Espoon kaupunki

Tekninen keskus

Katu- ja viherpalvelut

Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo

PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI

 

 

 

MIELIPIDE KOSKIEN KIRKKOPUISTON, OMNIAN ETELÄPUOLISTEN PUISTOALUEIDEN PUISTOSUUNNITELMAA

Alue: Pappilanmäki, Espoon keskus

Asianumero: 6274 / 200

 

Yleistä

Kirkkopuiston alueelle suunniteltavan ja toteutettavan puistoalueen tulee olla kaikilta osin ympäristöön sopivaa ja että vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuus turvataan. Kulkureittien ja puistoalueen sijoittelu tulee toteuttaa niin, että vanha arvokas puusto ja kirkkomaisema säilyvät tasapainoisena kulttuuriympäristönä.

 

Espoonjoen taimenkannan suojelu

Puistosuunnitelman laatimisen aikana on saatu uusia tutkimustuloksia, joiden mukaan Espoonjoessa esiintyvä taimenkanta on geneettisesti todettu luonnonkannaksi ja siten erityistä suojelua vaativaksi. Espoonjoen vedenlaatua tulee parantaa, jolloin joen ulkoista kuormitusta ei saa lisätä.

 

Hulevesien käsittely

Puistoalueen suunnittelussa tulee huomioida, ettei hulevesiä johdeta suoraan Muuralanpuroon ja Espoonjokeen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pysäköinti- ja liikennealueiden sadevesien johtamiseen.


Espoossa, 01.02.2010

Pro Espoonjoki ry

 

 

Marianne Sundell      Oivi Salohonka

Puheenjohtaja             Sihteeri