustajat

Kaikki jäsenet eivät olleet lähettäneet edustajia sääntöjen sallimaa määrää.

Kokoukseen osallistuneet kokousedustajat on lueteltu alla:

YHDISTYS

SUKUNIMI

PK
GSM

E-MAIL

Esbo Hembygdsförening r.f.

Benita Åkerlund

801 5908
040-557 5213

fredrika@saunalahti.fi

Esbo Hembygdsförening r.f.

Solveig Forsberg

040-843 4903

solveig.forsberg@elisanet.fi

Espoon Vihreät ry

Sirkka-Liisa Korkala

805 7472
0400-940 220

sirkka-liisa.korkala@pp.inet.fi

Espoon ympäristöyhdistys ry

Jorma Lamminpää

espyy.ry@kolumbus.fi

Espoon ympäristöyhdistys ry

Pirjo Itkonen

050-929 7192

pirjo.itkonen1@luukku.com

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kimmo Sierimo

050-412 6335

Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag ja Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

Aapo Kirvesniemi

598 642

aapo.kirvesniemi@kolumbus.fi

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Unto Meronen

863 6827
050-541 9457

Kauklahti-Seura - Köklax Gillet ry

Pasi Raipola

045-671 7573

pasi.raipola@saunalahti.fi

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys r.y. Mellersta Esbo Småfastighetsförening r.f.

Nena Stenius

8594934
050-371 8059

nstenius@sange.fi

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Pekka Vakkuri

888 2668
0400-601 542

pekka.vakkuri@luukku.com

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Kauno Pollari

863 2350
0400-446 590

kauno.pollari@luukku.com

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Marjo Matikka

509 5670
050-300 1327

marjo.matikka@luukku.com

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Matti Santonen

0400-820 121

masabrokers@kolumbus.fi

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Kirsti Torniainen

599192
050-582 5939

Veinin Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder

596 786
0400-686 311

kennethschroder@surfeu.fi

Veinin Omakotiyhdistys ry

Kari Sauren

040-500 0565

kari.sauren@kolumbus.fi

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli postitettu 10.1.06 jäsenyhdistyksille, niiden nimeämille edustajille, edelliseen edustajainkokoukseen osallistuneille sekä kannattaville jäsenille.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Todetaan muut läsnäolijat

Edustajien lisäksi paikalla olivat:

Yhdistyksen puheenjohtaja

Tapio Ala-Peijari

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Hallituksen varapuheenjohtaja

Rainer Lahti

Espoon Vihreät ry

Hallituksen jäsen ja sihteeri

Martti Salakari

Kirkkojärvi takaisin ry Kyrkträsket tillbaka rf

Hallituksen jäsen

Kenneth Schröder

Veinin Omakotiyhdistys ry

6 § Hyväksytään kokouksen esityslista

Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista (liitteenä).

7 § Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Esitettiin vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat 2 288,20 € ja tuotot 2 377,95 €. Tilikauden tulos oli 283,41 € tappiollinen. Tuotot kertyivät Espoonjoki-aiheisten maisemakorttien myynnistä, jäsenmaksuista ja Espoon kaupungin liikuntatoimen avustuksista. Liikuntatoimen avustukset käytettiin keväällä ja syksyllä järjestettyihin kävelytapahtumiin. Maisemakortit myytiin/myydään omakustannushintaan.

8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Edustajainkokous päätti että toimintasuunnitelmaan, lisätään ponsi Espoonjoen koko vesistöalueen tulvakartoituksen edistämisestä.

Espoonjoki aiheisen kalenterin tuottamisesta ehdotettiin harkittavaksi, että se olisi kaksivuotinen eli vuodet 2007 ja 2008.

Talousarvion tulotavoite on 8 040,00 €: Mahdollisiin erillishankkeisiin haetaan rahoitus erikseen.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin alussa mainitulla lisäyksellä korjattuna.

Hallituksen esitykset olivat liittymismaksuksi 33,00 €, jäsenmaksun perusosaksi 20,00 € sekä jäsenmaksun lisäosuudeksi 4,00 €, kannattavien jäsenten jäsenmaksuksi henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle 170,00 € siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti. Hallituksen esitykset hyväksyttiin.

10 § Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin sääntöjen sallima enimmäismäärä eli puheenjohtaja ja 10 varsinaista ja 5 varajäsentä.

11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rainer Lahti Espoon Vihreät ry:stä. Valinta oli yksimielinen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti:

Benita Åkerlund Esbo Hembygdsförening r.f.

Lauri Määttänen Jupperin Omakotiyhdistys ry

Unto Meronen Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända

Egnahemsförening ry

Pasi Raipola Kauklahti-Seura - Köklax Gillet ry

Nena Stenius Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Pekka Vakkuri Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Maire Vartiainen Keskustan Kanta Espoon

paikallisyhdistys ry

Oivi Salohonka Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry,

Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Matti Santonen Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Arja Mikkonen Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

ja varajäseniksi:

Pirjo Itkonen Espoon ympäristöyhdistys ry

Tapio Ala-Peijari Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kauno Pollari Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry,

Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Kenneth Schröder Veinin Omakotiyhdistys ry

Reijo Lyyra Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

12 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin

Varsinaiset tilintarkastajat

Varatilintarkastajat

Sirkka-Liisa Korkala

Teuvo Tikkanen

Esko Uotila

Pekka Puomio

13 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita

          14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

............................................... ................................................

Marjo Matikka                         Martti Salakari

puheenjohtaja                           sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Espoo ______pv, helmikuuta 2006

............................................... ................................................

Kari Sauren                             Sirkka-Liisa Korkala

Veinin Omakotiyhdistys ry        Espoon Vihreät ry

LIITTEET: esityslista

toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

PRO ESPOONJOKI RY, PRO ESBO Å RF LIITE

Ennen varsinaista kokousta katsaus ajankohtaisiin aiheisiin Espoonjoen vesistöalueella

 

Esityslista

Edustajiston vuosikokous, 2.2.2006, klo 19.00

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan viralliset kokousedustajat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Todetaan muut läsnäolijat

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Hallituksen ehdotuksessa toimintasuunnitelmaksi esitetään mm:

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Säännöt kohta 5. "..., johon kuuluu edustajiston vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 10 muuta hallituksen varsinaista jäsentä sekä vähintään 1 ja enintään 5 varajäsentä."

(Toimintavuonna hallituksessa on ollut jäseniä sääntöjen sallima maksimi: puheenjohtaja, 10 varsinaista ja 5 varajäsentä).

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. Kokouksen päättäminen