Espoon kaupunki

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo

PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI

 

MUISTUTUS KOSKIEN PELLAKSENMÄEN ASEMAKAAVOITUSTA

ALUE 630700, ASIANUMERO 6869/503/2005

 

Suunnitelman mukainen, tehokas rakentaminen on ristiriidassa alueen kulttuuri- ja maisema-arvojen kanssa. Suunniteltavien tonttitehokkuuksien tulisikin olla lähempänä alueen nykyisten pienkiinteistöjen tehokkuuksia. Erityisesti Kvarnbyn viljelyaukion pelloille kortteleihin 63136 ja 63137 tulevaa rakentamista tulisi vähentää.

Suunnitelman mukaisesti toteutettuna lisääntyvä ja ennustevuoteen mennessä kaksinkertaistuva ajoneuvoliikenne tuhoaa väistämättä satoja vuosia suhteellisen alkuperäisenä säilyneen historiallisesti merkittävän tieosuuden, joka alun perin hevosliikenteen kuormille rakennettuna ei tule kestämään raskasta työmaaliikennettä.

Julkisille palveluille osoitetut aluevaraukset suunnitelmassa ovat puutteelliset. Kaava-alueelle on myös varattu liikaa YS-rakentamista.

Puro- ja jokilaaksoon ei pitäisi suunnitella raskaita ja tehokkaasti valaistuja kevyenliikenteenväyliä.

Ranta-alueella, joen etelä/itäpuolella (Ingaksenmetsässä) kulkee metsäinen kävelypolku, joka toimii nykyiselläänkin varsin viihtyisänä ulkoilureittinä. Sl-1 –merkinnällä suojeltavalta ranta-alueelta pitäisi poistaa kokonaan kevyenliikenteen aluevaraukset.

Luoteessa kohoava metsäinen harjanne toimii nykyisellään melunsuojana kaakkoon avautuvalle jokilaaksolle. Puustoinen harjanne tulisi ensisijaisesti jättää ennalleen ja sijoittaa tuleva rakentaminen rinteen alapuolelle, asemakaavaehdotuksessa esitetyn Pellaksenmäentien eteläpuolelle. Jäävää puustovyöhykettä tulee monipuolistaa ja hoitaa, niin että sen ilmaston- ja meluhaittoja vähentävä vaikutus korostuu. Puiden kaataminen harjanteelta ja sen välittömästä läheisyydestä altistaa jäävän puuston alueelle tyypillisille voimakkaille kaakkoistuulille ja on todennäköistä, että osa jätettävästä puustosta tuhoutuu lähivuosien lisääntyvissä myrskyissä.

Suunnitelmassa esitetty poikittainen viherakseli ei ole riittävän leveä purolaakson luonnonmukaisuuden säilyttämiseksi ja erityisesti sen maisemallista arvoa vähentää välittömästi sen viereen, Pellaksenpihan kohdalle suunniteltu palvelurakennusten korttelialue 63134 (autopaikkoineen).

Korttelin 63134 käyttötarkoitus tulisi muuttaa pelkästään ei-kaupalliseen toimintaan tarkoitetuksi. Parhaiten paikka soveltuisi toiminnalle, joka ei kohtuuttomasti häiritse ympäristöään eikä aiheuta lisääntyvää liikennettä tai suurta pysäköintitarvetta.

Kaava-aineistossa ei ole riittävällä tavalla selvitetty hulevesien käsittelyn vaatimia toimenpiteitä ja tilavarauksia.

Tehdyn luontoselvityksen mukaan Glimsinjoen laakso on tärkeää lepakoiden, liito-oravien ja muiden pieneliöiden esiintymisaluetta. Kaavaehdotuksessa esitetyt viheryhteydet eivät luo riittäviä edellytyksiä toimivien viheryhteyksien säilymiselle jokilaakson ja luoteisosan metsäisten alueiden välille.

Korttelin 63134 kaakkoiskulmasta osa tulisi liittää Myllykylänpuiston alueeseen, niin että muodostuisi toimivampi viheryhteys poikittaisakselilta molempiin suuntiin joen varteen.

 

 

Espoossa, 8.9.2008

 

Pro Espoonjoki ry

Kaavoitustoimikunta