Pro Espoonjoki ry - Pro Esbo å rf                                 PÖYTÄKIRJA

Edustajiston vuosikokous 2003

Aika:        27.4.2003 klo 15.00

Paikka:    Seurakuntatalo, Kirkkokatu 2
  1 § Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.
  2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin:
         Marjo Matikka, Laaksolahden Huvilayhdistys ry.
  Sihteeriksi:
         Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf.
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina:
         Eeva-Riitta Puomio, Jupperin Omakotiyhdistys ry;
         Lönn Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry.
  3 § Todetaan viralliset kokousedustajat
  Kaikki jäsenet eivät olleet lähettäneet edustajia sääntöjen sallimaa määrää.

  Kokoukseen osallistuneet kokousedustajat on lueteltu alla:

YHDISTYS                                     NIMI                         PK /  GSM
Esbo Hembygdsförening r.f.          
Tage Strandström        8843591
/ 0500-441015
Esbo Hembygdsförening r.f.          
Benita Åkerlund          8015908 / 040-5575213
Espoon Vihreät ry                          
Rainer Lahti                8056603 /  050-3622054
Espoon Vihreät ry                          
Petri Suominen           8596295 /  045-6733031
Jupperin Omakotiyhdistys ry        
Eeva-Riitta Puomio     8521353 /  050-5319219
Järvenperän Omakotiyhdistys ry  
Kirsti Kivimäki          8632238 
Järvenperän Omakotiyhdistys ry  
Unto Meronen           8636827 / 050-5419457
Keski-Espoo-seura ry                     
Maija Haataja           8056502
Keski-Espoo-seura ry                     
Jaana Leppäkorpi     8638831 / 040-5318214
Kirkkojärvi takaisin ry                  
Martti Salakari          8057295
Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry     
Lauri Lönn                040-5318214
Laaksolahden Huvilayhdistys ry    
Marjo Matikka         5095670 /  050-3001327
Laaksolahden Huvilayhdistys ry    
Tuula Sevon             596721 /    050-5263455 
Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf   
Paula Lehtinen        595677
Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf   
Leo Salminen    590353 /  0400-411547
Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry          
Oivi Salohonka  8631485 / 050-5266498
Veinin Omakotiyhdistys ry                      
Pentti Lampinen      595251   
Veinin Omakotiyhdistys ry                       Kenneth Schröder   596786      0400-686311
Viherlaaksolaiset r.y.                               
Reijo Gardemeister  598679      0500-417504
Viherlaaksolaiset r.y.                               
Kirsti Savola            8638735    0500-933509 

  4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu liitteineen oli postitettu 6.4.03 jäsenyhdistyksille, niiden nimeämille edustajille sekä kannattaville jäsenille. Lisäksi kokouksesta oli tiedotettu sähköpostilla jäsenten yhteyshenkilöille.

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  5 § Todetaan muut läsnäolijat
  Edustajien lisäksi paikalla olivat:
  Yhdistyksen puheenjohtaja        Tapio Ala-Peijari Kaivosmiehenkuja 6 B 02730 ESPOO
  Taloudenhoitaja                          Seppo Räisänen Kaivoskuja 10 02730 ESPOO
  6 § Hyväksytään kokouksen esityslista
   Esityslistaksi (liitteenä) hyväksyttiin kokouskutsun mukainen lista muutettuna siten, että kohta 13 käsiteltiin ennen kohtaa 9. Käsittelyjärjestyksen muutoksella voitiin päättää toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista mahdollisten sääntömuutosten mukaisesti.
7 § Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Esitettiin vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat 852.96 € ja tuotot, avustukset mukaan lukien, 861,47 €. Tilikauden tulos oli 8,51 €.

