Pro Espoonjoki ry – Pro Esbo å rf

 

Espoon kaupunki/tyt.kirjaamo@espoo.fi

 

Mielipide kaava-aineistosta Pellaksenmäki 630700

Kaavoitus ei ole yleiskaavan (PYK1) mukainen. Rakentamistehokkuus on ylimitoitettu näin arvokkaalla kulttuurihistoriallisella alueella. Alueen julkiset palvelut ovat puutteelliset ja alueen kylämäisyys tulisi säilyttää paremmin.

Kaupunkisuunnittelulautakunnankin esittämä leveä poikittainen viherakseli pitää toteuttaa riittävän leveänä, niin ettei purolaakson luonnonmukaisuutta tarpettomasti muuteta. Puro- ja jokiuomien varsille voidaan toteuttaa luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin suojakosteikkoja ja johtaa hulevedet luontaisesti imeytymään. Nyt esitetyssä aineistossa ei ole esitetty tarkempia suunnitelmia valumavesien käsittelystä kaava-alueella.

Puusto on säilytettävä riittävän leveänä suojavyöhykkeenä rakennettavan alueen ja Kehä III:sen välillä, tätä suojavyöhykettä tulee monipuolistaa ja hoitaa, niin että sen ilmaston- ja meluhaittoja vähentävä vaikutus korostuu. Hulevesien käsittelystä ja melunsuojien rakentamisesta on sovittava maankäyttösopimuksessa ja esitettävä suunnitelmat kaavaselostuksessa ja kaavakartassa selkeästi. Kehä III liikenteen lisäys on YTV:n arvion mukaan lähes kaksinkertainen v. 2020 mennessä.

Viherkaistalle Kehä III:lta jokivarteen on saatava yhtenäinen puu-pensaskaista kävelypolkuineen, joka yhtyisi joenvarren puusto- ja viherkaistaan, niin ettei luonnonmukaista puustoa tarpeettomasti harvenneta, vaan istutetaan lisää alueella luontaisesti viihtyviä lajeja. Puro- ja jokilaaksoon ei saisi suunnitella raskaita ja ylitehokkaasti valaistuja kevyenliikenteenväyliä. Viheryhteys Träskändan ls- alueelle pitää säilyttää ja pyrkiä parantamaan sen ekologista laatua. Arvokkaan luontokokonaisuuden (Ingaksenmetsä) säilyttämiseksi pitäisi tutkia mahdollisuutta muodostaa riitävän suuri suojelualue jokilaaksoon.

Ylipäätään joen varteen on jätettävä riittävän leveä EV-alue, jotta joen hydrologia ei merkittävästi muutu. Joessa elää meritaimen, joka on erittäin uhanalainen EN laji.Kaava-aineiston päiväyksistä voi päätellä, ettei alueelta tehtyä luontoselvitystä ole voitu riittävästi huomioida. Hankkeen asiakortin mukaan selvitys on saapunut 1.6.2007 ja mm. havainnekartta on päivätty 5.6.2007. Luontoselvitys on liitetty Avoin Espoo -sivustoon vasta 10.8.2007. tämä ei mielestämme vastaa kaupunkisuunnittelukeskuksen uutta vuorovaikutteista kaavoitusprosessia riittävän hyvin.

Kaava-aineistoa on mielestämme selkeästi muokattava kevyempään suuntaan ja huomioitava luontoselvityksen suositukset jatkosuunnittelussa.

 

Pro Espoonjoki Ry

Kaavoitustoimikunta