Espoon kaupunki

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo

PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI

 

 

 

MIELIPIDE KOSKIEN HÖGNÄSIN ASEMAKAAVOITUSTA

Alue 633000

 

 

Yleistä

Asemakaavoitettava alue on kokonaisuudessaan sekä kasvillisuudeltaan että eliöstöltään (mm. linnustoltaan) ainutlaatuista ja erityisen monimuotoista.

Alueelle laadittavan asemakaavankin tulisi olla tavoitteiltaan ja luonteeltaan miljöön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttävä, ei niinkään merkittävästi pysyvää asutusta lisäävä.

Lähimmät palvelut sijaitsevat Kehä III:n eteläpuolella, ja alueen liikenne tulee jatkossakin perustumaan pääosin yksityisautoiluun.

Rakentamisen määrässä tuleekin pitäytyä tasossa, jolloin nykyistä katuverkkoa ei ole tarpeen laajentaa eikä merkittävästi parantaa.

 

Vaikutukset Natura-alueelle

Ennen suunnittelun jatkamista, asemakaavoituksen vaikutukset Natura-arvoihin tulee selvittää ja arvioida huolellisesti tehtyjen alustavien suunnitelmien pohjalta.

Suunnitelmassa esitetty bussin kääntöpaikka tulee siirtää Natura-alueen ulkopuolelle.

Pohjoisosan arvokkaan lehtokokonaisuuden säilymiseksi rakentamista ei tule ulottaa niin lähelle Natura-alueen reunaa kuin se nyt on suunnitelmassa esitetty.

 

Vaikutukset muuhun alueen eläimistön ja kasvillisuuteen

Asemakaavassa tulee antaa määräykset valaistuksen toteuttamisesta niin, että valaistuksen haittavaikutukset eläimille jäävät mahdollisimman vähäisiksi, erityisesti esim. lepakoiden saalistusalueilla ja arvokkaita hyönteislajeja sisältävillä alueilla.

Arvokkaiden puiden säilyminen tulee turvata jättämällä niille riittävästi valoa ja tilaa ts. rajoittamalla rakentamista niiden läheisyydessä.

 

 

 

Vaikutukset Matalajärveen ja Bodominjärveen

Järvien ravinnekuormituksen kasvamisen välttämiseksi tulee rinteissä sijaitsevat kiinteistöt ja olemassa olevat rantasaunat liittää kunnalliseen viemäriin ja kaavamääräyksillä tai muutoin rajoittaa lannoittamista ranta-alueilla.

AO-2 alueilla ei ole perusteltua poiketa rakennusmääräyksestä, ts. istutettavalle alueelle ei pidä sallia uusien rantasaunojen rakentamista.

 

 

 

Espoossa, 21.4.2009

 

 

 

Pro Espoonjoki ry

Marianne Sundell         Oivi Salohonka

Puheenjohtaja                Sihteeri