Tilikauden tulokseen on eniten vaikuttanut Espoon kaupungin myöntämä avustus (500 €).
8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
13 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Päätettiin sääntömuutoksista seuraavasti (muutos/lisäys kursiivilla):
Kohta 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu;
      Yhdistys on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua ja ihmisten viihtyvyyttä sekä turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.
Kohta 33. Liittymis- ja jäsenmaksut;
      Liittymismaksun sekä vuosittain kannettavien varsinaisten jäsenten vuosimaksun perusosasta ja sen lisäosayksiköstä sekä kannattajajäsenmaksujen suuruuksista päättää edustajiston kokous. Jäsenyhdistysten vuosimaksut lasketaan siten, että vuosimaksun perusosaan lisätään jäsenmääräkertoimella kerrottu vuosimaksun lisäosa. Jäsenmaksu on vuosimaksu jäsenmäärän ollessa alle 200 jäsentä ja nousee lisäkertoimella aina kun jäsenmäärä kasvaa alkavaa 200 jäsentä kohden yhdellä sekä tuhannen (1 000) jäsenen jälkeen kerroin ei enää kasva.
Kohta 41. Ylin päättävä elin;
      Maininta toimikauden pituudesta poistetaan.
Viimeinen kappale muutetaan seuraavaksi ” Jäsenet nimeävät edustajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä ja ilmoittavat nimet yhteystietoineen yhdistyksen hallitukselle viimeistään ennen vuosikokousta.”
Kohta 44. Edustajiston vuosikokous;
      Käsittelylistan kohdassa 7 sana ”vuosikertomus” muutetaan sanaksi ”toimintakertomus
Kohta 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen;
      Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Lisäksi hallitus voi erikseen määrätä nimen kirjoittajaksi kaksi hallituksen jäsentä.

Edustajainkokous myönsi hallitukselle valtuudet korjata sääntöjen muotoseikat ilman erillistä kokousta.
9 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
Talousarvion tulotavoite on 3 765,00 € ja menot 3 765,00 €. Talousarviossa ovat vain varsinaisen toiminnan menot. Mahdollisiin erillishankkeisiin etsitään rahoitus erikseen.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin korjattuna talousarvion osalta. Menoissa vesistöseminaarin kustannus oli merkattu virheellisesti 500,00 € liian suureksi.

Sääntöuudistuksen mukaiset hallituksen esitykset olivat liittymismaksuksi 33,00 €, jäsenmaksun perusosaksi 20,00 € sekä jäsenmaksun lisäosuudeksi 4,00 €, kannattavien jäsenten jäsenmaksuksi henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle 170,00 € siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti. Hallituksen esitykset hyväksyttiin.
10 § Päätetään hallituksen jäsenten määrästä
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin sääntöjen sallima enimmäismäärä eli puheenjohtaja ja 10 varsinaista ja 5 varajäsentä.
11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-Peijari Jupperin Omakotiyhdistys ry:stä. Valinta oli yksimielinen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti:

  Benita Åkerlund                 Esbo Hembygdsförening r.f.
  Rainer Lahti                       Espoon Vihreät ry
  Unto Meronen                   Järvenperän Omakotiyhdistys ry 
  Nena Stenius                     Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
  Lauri Lönn                         Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry
  Kirsti Torniainen                 Laaksolahden Huvilayhdistys ry
  Paula Lehtinen                    Lippajärveläiset ry - Klappträskgillet rf
  Oivi Salohonka                   Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry
  Kenneth Schröder               Veinin Omakotiyhdistys ry
  Kirsti Savola                       Viherlaaksolaiset r.y.

varajäseniksi:

   Mikko Kiio                         Espoon Ympäristöyhdistys ry
   Eeva-Riitta Puomio              Jupperin Omakotiyhdistys ry
   Martti Korpela                    Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry
   Kalevi Toivola                     Laaksolahden Huvilayhdistys ry
   Risto Keinonen                    Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry
12 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
Tilintarkastajiksi valittiin:
Varsinaiset tilintarkastajat        Varatilintarkastajat        
Marjo Matikka                              Teuvo Tikkanen        
Esko Uotila                                    Pekka Puomio        
14 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

...............................................                        ................................................
Marjo Matikka                                               Martti Salakari
puheenjohtaja                                                 sihteeri


Pöytäkirja tarkastettu

Espoo toukokuussa 2003


...............................................                        ................................................
Eeva-Riitta Puomio                                         Lauri Lönn
Jupperin Omakotiyhdistys ry                           Kuninkaantien sos.dem. yhd. ryLIITTEET:     esityslista
                      toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
                      toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio