Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf                                                       

                                                                                                                                    

Espoon kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskus

Kirkkojärventie 6 B

02770 Espoo

 

Asia: Muistutus Lakelan asemakaavan muutosehdotuksesta

(Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 23.10.2002)

Pro Espoonjoki –yhdistys korostaa erityisesti, että Espoon joki jokimaisemineen, vanha historiallinen Espoon kivikirkko sekä Lagstadin vanha kansakoulu ja Domsin tilan päärakennus ovat osa maamme kansallista kulttuuriperintöä, jonka vaaliminen on lainsäädännöllä varmistettu. Tällaiseen kansallismaisemaan uusi kirkollinen arvorakennus, johon tuleva piispa saa työhuoneensa, tulee sijoittaa maisemaan hyvin soveltuvasti ja luonnon ympäristöä turmelematta sekä mahdollisimman etäälle jokirannasta.

Nähtävillä olevassa asemakaavamuutoksessa edellä esitetyt tavoitteet eivät riittävästi toteudu. Kaavaehdotus on parantunut aikaisemmasta, koska rakennusalan rajaa on siirretty vähän etäämmälle Espoonjoesta. Rakennuksen lähin nurkka on kesäveden aikana noin 50 metrin päässä rantaviivasta, mutta tulva-aikana vain 20-30 metrin etäisyydellä vesirajasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä sanotaan, että asemakaava on laadittava siten, että rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Yhdistys katsoo, että ehdotettu asemakaavamuutos on lainvastainen. Rakennus sijoittuu liian lähelle jokirantaa, jolloin jokilaaksomaisema kärsii olennaisesti. Lisäksi pysäköintialue on sijoitettu siten, että Lakelankallion reuna-alueen suuret ikikuuset suureksi osaksi joudutaan kaatamaan. Tämä olisi kallioalueen maiseman täydellinen hävittäminen, jonka laki nimenomaan kieltää. Lisäksi mainitut haitat ovat helposti vältettävissä, mikäli rakennukset sijoitetaan kallion reuna-alueelle nykyisen kävelytien kohdalle ja autopaikoitus kallion sisään, rakennusten alle tai huonoimpana vaihtoehtona joen puolelle (vrt. uimahallin paikoitus).

Pro Espoonjoki yhdistys esittää, että ennen kaavan hyväksymistä järjestetään rakennusten sekä kallio- ja jokilaaksomaiseman yhteensovittamiseksi arkkitehtikilpailu. Yhdistys painottaa, että kyseessä on niin herkkä alue, että kaikkien etu on se, että uusi "Piispanlinna" sijoitetaan vanhan kivikirkon läheisyyteen todella harkiten ja käyttäen hyväksi parasta saatavissa olevaa maisemansuunnittelun ja kirkkorakentamisen asiantuntemusta.

Espoossa tammikuun 2. päivänä vuonna 2003.

Pro Espoonjoki yhdistyksen puolesta

 

Tapio Ala-Peijari                                            Martti Salakari

Puheenjohtaja                                                 sihteeri

Kaivosmiehenkuja 6 B

02730 Espoo

puh.050 561 2580