Ympäristölautakunta 19.10.2005

LISTAN ASIANRO 14 14 § Asianro 5298 / 752 / 2004

PITKÄJÄRVEN POHJALLA KULKEVAN ASKISTON JÄTEVESIPUMPPAAMON PAINEVIEMÄRIN SÄILYTTÄMINEN

Esittelijä: ympäristönsuojelupäällikkö Ritva Veijonen

Valmistelija / lisätietoja: Sinikka Hammarberg, puh. 816 24834

etunimi.sukunimi@espoo.fi

OHEISMATERIAALI

Pitkäjärvitoimikunnan ja Pro Espoonjoki ry:n kirje 16.8.2005

Vantaan kaupungilla on Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 12.5.1975 Pitkäjärven pohjaan asennettavan viemärin rakentamisesta. Paineviemäri on asennettu Pitkäjärven pohjaan vuosina 1975–78. Viemäri alittaa järven pituussuunnassa. Putki on noin kolmen kilometrin pituinen, materiaaliltaan polyeteenimuovia, läpimitaltaan 560 mm ja se on painotettu betonipainoilla pohjaan. Viemäri palvelee pääosaa Pohjois-Vantaata. Vantaan Vesi on rakennuttanut Pitkäjärven pohjoispuolelle uuden paineviemärilinjan, joka korvaa Pitkäjärven pohjassa olevan paineviemärin. Vanhan putken poistamisen sijaan Espoon Vesi on tehnyt esityksen viemärin säilyttämisestä varajärjestelmänä.

Espoon ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.6.2004 käsitellyt nykyisen paineviemärin säilyttämistä ja pyytänyt Espoon Vedeltä selvitystä putken kunnosta ja vaihtoehtoisesta varajärjestelmästä sekä selvitystä muista järven pohjaan asennetuista putkista ja niiden poistosuunnitelmista. Pitkäjärvitoimikunta, Veinin omakotiyhdistys ja Pro Espoonjoki ry ovat lautakunnan päätöksen tiedoksisaannin jälkeen lähettäneet Espoon ja Vantaan ympäristölautakunnille osoitetun kirjeen, jossa esitetään, että tulisi käynnistää riskikartoitus, jossa arvioidaan eri tilanteita, joissa jätevettä voi joutua järveen sekä selvittää ne toimenpiteet, joilla riskejä voidaan vähentää. Pumppaamoiden ylivuotoriskejä tulee vähentää ja asentaa pumppaamoille valvontalaitteet sekä toimittaa yhteenveto vuosittain.

Pitkäjärvitoimikunta on lähettänyt ympäristökeskukselle 30.11.2004 päivätyn tiedustelun, jossa kysytään putken poistamisen ajankohtaa sekä tietoa siitä, jääkö putki paikalleen.

Espoon Veden selvitys

Espoon Vesi on toimittanut pyydetyn selvityksen (pvm. 10.1.2005) ympäristölautakunnalle sekä tiedoksi asukasyhdistyksille. Selvityksessä on käsitelty seuraavia asioita:

-Korvaavan paineviemärin ja siihen liittyvien rakenteiden rakentaminen

-Järven pohjalla olevan paineviemärin kunto ja säilyttäminen sekä tehdyt tutkimukset

-Tekniset edellytykset viemärin jättämiseksi seisontatilaan

-Espoon Veden näkemys putken säilyttämisestä

-Muut Espoon Veden putkistot Pitkäjärvessä ja niihin liittyvät suunnitelmat

-Virkistyskäytölle ja kalastukselle aiheutuneet haitat

-Pumppaamoiden toiminnan varmistaminen poikkeusoloissa

Espoon Veden selvityksessä käsitellään pyydettyjä aiheita varsin kattavasti. Seuraavassa esitetään oleelliset asiat, selvitys kokonaisuudessaan on nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Korvaava paineviemäri: "Uuden paineviemärin käyttöönottoon liittyen Espoon Vesi on saneerannut Pitkäjärven lounaispäässä sijaitsevan Heiniemen pumppaamon. Pumppaamon painepuolelle Espoon Vesi on rakennuttanut toisen viemärin varajärjestelmäksi ja tulopuolelle toisen Pitkäjärven lounaispään alittavan sukellusviemärin kapasiteetin kasvattamiseksi."

Pitkäjärven alittavan putken kunto ja esitetyt varmistustoimenpiteet: Putken sijaintia ja painotusta on tutkittu syksyllä 2004 viistokaikuluotauksella ja GPS-navigaattorilla. Sukeltaja videoi putken koko järvessä näkyvissä olevalta matkalta. Sukeltaja totesi putken olevan ehjä koko vesistöosuudeltaan ja suunnitelman mukaisten painojen olevan paikoillaan.

Paineviemärin painot ovat hyväkuntoiset ja linja kulkee järven keskellä. Viemäri ei ole vesistöosuudeltaan rikkoutunut kertaakaan. Putken rikkoutumisriskiä on tarkoitus pienentää vielä vaihtamalla pumput taajuusmuuttajaohjatuiksi, jolloin paineputkeen kohdistuu huomattavasti nykyistä vähemmän rasitusta.

Putken jäädessä järven pohjaan jätevesi huuhdellaan pois putkesta ja putkeen jätetään puhdasta vettä. "Linjan tarkistettu profiili osoittaa, ettei linjaan jää merkittäviä ilmapusseja. Säilytyksen aikana mahdollisesti vapautuvat kaasut pääsevät poistumaan nykyisen paineviemärin purkukaivon ja linjan alkupään ilmausventtiilin kautta. Näin ollen viemäri ei ole vaarassa nousta pohjasta käytöstä poiston jälkeenkään."

Putki voidaan selvityksen mukaan ilman jäätymisvaaraa jättää varakäyttöön. (Routasyvyys ei ulotu putkeen, paitsi pumppaamon lähialueella. Mikäli linja tyhjennetään tarpeelliselta osuudelta, ei tälläkään osuudella jäätymisvaaraa ole).

Merkitys varajärjestelmänä: Espoon Veden kannanottona on, että "olemassa oleva putki tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden lisätä varmuutta, ettei merkittäviä määriä jätevettä päädy Pitkäjärveen edes putkirikkojen yhteydessä. Espoon Vesi toivookin, että pumppaamon 20 000 - 40 000 asukkaan jätevesien johtamiselle saataisiin näin järjestettyä varajärjestelmä.

Pitkäjärvitoimikunnan ym. kirjeessään ehdottamaa vaihtoehtoisen varajärjestelmän rakentamista vesien pumppaamiseksi muihin vesistöihin Espoon Vesi ei pidä realistisena (vaatisi huomattavia investointeja eikä ympäristölupavirasto todennäköisesti antaisi ratkaisuun lupaa).

Asiaan liittyen Espoon Vesi ja Vantaan Vesi sopivat järjestelyistä, jotka ovat tarpeen viemärin muuttamiseksi osaksi pumppaamon varajärjestelmää ja sen jatkuvan käyttökunnon varmistamiseksi."

Pitkäjärven muut putket: Pitkäjärven pohjassa olevat putkistot on esitetty selvityksen liitteenä olevassa kartassa.

Järven lounaispään ali kulkee Puutarhurintien kohdalta Heiniemen pumppaamolle rinnakkain kaksi sukellusviemäriä. Näiden vierellä järven alittaa käytössä oleva vesijohto. Vesistöalituksen pituus on noin 160 m. Kaikki järven lounaispään putket ovat kunnossa eikä niihin kohdistu erityistä rasitusta. Putket ovat painoineen pohjasedimentin sisällä eivätkä näin ollen häiritse järven virkistys- tai muuta käyttöä.

Pitkäjärven koillispään alittaa Jupperista Juvanrantaan käytössä oleva vesijohto. Vesistöalituksen pituus on noin 280 m.

