Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf  

ESITYS                                                                                                                                23.11.2001

Espoon kaupunki viherpalvelu

ESPOON VIHERALUEOHJELMAN JOHDOSTA

Yhdistyksemme esittää, että Espoon viheralueohjelmassa Espoonjoen vesistön valuma-aluetta tulee käsitellä yhtenäisenä alueena ja sille tulee laatia oma alueellinen yleissuunnitelma. Vesistön vaikutusalue on pääosin Espoota, mutta myös Vantaalla on merkittävä alue. Gallträsk ympäristöineen kuuluu Kauniaisiin. Kokonaissuunnittelun onnistuminen edellyttää kaikkien osapuolten yhteistyötä, jossa kuitenkin Espoon kaupungilla tulisi olla päävastuu.

Espoonjoen vesistöalue on arvokas vesistöllinen kokonaisuus joka pääosiltaan sijaitsee Espoon kaupungin keskeisillä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla. Järvet ja niiden välillä olevat joet ja purot muodostavat yhtenäisen viheralueverkoston, joka tarjoaa asukkaille monipuoliset virkistyskäyttömahdollisuudet ja toimii myös eläinten luontaisena kulkureitistönä.

Tulevien suunnitelmien ensisijaisina tavoitteina pidämme:

-vesistöön tulevien lika- ja ravinnekuormituksien vähentämistä;

-vesistöjen rantojen suojavyöhyketavoitteena 50 metriä;

-Espoonjoen ranta-alueiden rakentamisen rajoittamista, kunnes koko aluetta koskeva yhtenäinen suunnitelma on valmistunut;

-jokilaakson ja järvialueiden kulttuuri ja ympäristöarvojen säilyttämistä;

-Espoonjoen vesistön ja sen lähialueiden luontoarvojen säilyttämistä;

-vesistöalueen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista.

Parhaiten joen luonnonsuojelulliset, maisemalliset, virkistys- ja kulttuuriarvot toteutuvat yhtenäisellä, läpi koko Espoon, mereltä Espoonjoen valuma-alueen järville ulottuvalla, kapealla joen rantapuistolla. Se muodostaisi merkittävän viherkäytävän lännestä itään Vantaan ja Helsingin viheralueille. Kaavoitettaessa asuinalueita joen läheisyyteen on puistolle varattava riittävä alue joen molemmille puolille.

Yhdistyksemme haluaa osallistua viheralueohjelman suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa niiltä osin kuin ne koskevat Espoonjoen vesistön valuma-aluetta.

Yhteyshenkilöinämme asiassa toimivat virkistystoimikunnan vetäjä Asko Tuominen, Kolkerannantie 4 B 5, 0294 ESPOO, puh. 509 1820, gsm. 040-834 8453 sekä allekirjoittaneet.

Espoossa, 23. marraskuuta 2001

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Tapio Ala-Peijari                                     Martti Salakari

puheenjohtaja                                          sihteeri

 

TIEDOKSI: Uudenmaan ympäristökeskus