Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Kauklahden keskuksen maankäytön suunnittelu

Kauklahden keskusta-aluetta tultaneen lähivuosina kehittämään vastamaan paremmin nykyisiä ja tiedossa olevia tulevia tarpeita ja muita järjestelyjä. Saamamme tiedon mukaan keskusta-alueen kehittämiseen ja kaavoitukseen tähtääviä selvityksiä on jo aloitettu.

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf:n tavoitteena on säilyttää Espoonjoen vesistön lähialueet sen varrella olevan asutuksen virkistyskäytössä, ottaen huomioon alueen vanhat kulttuuriarvot sekä vesistön ja sen lähialueen luonnon säilyminen monimuotoisena ja mahdollisimman puhtaana. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää mm, että kaikkien vesistön pääuomien varteen jätetään yhtenäinen riittävän leveä viheralue, ranta-alueiden rakentamista rajoitetaan, kunnes koko aluetta koskeva yhtenäinen suunnitelma viheralueineen valmistuu, yms. vastaavia toimenpiteitä.

Tavoitteitamme olemme esittäneet mm. kaupunginvaltuustolle esitetyssä kansalaisaloitteessa. Kaupunginhallituksen antamassa päätöksessä (23.4.2001) todetaan mm:

- Ympäristölautakunta on selvityttänyt myös Espoonjoen sivujokien Glimsin ja Glomsin joen luontoarvoja vuonna 1999 (Espoon ympäristölautakunnan julkaisu 1/2000). Selvityksessä esitetään useiden uhanalaisten eliölajien esiintymispaikkoja ja todetaan, että parhaisiin tuloksiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta päästään, jos Espoonjoen vesistö rantametsineen ja -niittyineen nähdään kokonaisuutena, jonka rantoja säästetään mm. rakentamiselta koko alueella, eikä vain parhailla ydinalueilla.

- Aloitteessa on myös esitetty, että Espoonjoen alueesta tulisi laatia yhtenäinen suunnitelma viheralueineen. Pohjoisosien yleiskaavassa Espoonjoen latva-alue on rajattu rakennettavilta osiltaan jo sitovasti. Parhaillaan valmisteilla olevassa Espoon eteläosien yleiskaavassa Espoonjoen alajuoksun rakennettavat ja viheralueiksi jäävät osat määritellään asemakaavoituksen pohjaksi. Sen jälkeen ja vesistöalueselvityksen tultua laadituksi, voidaan aloittaa Espoonjoen ja sen ranta-alueiden maisemasuunnitelman tekeminen yleiskaavan esitystarkkuudella.

Olemmekin todenneet, että yhdistyksemme ja kaupungin tavoitteet ovat näiltä osin samansuuntaisia. Olemme tarkastelleet Kauklahden alueen kehittämiseen liittyneitä erilaisia alustavia luonnoksia ja toisaalta tutkineet em. tavoitteiden toteutumista mahdollisimman hyvin myös tällä alueella. Tarkastelujen tuloksena haluamme jo suunnittelun alkuvaiheessa tuoda esiin seuraavia kannaltamme tärkeitä näkökohtia:

- Radan ja Hyttimestarintien välinen alue tulee säilyttää uudisrakentamiselta vapaana alueena. Kyseiset väylät muodostavat luontevat rajat joen suoja-alueeksi. Aikanaan radan lisäraiteiden rakentaminen tulee vielä osittain kaventamaan aluetta ja asemaan liittyviä järjestelyjä, eikä sitä tulisi muilta osin pienentää.

- Em. alueella on vanhaa teollisuutta. Niiltä osin kuin rakennukset jäävät tai ovat jääneet käyttämättömiksi, niihin tulisi sijoittaa esimerkiksi kaupunkilaisia palvelevia toimintoja ja huonokuntoisimpien osalta ne tulisi purkaa.

- Hyttipojankujan tasoristeys on vaarallinen. Se tulee korvata muilla ratkaisuilla. On kuitenkin huomattava, että Kauklahden väylä ja kehä III palvelevat riittävästi Kauklahden ja Vanttilan raskasta liikennettä. Hyttipojankujan mahdollinen uudistaminen tulee tehdä siten, että se palvelee vain paikallista kevyttä liikennettä ja mahdollisesti henkilöautoliikennettä eikä katkaise joenvarren kävelyreittimahdollisuuksia tai viherkäytävää. Katua ei ole tarpeen leventää merkittävästi nykyisestään.

Oheiseen kuvaan on merkitty kyseinen alue.

Espoossa helmikuun 28 päivänä 2002

Pro Espoonjoki ry

KUVA KAUKLAHDEN ALUEESTA