Ympäristölautakunta


Ympäristölautakunta


Ympäristölautakunta
16.02.2006
LISTAN ASIANRO 16
16 §
Asianro 5298 / 752 / 2004
PITKÄJÄRVEN JÄTEVESIPUTKI/ UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO

       Esittelijä: vt.ympäristönsuojelupäällikkö Tuula Hämäläinen-Tyynilän estyneenä ollessa asian esitteli johtava ympäristötarkastaja Kari Kavasto.

       Valmistelija / lisätiedot: Sinikka Hammarberg, puh. 816 24834
       etunimi.sukunimi@espoo.fi
Ympäristölautakunta päätti (YL 21.9.2005 § 13) pyytää Uudenmaan ympäristökeskusta

- arvioimaan, onko putken jättäminen varajärjestelmäksi asianmukainen ja tarpeellinen toimenpide. Lisäksi lautakunta pyytää lausuntoa Espoon Veden selvityksestä.

-tutkimaan kansalaisjärjestöjen vaatimuksen vanhan jätevesiputken uudesta lupakäsittelystä siihen liittyvine selvitystarpeineen.

Uudenmaan ympäristökeskus toteaa asiasta seuraavan:

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että putken jättäminen varajärjestelmäksi on tarpeellista, mutta ei välttämätöntä. Putki korvaa uuden alitusputken ympäristökeskuksen käsityksen mukaan ainoastaan siinä tapauksessa, että uusi putki jostain syystä joutuu epäkuntoon tai sen kapasiteetti jostain syystä käy riittämättömäksi. Pumppaamoissa tapahtuvien sähkökatkojen aiheuttamia toimintakatkoksia se ei poista.

Uudenmaan ympäristökeskus toteaa kansalaisjärjestöjen vaatimuksesta vanhan jätevesiputken uudesta lupakäsittelystä, että se ympäristökeskuksen käsityksen mukaan on mahdollista vesilain 2. luvun 28 §:n perusteella. Pykälän 1. j a 2. momentti kuuluvat seuraavasti: "Mikäli tämän lain nojalla annettuun lupapäätökseen otettujen määräysten noudattaminen olosuhteiden muuttumisen vuoksi aiheuttaa haittaa, voidaan näitä määräyksiä haittaa kärsivän tai, jos haitta kohdistuu yleiseen etuun, asianomaisen viranomaisen hakemuksesta tämän luvun 27 §: ssä säädetystä ajasta riippumatta muuttaa, jollei muuttaminen sanottavasti vähennä rakentamisesta saatavaa hyötyä. Lupapäätökseen perustuvan oikeuden haltijalla ei ole oikeutta saada korvausta hakijalta muuttumisesta aiheuttamasta edunmenetyksestä, eikä myöskään kustannuksista, mikäli nämä ovat vähäiset. Milloin tässä pykälässä tarkoitetun lupapäätöksen määräysten muuttaminen tai uusien määräysten antaminen osoittautuu tarpeellisiksi turvallisuussyistä, voidaan määräyksiä muuttaa tai uusia määräyksiä antaa olosuhteiden muuttumisesta riippumatta, noudattaen mitä 1 momentissa muutoin on säädetty."
Lisäksi rakennelman kunnossapitoa ja poistamista käsitellään VL 2. luvun 31 §:ssä.

Hakijana voi siis toimia haitan kärsijä (tässä tapauksessa lähinnä vesialueen omistaja) tai Uudenmaan ympäristökeskus. Tarkentavia määräyksiä voisi olla mm. nykyistä selkeämpi määräys putken kunnossa pitämisestä, niistä toimista, jotka ovat tarpeellisia putken paikallaan ja kunnossa pysymiseksi sekä putken uudelleen käyttöön ottamiseen liittyvistä sen moitteettoman toiminnan varmistavista toimenpiteistä.

Vesilain valvontaviranomainen (kunnan ympäristönsuojelulautakunta ja alueellinen ympäristökeskus) voi lisäksi kehottaa luvanhaltijaa hakemaan voimassa olevaan päätökseen tarpeellisia selventäviä määräyksiä. Asian ollessa kaupungin ympäristölautakunnassa vireillä olisi luontevaa, että kehotuksen tekisi ympäristölautakunta. Luvan haltija vastaa viimekädessä putkesta aiheutuvista haitoista ja vahingoista.

Uudenmaan ympäristökeskus pitää Espoon Veden selvityksessä esitettyjä toimenpiteitä tarpeellisina ja oikean suuntaisina edellä esitetyin huomautuksen. Putken kuntotarkastuksia tulisi tehdä näin vanhalle putkelle kahden vuoden välein.


EhdotusYmpäristönsuojelupäällikkö:

Ympäristölautakunta merkitsee lausunnon tiedokseen ja kehottaa Espoon Vettä huolehtimaan putken asianmukaisesta kunnosta ja raportoimaan Espoon ympäristölautakunnalle putken kuntokartoituksista kahden vuoden välein.


KÄSITTELY
Juhani Kytö Matti Lehtosen ja Riina Kososen kannattamana ehdotti, että ehdotuksen uudeksi toiseksi kohdaksi lisätään seuraava lause:

2)Ympäristölautakunta esittää Espoon Vedelle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin putken poistamiseksi, koska sen säilyttämistä ei voida pitää välttämättömänä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hänen tekemänsä kannatettu ehdotus hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, totesi puheenjohtaja sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

PäätösYmpäristölautakunta:
1) merkitsee lausunnon tiedokseen,
2) esittää Espoon Vedelle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin putken poistamiseksi, koska sen säilyttämistä ei voida pitää välttämättömänä ja
3) kehottaa muuten Espoon Vettä huolehtimaan putken asianmukaisesta kunnosta ja raportoimaan Espoon ympäristölautakunnalle putken kuntokartoituksista kahden vuoden välein.