Juvanrannan ja Lähderannan välillä on käytöstä poistettu vesijohto ainakin osittain järven pohjan päällä. Putki alittaa Askiston pumppaamon paineviemärin ja sen painotuksena on saatettu käyttää betonikiekkojen lisäksi teräksiä, joihin verkot ja muut kalanpyydykset voivat tarttua. Espoon Vesi on suunnitellut poistavansa järven pohjan yläpuolelle tulevan osuuden tästä n. 2,5 km pitkästä putkiosuudesta. Putken poiston yksityiskohtaiset suunnitelmat tehdään vuoden 2005 aikana.

Haitat kalastolle ja kalastukselle: Paineviemärin on todettu haitanneen järven hoitokalastusnuottauksia. Espoon Vesi on todennut, että Kala- ja Vesitutkimus Oy:n ja järven kalastuskunnan puheenjohtajan mukaan hoitokalastus on toteutettavissa riittävän tehokkaasti rysiä käyttämällä." Espoon Veden käytöstä poistetun vesijohdon poistaminen parantaa järven kalastusmahdollisuuksia. Espoon Veden mukaan käytössä olevat putket eivät haittaa kalastusta ja Vantaan Veden viemäristä aiheutuva haitta on vähäinen. Pitkäjärvessä olevat putket eivät aiheuta erityistä riskiä järven veden laadulle eikä niistä ole aiheutunut kohtuutonta haittaa järven muullekaan käytölle. Espoon Vesi ei katso olevansa korvausvelvollinen kalastukselle tai muulle käytölle mahdollisesti aiheutuneesta haitasta."

Pumppaamoiden toiminta ja ylivuodot: Espoon Veden selvityksessä on perusteellinen katsaus pumppujen laiterikkoihin varautumisesta sekä ylivuotojen estämisestä ym. teknisistä seikoista. Kaikilta pumppaamoilta saadaan hälytystieto ylivuodoista päivystäjälle, joka tilaa heti loka-auton paikalle ja ryhtyy muihin tarvittaviin toimenpiteisiin ylivuodon minimoimiseksi. Pumppaamoiden ylivuotoja seurataan ja niistä raportoidaan Uudenmaan ympäristökeskukselle neljännesvuosittain. Verkostoylivuodot huomioidaan Suomenojan puhdistamon puhdistustulosta laskettaessa.

Kesän 2005 tilanne

Viemäriputki poistui käytöstä keväällä 2005 kun uusi putki otettiin käyttöön. Viikonlopun 30–31.7.2005 aikana todettiin, että putki oli noussut pintaan Jupperin uimarannan ja Laaksolahden urheilupuiston kohdalla. Verkostopäällikkö Ilari Myllyvirta on todennut Länsiväylä-lehden artikkelissa 3.8.2005, että putkeen jääneestä viemärivedestä on muodostunut kaasua, joka on nostanut putken pintaan. Ilmeisesti luvan haltijat olivat jättäneet putken täyteen vanhaa jätevettä. Asian jatkohoidosta on Espoon Veden ja Vantaan Veden kesken käyty neuvotteluja. Putkeen on vaihdettu vettä ja putkeen asennetaan venttiili kaasun poistamista varten.

Tilanteen johdosta Pitkäjärvitoimikunta ja Pro Espoonjoki ry ovat 16.8.2005 toimittaneet Espoon ja Vantaan ympäristölautakunnille sekä Uudenmaan ympäristökeskukselle kirjeen, jossa he toteavat mm., että he olivat tuoneet putkeen liittyen mm. kaasunmuodostusriskin esille jo aiemmin. Kirjeeseen on liitetty ehdotus tarpeellisista varotoimenpiteistä, mikäli putkea käytetään tilapäisesti varajärjestelmänä esimerkiksi parin vuoden ajan. Kirjeessä esitetään vaatimus, että Pitkäjärven pohjassa olevan jätevesiputken ympäristölupa tulee käsitellä uudelleen. Kirjeessä korostetaan, että Pitkäjärven valuma-alueella johdetaan suuressa runkoviemärissä jatkuvasti suuria jätevesimääriä ja tässä yhteydessä onkin syytä tehdä koko alueen riskikartoitus, jossa selvitetään kaikki riskikohdat ja selvitetään valmiit toimintamallit, joilla pyritään rajaamaan mahdollisten vahinkojen vaikutukset mahdollisimman pieniksi.

Kirje oheismateriaalina

Arviointi

Espoon Vesi on korostanut, että se vastaa Pitkäjärven pohjalla olevan Askiston jätevesipumppaamon nykyisen paineviemärin kunnossapidosta, mutta päätös putken käytöstä kuuluu sen omistajalle Vantaan kaupungille, jolla on sille voimassa oleva vesioikeuden lupa ja sijoituspaikkalupa.

Espoon Vesi ei ole tehnyt selvitystä vaihtoehtoisesta varajärjestelmästä eikä sitä Espoon Veden mukaan ole tarkoituksenmukaista tehdä. Espoon Veden selvityksessä todetaan, että vanhan putken säilyttäminen on tarkoituksenmukaista eikä aiheuta riskiä Pitkäjärven veden laadulle. Selvityksessä tuotujen seikkojen valossa näyttää siltä, että putken jättäminen varajärjestelmäksi on vesiensuojelun kannalta harkittavissa oleva ratkaisu, mikäli putken kunto ja toimivuus on varmistettu. Säännölliset tarkastukset putken kunnosta ovat kuitenkin edellytyksenä tähän. Putken nouseminen pintaan on osoitus puutteellisesta huolenpidosta, jossa asiassa Espoon Veden ja Vantaan Veden keskinäiset sopimukset tarkistettaneen.

Pumppaamojen ylivuotojen estämiseksi suunnitellut toimenpiteet ovat teknisesti yksityiskohtaisia. Ympäristökeskuksella ei ole mahdollisuutta ottaa kantaa tällaisiin toimenpiteisiin. Ylivuodoista on raportoitu Uudenmaan ympäristökeskukselle ja ympäristölautakunnalle jätevesien tarkkailuraporttien yhteydessä. Uudenmaan ympäristökeskus valvoo jätevesien johtamisen lupaehtojen noudattamista ja hyväksyy siihen liittyvät suunnitelmat Espoon kaupungin jätevesien johtamista koskevan päätöksen (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 24.4.2001) mukaisesti.

Jätevesiputkella on vesioikeuden lupa, jossa ei ole asetettu velvoitetta putken poistamisesta eikä määräaikaa luvan voimassaololle. Lupa perustuu vesistön rakentamista koskevaan vesilain kohtaan. Vesilaissa on edelleen samansisältöinen vesistöön rakentamista koskeva osio. Putken sijoittaminen vesistöön on vesistöön rakentamista, ja sille tulee hakea asianomainen ympäristölupa. Putken poistamista koskevat vaatimukset ja putken mahdollinen ympäristöluvan tarve tulee erikseen tutkia ja selvittää sen perusteet. Pitkäjärvi on osittain Vantaan kaupungin puolella ja Vantaan Vesi on putken laillinen omistaja. Asia on näin ollen osoitettava ensisijaisesti Uudenmaan ympäristökeskukselle. Mikäli putkesta on aiheutunut vahinkoja tai haittoja kalastajille tai muille vesistön käyttäjille, vahingonkärsijä voi virittää korvausvaatimuksen Vantaan Vedelle, joka vesioikeuden päätöksen mukaisesti on luvan saajana vastuussa mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta tai muusta edunmenetyksestä.

Asukasyhdistykset ja asukkaat ovat vaatineet putken poistamista, mm. maanomistajien lupa putken maalle sijoittamiseen on joissakin tapauksissa annettu edellytyksellä, että putki poistetaan järvestä. Ympäristölautakunta on vaatinut putken poistamista vesiensuojelullisista syistä.

