Mielipide:

Asemakaava ja asemakaavan muutos
Alue:
KULLOONSILTA, asemakaava ja KULLOONMÄKI I, asemakaavan muutos, Vanhakartano/80104 sekä katu- ja virkistysalueet, osa puistoaluetta, alue 712900
Mielipiteen esittäjä: Pro Espoonjoki ry

Sisällys:

1.Suhde voimassa oleva laillisen yleiskaavaan

2.Suhde maakuntakaavaan

3.Tutkimusselvitysten puute: Kaavan vaikutus pohjavesi- ja hulevesiolosuhteisiin sekä vesistöihin sekä muihin luonnonolosuhteisiin

4.Loppulausunto

1.Kulloonsillan asemakaavan muutos on eriytetty omaksi alueekseen Kulloonsilta II asemakaavasta. Alue rajoittuu yleiskaavan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Matalajärven maisemakokonaisuuteen. Asemakaavan muutoksen selostuksessa puhutaan paljon tilaa vaativan erikoiskaupan alueesta. Kaavoituksellisesti Kulloonsillan hankealueita 1, 2 ja 3 olisi käsiteltävä kokonaisuutena. Alueen kokonaisliiketilaneliömäärä vastaa lähes Lommilan ja Petikon kokoista myymäläkeskittymää, jolloin voidaan puhua vähittäiskaupan suuryksiköstä, jolloin sitä olisi pidettävä yleiskaavan vastaisena (kokonaisarvio 66 000 -70 000 neliömetriä).

2.Esitetty Kulloonsillan asemakaavanmuutosehdotuksen alue (osana laajempaa myymäläkeskittymää) ei ole keskustatoimintojen aluetta maakuntakaavassa ja sen asiakaskunta perustuisi pääosin yksityisautolla kauempaa tulevaan asiakaskuntaan.

3. Asemakaavan muutosesityksen selostuksessa viitataan Kulloonmäki II -asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Siinä todetaan mm. "Erityisesti arvioidaan vaikutukset Matalajärven Natura-alueeseen ja maisemaan". Kuitenkaan alueella ei ole tehty selvitystä kaavanmuutoksen vaikutuksista alueen pohjavesiin ja hulevesien johtamisuuntia koko alueella sekä vesistöihin: Matalajärvi, Pitkäjärvi ja Espoonjoki. Asukastilaisuudessa arkkitehti viittasi asemakaavakokonaisuuden yhteyden Marketanpuistoon ja sen tukemiseen. Liikenteen ilmansaasteiden lisääntymisvaikutuksia olemassaolevan asutuksen lähiteille, sekä Matalajärventielle ja Koskelontielle sekä Marketanpuiston alueelle ja Matalajärven Natura-alueeseen ei ole arvioitu.

4. Kaavakokonaisuus on pilkottu tarkoituksellisesti palasiksi. Se perustuu erittäin puutteellisiin ja riittämättömiin selvityksiin ja sitä on pidettävä voimassa olevan yleiskaavan ja maakuntakaavan, myös ilmastollisesti kestävän kehityksen vastaisena.

Kokonaisuus vaatisi Natura- sekä YVA-lainsäädännön mukaista arviointia

Espoossa 24. päivänä kesäkuuta 2008

Pro Espoonjoki ry

--------------------------------- ----------------------------------

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja