Espoon kaupunki

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo

PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI

 

 

 

 

 

MIELIPIDE KOSKIEN HARMAALAAKSON ASEMAKAAVOITUSTA

Alue 521700

 

 

 

Kaavan valmisteluaineisto

Kaavoitettavalla alueella ei ole tehty luontoselvitystä, joten niiltä osin valmisteluaineiston on katsottava olevan puutteellisen, etenkin kun alueella saattaa olla myös luonnonympäristöltään tai muutoin arvokkaita osia.

 

Pohjaveden suojelu ja hulevesien käsittely

Kaavoitettava alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, mikä tulee ottaa huomioon kaavamääräyksissä niin, että pohjaveden likaantuminen tehokkaasti estetään.

Alue kuuluu Espoonjoen valuma-alueeseen Lambrobäcken -puron kautta. Kaavoituksessa ja alueen suunnittelussa tulee huomioida hulevesien käsittely niin, ettei niitä johdeta suoraan – käsittelemättömänä - Espoonjokeen.

 

 

 

Espoossa, 21.4.2009

 

 

 

Pro Espoonjoki ry

Marianne Sundell       Oivi Salohonka

Puheenjohtaja             Sihteeri