Päätöshistoria

YL 21.9.2005 § 13

OHEISMATERIAALI

Pitkäjärvitoimikunnan ja Pro Espoonjoki ry:n kirje 16.8.2005

Ehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö:

Ympäristölautakunta päättänee todeta, että Espoon Vesi on toimittanut lautakunnan vuonna 2004 pyytämän selvityksen Pitkäjärven pohjassa olevan jätevesiviemärin jättämisestä järven pohjaan sekä jätevedenpumppaamoiden toimintavarmuutta ja ylivuotojen vähentämistä koskevan arvioinnin. Pitkäjärven pohjassa kulkevan paineviemäriputken nouseminen pohjasta kesällä 2005 on aiheuttanut uuden tilanteen, ja huolestumista Pitkäjärven tulevaisuuden puolesta. Asian johdosta lautakunta pyytää Uudenmaan ympäristökeskusta

- arvioimaan, onko putken jättäminen varajärjestelmäksi asianmukainen ja tarpeellinen toimenpide. Lisäksi lautakunta pyytää lausuntoa Espoon Veden selvityksestä.

-tutkimaan kansalaisjärjestöjen vaatimuksen vanhan jätevesiputken uudesta lupakäsittelystä siihen liittyvine selvitystarpeineen.

Päätös Ympäristölautakunta:

Lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Ehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö:

Ympäristölautakunta päättänee todeta, että Espoon Vesi on toimittanut lautakunnan vuonna 2004 pyytämän selvityksen Pitkäjärven pohjassa olevan jätevesiviemärin jättämisestä järven pohjaan sekä jätevedenpumppaamoiden toimintavarmuutta ja ylivuotojen vähentämistä koskevan arvioinnin. Pitkäjärven pohjassa kulkevan paineviemäriputken nouseminen pohjasta kesällä 2005 on aiheuttanut uuden tilanteen, ja huolestumista Pitkäjärven tulevaisuuden puolesta. Asian johdosta lautakunta pyytää Uudenmaan ympäristökeskusta

- arvioimaan, onko putken jättäminen varajärjestelmäksi asianmukainen ja tarpeellinen toimenpide. Lisäksi lautakunta pyytää lausuntoa Espoon Veden selvityksestä.

-tutkimaan kansalaisjärjestöjen vaatimuksen vanhan jätevesiputken uudesta lupakäsittelystä siihen liittyvine selvitystarpeineen.

KÄSITTELY

Hilkka Vahervuori Matti Lehtosen kannattamana ehdotti, että ehdotusosan ensimmäisen luetelmakohdan alku muutetaan seuraavaksi:

" - arvioimaan, onko putken jättäminen varajärjestelmäksi välttämätöntä. Mikäli putki ei ole välttämätön, se on poistettava. - - -

Paula Ronkainen Risto Hannisen kannattamana ehdotti, että ehdotusosaan lisätään Hilkka Vahervuoren ehdotuksen jälkeen seuraava lause: "Ympäristölautakunta on vaatinut putken poistamista."

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vahervuoren ja Ronkaisen kannatetut ehdotukset hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut ehdotuksia, totesi puheenjohtaja niiden tulleen yksimielisesti hyväksytyiksi.

Päätös Ympäristölautakunta:

Ympäristölautakunta päättänee todeta, että Espoon Vesi on toimittanut lautakunnan vuonna 2004 pyytämän selvityksen Pitkäjärven pohjassa olevan jätevesiviemärin jättämisestä järven pohjaan sekä jätevedenpumppaamoiden toimintavarmuutta ja ylivuotojen vähentämistä koskevan arvioinnin. Pitkäjärven pohjassa kulkevan paineviemäriputken nouseminen pohjasta kesällä 2005 on aiheuttanut uuden tilanteen, ja huolestumista Pitkäjärven tulevaisuuden puolesta. Asian johdosta lautakunta pyytää Uudenmaan ympäristökeskusta

-arvioimaan, onko putken jättäminen varajärjestelmäksi välttämätöntä. Mikäli putki ei ole välttämätön, se on poistettava.Ympäristölautakunta on vaatinut putken poistamista. Lisäksi lautakunta pyytää lausuntoa Espoon Veden selvityksestä.

-tutkimaan kansalaisjärjestöjen vaatimuksen vanhan jätevesiputken uudesta lupakäsittelystä siihen liittyvine selvitystarpeineen.