Pro Espoonjoki ry - Pro Esbo å rf                                     PÖYTÄKIRJA

 Edustajiston vuosikokous 2002

 

 Aika:                      16.5.2001 klo 19.00

 Paikka:                   Laaksolahden monitoimitalo, Laaksolahti  

Ennen kokouksen aloitusta puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja loi lyhyen katsauksen päättyneeseen toimintavuoteen, jonka hän totesi olleen aikaisempia työläämpi. Mm. kaavoitukseen liittyvät asiat ovat olleet erittäin työllistäviä ja näyttää siltä, että sama tulee jatkumaan myös alkavana toimintavuonna.

Alkusanojen jälkeen Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Kirsti Lahti esitteli yhdistystä. Pääkaupunkiseudun kunnista sen jäseninä on 7 kuntaa, oikeastaan vain Espoo puuttuu. Paitsi kuntia jäsenistössä on vielä 8 valtakunnallisestikin merkittävää yritystä ja useita maakunnallisesti ja paikallisesti vaikutusvaltaisia yhteisöjä. Espoosta on mukana ainakin Espoon seurakuntayhtymä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ja asiakkailleen hyvin monipuolista asiantuntemusta kaikenlaisissa vesi- kuten myös ympäristöhankkeissa. Alkaneessa “Elämän vesi - veden kiertokulku“ -ympäristökasvatushankkeessa on mukana myös Espoosta pari koulua. Yhdistys on pääkaupunkiseudulla merkittävä vaikuttaja toiminta-alallaan. Sen kulut v. 2001 olivat n. 1,9 milj. mk ja tulot n. 1,8 milj. mk.

Toiseksi ja tavallaan edelliseen aiheeseen liittyen varapuheenjohtaja Rainer Lahti esitteli valmisteilla olevaa maakuntakaava Espoon ja yhdistyksen kannalta. Hän totesi mm., että maakuntakaavassa ei ole toistaiseksi painotettu Espoonjoen vesistöaluetta sen arvon mukaisesti. Kyse on kuitenkin yhdestä Suomen arvokkaimmista vesistöalueista. Sen vaikutus on alkanut jo varhain kivikaudella. Se on pisimpään asutettuja alueita Suomessa ja on edelleen hyvin merkittävää tekijä sekä Espoossa että Uudellamaalla. Hän painotti, että seuraavan hallituksen tärkein tehtävä ovat kannanotot maakuntakaavaan, joka tulee säätelemään Uudenmaan maakunnan kehitystä vähintään seuraavat 30 vuotta. Ellei kaavassa Espoonjoen vesistöalueen arvoa saada nykyisestä nostettua, syntyy vahinko, josta jälkipolvet eivät tule kiittelemään.

 

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari avasi kokouksen.

 2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin:

Kalevi Toivola Laaksolahden Huvilayhdistys ry.

Sihteeriksi:

Martti Salakari Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf.

Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina:

Kirsti Savola Viherlaaksolaiset ry - Gröndalsgillet rf.;

Lauri Lönn Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry.

 

3 § Todetaan viralliset kokousedustajat

Kaikki jäsenet eivät olleet lähettäneet edustajia sääntöjen sallimaa määrää.

Kokoukseen osallistuneet kokousedustajat on lueteltu sivulta 2 alkaen:


 

YHDISTYS

NIMI

PK

GSM

E-MAIL

Espoon Vihreät ry

Rainer Lahti

Sokinmäki 6 E

02760 ESPOO

8056603

050-3622054

rainer.lahti@ymparisto.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapio Ala-Peijari

Kaivosmiehenkuja 6 B

02730 ESPOO

8524727

050-5612580

tapio.ala-peijari@vesihydro.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Eeva-Riitta Puomio

Peltorinteenkuja 1

02730 ESPOO

8521353

050-5319219

eeva-riitta.puomio@sci.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Seppo Räisänen

Kaivoskuja 10

02730 ESPOO

8546487

050-3534249

tilitstor-goy@co.inet.fi

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Unto Meronen

Tallipojankuja 2-4

02940 ESPOO

8636827

050-5419457

 

Kauklahti-Seura - Köklax Gillet ry

Jarkko Rahkonen

Kaskikuja 3

02780 ESPOO

810953

j.rahkonen@mbnet.fi

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Virpi Palmgren

Saavikuja 1

02770 ESPOO

8593356

0400-524366

virpi.palmgren@hut.fi

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Nena Stenius

Läntinen jokitie 21

02770 ESPOO

8594934

050-3718000

nena.stenius@kekalainen.net

Keski-Espoo-seura - Föreningen för Mellersta Esbo ry

Maija Haataja

Kirstinmäki 15 C 48

02760 ESPOO

8056502

 

Kirkkojärvi takaisin ry Kyrkträsket tillbaka rf

Martti Salakari

Vieraskuja 3 A 1

02770 ESPOO

8057295

martti.salakari@mbnet.fi

Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Lauri Lönn

Kylätorintie 4 C 23

02770 ESPOO

8051468

050-5629348

lauri.lonn@keskiespoo.net

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Matti Santonen

Pitkäjärvenranta 29

02730 ESPOO

0400-820121

masabrokers@kolumbus.fi

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Kalevi Toivola

Toinen huvilatie 11

02730 ESPOO

595731

0400-708409

 

Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

Arja Mikkonen

Vilniementie 3 F 58

02940 ESPOO

598667

 

Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

Asko Tuominen

Kolkerannantie 4 B 5

02940 ESPOO

5091820

040-8348453

 

