Espoon kaupunki

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo

PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI

 

MIELIPIDE KOSKIEN LOMMILAN ASEMAKAAVOITUSTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSTA

Nedre Gloms, Lommila, 630900

 

Kaavan valmisteluaineisto

Valmisteluaineiston perusteella ja sen lyhyehkön nähtävillä oloajan puitteissa ei ole ollut mahdollista arvioida perinpohjaisesti asemakaavoituksen todellisia vaikutuksia vesitalouteen tai alueen eliöstöön tahi tehdä toteutuskelpoisia ehdotuksia ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Aineistoon tutustumisen perusteella on tehtävissä joitakin johtopäätöksiä ja niiden perusteella esitämme seuraavat mielipiteet, joita kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana myöhemmin täsmennämme ja täydennämme.

 

Vaikutukset vesitalouteen ja joen eliöstöön

On selvää, että rakentaminen tulee muuttamaan pysyvästi myös alueen vesitaloutta ja sen myötä maaperää ja sen toimintoja, kun laajoja alueita nykyisin vettä imevistä pinnoista päällystetään, pinnoitetaan ja katetaan; pohjavedenpinta laskee ja pintavalunta lisääntyy.

Gloms-joen vedenlaatu on Lommilan kohdalla heikko tai välttävä ja jos hulevedet johdetaan käsittelemättöminä Gloms-jokeen, vedenlaatu huononee joessa ja sen alapuolisissa vesistöissä entisestään.

Mikäli pintavedet johdetaan suoraan Gloms-jokeen, myös eroosio lisääntyy ja tämä vaikuttaa suoraan heikentävästi joen eliöstöön, joihin kuuluvat mm. erittäin uhanalainen purohyrrä ja silmällä-pidettäväksi luokiteltu taimen.

Tehdyn ympäristöselvityksen ratkaisuksi tarjoamaa joen ympärille jätettävää 10-20 metrin suojavyöhykettä (joen rantaluiska sekä sen suojavyöhykkeenä noin 10-20 metrin kaistale luiskan yläreunan jälkeen) ei voida pitää riittävänä ja joenvarren kasvillisuuden säilyminen myös tulevaisuudessa tulee turvata luomalla riittävät edellytykset kasvillisuuden elinkelpoisuuden säilymiseksi.

Ympäristöselvityksessäkin esitettyjen imeytysrakenteiden ja Gloms-joen alajuoksulle rakennettavan kosteikkopuhdistamon toteutusmahdollisuudet, -tavat, toimivuus ja mahdolliset vaihtoehdot tulee selvittää nykyistä tarkemmin ennen kaavaehdotuksen laatimista.

Myös pilaantuneet maat aiheuttavat riskin alueen pohjaveden laadulle sekä pintavesille (pilaantuneiden pintavesien valuminen Gloms-jokeen). Valmisteluaineistosta ei käy riittävästi ilmi miten mainitun riskin toteutuminen voidaan riittävällä todennäköisyydellä estää/ehkäistä.

 

Maankäytön tehokkuus

Alueen maankäytöstä suunnitellaan tehokasta; alueelle suunniteltu yhteiskerrosala 210.000- 220.000 kem2, pääasiassa liike- ja toimistorakennuksia. Kuitenkaan valmisteluaineisto ei sisällä riittäviä ja luotettavia selvityksiä rakentamisen mukanaan tuomien suurien liikennevirtojen tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä.

 

Espoossa, 24.03.2009

 

Pro Espoonjoki ry

Kaavoitustoimikunta

 

Marianne Sundell                 Oivi Salohonka

Puheenjohtaja                      Sihteeri