Pro Espoonjoki ry

Pro Esbo å rf                                                                 11.10.2001

 

Helsingin hallinto-oikeus

Asia: Valitus Espoon kaupunginvaltuuston 3.9.2001 pöytäkirjan 16 §:n kohdalla tekemästä päätöksestä, jolla hyväksyttiin 64. Kaupunginosan (Karvasmäki) korttelien 64010-64016 sekä niihin liittyvien katu-, virkistys- ja erityisalueiden asemakaava (Fallåker)

  Yhdistys jätti 11.9.2000 liitteenä olevan muistutuksen nähtävillä olleesta asemakaavaehdotuksesta. Yhdistys uudistaa muistutuksessa esitetyt perustelut ja muutosvaatimukset sekä esittää lisäperusteluja ja tarkentaa esitystään. Yhdistys esittää, että Helsingin hallinto-oikeus hylkää valtuuston päätöksen niiltä osin, joihin muutosvaatimuksia esiintyy.

  Pro Espoonjoki ry teki kansalaisaloitteen 29.12.2000. Aloitteessa olleet tavoitteet olivat mm:

  - vesistöön tulevien lika- ja ravinnekuormituksien vähentämistä
  - vesistöalueen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista
  - Espoonjoen vesistön ja sen lähialueiden luontoarvojen säilyttämistä
  - Espoonjoen ranta-alueiden rakentamisen rajoittamista, kunnes koko aluetta koskeva yhtenäinen suunnitelma viheralueineen valmistuu
  - jokilaakson ja järvialueiden kulttuuri ja ympäristöarvojen säilyttämistä.

  Espoon kaupunginhallitus vastasi aloitteeseen 23.4.2001 (hallituksen kokous asianro 2449/1999, § 17).

  Kaupunginhallituksen päätöksessä sanotaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä mm:

  "Ympäristölautakunta on selvityttänyt myös Espoonjoen sivujokien Glimsin ja Glomsinjoen luontoarvoja vuonna 1999 (Espoon ympäristölautakunnan julkaisu 1/2000). Selvityksessä esitetään useiden uhanalaisten eliölajien esiintymispaikkoja ja todetaan, että parhaisiin tuloksiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta päästään, jos Espoonjoen vesistö rantametsineen ja -niittyineen nähdään kokonaisuutena, jonka rantoja säästetään mm. rakentamiselta koko alueella, eikä vain parhailla ydinalueilla."

  Tätä periaatetta noudattaen Glimsin ja Glomsin jokien ranta-alueet tulee suojella kaavassa esitettyä paremmin. Ranta-alueille ei tule sallia rakentamista 50 metriä lähemmäksi jokea. Erityisesti voidaan todeta, että uusi iso liikerakennus tulee Glimsinjoen vastarannalle nykyiseen Ikean tavarataloon nähden (Ikea ei kuulu kaava-alueelle). Nämä tavaratalot liikennealueineen tuhoavat Glimsinjoen ranta-alueet molemmin puolin.

  Kohdassa kaavoitus sanotaan mm:

  "Aloitteessa on myös esitetty, että Espoonjoen alueesta tulisi laatia yhtenäinen suunnitelma viheralueineen. Pohjoisosien yleiskaavassa Espoonjoen latva-alue on rajattu rakennettavilta osiltaan jo sitovasti. Parhaillaan valmisteilla olevassa Espoon eteläosien yleiskaavassa Espoonjoen alajuoksun rakennettavat ja viheralueiksi jäävät osat määritellään asemakaavoituksen pohjaksi. Sen jälkeen ja vesistöalueselvityksen tultua laadituksi, voidaan aloittaa Espoonjoen ja sen ranta-alueiden maisemasuunnitelman tekeminen yleiskaavan esitystarkkuudella."

  Kyseisen alueen kohdalle tulee jättää riittävästi viheralueita, jotta mielekäs maisemasuunnitelma tällekin alueelle voidaan toteuttaa.

  Kaupungin tavoiteohjelmissakin on esitetty Espoonjoen laakson pitämistä viheraluekäytävänä. Kaavassa tai sen perusteluissa tulee esittää miten viherkäytäväperiaatteet toteutuvat Espoon keskuksesta Pitkäjärvelle tai Bodomjärvelle sekä siitä edelleen Nuuksion alueelle.

   

  Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

 • Tapio Ala-Peijari                                             Martti Salakari

 • Puheenjohtaja                                                   Sihteeri

 •  

   

  Liite 1. Espoon ilmoitus asemakaavan hyväksymisestä

  Liite 2. Kopio Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf:n kopio muistutuksesta asemakaavaehdotuksesta (12.9.2000)

  Liite 3. Kopio Espoon kaupunginhallituksen päätöksestä 23.4.2001 17 §

  Liite 4. Pro Espoonjoki-esite