Luettelo, 3 §, jatkuu sivulla 3


Luettelo. 3 §, jatkuu

YHDISTYS

NIMI

PK

GSM

E-MAIL

Lähderanta Kilta - Källstrand Gillet ry

Ursula Palsbo

Lähderanta 14 B

02720 ESPOO

599964

urpa@kolumbus.fi

Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry Rönnebacka Egnahemsförening rf

Oivi Salohonka

Pihlajamarjantie 4 A

02940 ESPOO

8631485

050-5266498

oivi.salohonka@siemens.fi

Veinin Omakotiyhdistys ry

Asser Hiltunen

Mustarousku 12

02730 ESPOO

 

asser.hiltunen@kolumbus.fi

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

Kirsti Savola

Kirstintie 16 A 11

02760 ESPOO

8638735

0500-933509

kmsavola@hotmail.com

 

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu liitteineen oli postitettu 31.4.02 jäsenyhdistyksille, niiden nimeämille edustajille sekä kannattaville jäsenille. Lisäksi kokouksesta oli tiedotettu sähköpostilla jäsenten yhteyshenkilöille.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5 § Todetaan muut läsnäolijat

Edustajien lisäksi paikalla olivat:

Yhdistyksen puheenjohtaja

Tapio Ala-Peijari

Kaivosmiehenkuja 6 B

02730 ESPOO

Taloudenhoitaja

Seppo Räisänen

Kaivoskuja 10

02730 ESPOO

 

6 § Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista (liitteenä).

 

7 § Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Esitettiin vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat 6 557,19 mk ja tuotot, avustukset mukaanlukien, 6 819,63 mk. Tilikauden tulos oli 262,44 mk.

Tilikauden tulokseen on eniten vaikuttanut Espoon kaupungin myöntämä avustus (4 000 mk). Avustusta on käytetty yhdistyksen nettisivuston suunnitteluun ja avaamiseen.

 

8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

9 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‑ ja menoarvio sekä liittymis‑ ja jäsenmaksujen suuruudet

Talousarvion tulotavoite on 3 655,00 € ja menot 3 655,00 €. Talousarviossa ovat vain varsinaisen toiminnan menot. Mahdollisiin erillishankkeisiin etsitään rahoitus erikseen.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin korjattuna talousarvion osalta. Tulopuolelta poistettiin jäsenmaksukertymän ylärajaviite ja kuluista korjattiin Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksuksi 135 €.

Hallitus esitti liittymismaksuksi 33,00 € ja jäsenmaksun perusosaksi 17,00 €. sekä kannattavien jäsenten jäsenmaksuksi henkilöjäsenelle 85 € ja yhteisöjäsenelle 168 € siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti. Hallituksen esitys hyväksyttiin

Toimintaan liittyen huomautettiin, että asukkaiden aktivoimiseksi vesistöalueelle pitää järjestää nykyistä enemmän toimintaa kuten esim. kanootti- ja erilaiset luontoretkiä. Myös tiedotusta on tehostettava. Nykyisin jäsenet eivät välttämättä ole tietoisia meneillään olevista aloitteista, valituksista ja huomautuksista (lähinnä kaavoitus).

 

10 § Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin sääntöjen sallima enimmäismäärä eli hallitukseen puheenjohtaja ja 10 varsinaista ja 5 varajäsentä.

 

11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-Peijari Jupperin Omakotiyhdistys ry:stä. Valinta oli yksimielinen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti:

Rainer Lahti                         Espoon Vihreät ry

Unto Meronen                      Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända

                                            Egnahemsförening ry

Jaana Leppäkorpi                  Keski-Espoo-Seura ry

Nena Stenius                         Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

                                            Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Lauri Lönn                           Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Kirsti Torniainen                   Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Paula Lehtinen                      Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

Ursula Palsbo                       Lähderanta Kilta-Källstrand Gillet ry ja

Oivi Salohonka                      Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder                 Veinin Omakotiyhdistys ry

ja sen varajäseniksi:

Sirkka-Liisa Korkala             Espoon Ympäristöyhdistys ry

Martti Korpela                      Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Risto Keinonen                     Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Kirsti Savola                         Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

Ei nimetty                             Esbo Hembygdsförening r.f.

 

Varajäsen paikoista varattiin 1 Esbo Hembygdsförening r.f:n myöhemmin nimettävälle edustajalle.

 

12 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin

Varsinaiset tilintarkastajat

Varatilintarkastajat

Pekka Puomio

Teuvo Tikkanen

Esko Uotila

Marjo Matikka

 

13 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa oli maininta “Keskusteluasiana sääntömuutos, onko tarpeen“:

-      kohdan 41 (Ylin päättävä elin) edustajiston toimikautta ym. koskeva sääntö on joskus hankala sekä jäsenistölle että yhdistykselle

-      kohta 33 (Liittymis- ja jäsenmaksut) osoittautunut vaikeasti tulkittavaksi

Kokous kehotti hallitusta valmistelemaan sääntömuutosehdotukset seuraavalle edustajain kokoukselle.

 Ilmoitusasiana oli Lippa- ja Pitkäjärven hoitotoimenpiteet, joista Espoon kaupunki oli tiedottanut yhdistyksille ja pyytänyt talkooapua.

 

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.

   

...............................................                       ................................................

Kalevi Toivola                                               Martti Salakari

puheenjohtaja                                               sihteeri

   

Pöytäkirja tarkastettu

Espoo kesäkuussa 2002

 

...............................................                   ................................................

Kirsti Savola                                             Lauri Lönn

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.;     Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

 

 

LIITTEET:     esityslista

                      toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

                      toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio