Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Laura Yli-Jama

Kirkkojärventie 6 B

02770 ESPOO

 

Espoonjokilaakson maisemasuunnittelukilpailu

Espoon kaupunki ilmoittaa käynnistävänsä vuonna 2002 maisemasuunnittelukilpailun Turuntien ja Espoon väylän rajaamalle Espoonjokilaakson alueelle. Kilpailu on tarkoitus järjestää yleisenä aatekilpailuna. Kaupunginhallituksen päätöksen (19.12.2000) mukaan alueelle suunnitellaan monipuolinen virkistyspuisto Espoonjoen vesiaihetta sekä Espoon kirkon ja sen lähiympäristön asemaa korostaen ja kehittäen. Kaupunkisuunnittelukeskus kokoaa kilpailua varten alueen perustiedot.

Pro Espoonjoki ry. toteaa alueen olevan osa Espoonjoen vesistön kokonaisuudesta. Alue on tällä hetkellä ulkonäöltään hoitamattoman tuntuinen ja sen kehittäminen olisikin toteutettava mahdollisimman nopeasti erityisesti, kun otetaan huomioon sen keskeinen sijainti Espoon keskustan tuntumassa.

Alueen kehittäminen edellyttää koko Espoonjoen vesistön ja osittain sen valuma-alueenkin huomioon ottamista, jotta lopputuloksena olisi koko vesistön kannalta hyvä lopputulos. Kun suunnittelua käynnistetään seuraavat asiat tulee ottaa huomioon ja annettava lähtötietoina suunnittelukilpailulle.

1. Alueelle tulee keskustan läheisyyteen sopiva viheralue. Se ei saa kuitenkaan jäädä yksittäiseksi alueeksi, vaan siitä on luotava luonnolliset viheralueyhteydet jokivartta pitkin sekä etelään että pohjoiseen aina Pitkäjärvelle, Bodom-järvelle ja edelleen Nuuksion suuntaan jo olemassa oleville viherkäytäville.

2. Espoonjokilaaksoon suunnittelualueelle kuuluu oleellisesti Kirkkojärvi. Sen luominen alueelle on oltava ensisijainen tavoite suunnittelukilpailussa. Järven koko määräytyy olosuhteiden mukaan ja voisi noudatella esimerkiksi "Kirkkojärven palautus" esiselvityksen (27.5.1998, Espoon kaupungin työryhmä) suuntaviivoja. Sen tulee jatkua myös kirkon välittömään läheisyyteen. Ennen kilpailua ei pitäisi kuitenkaan rajoittaa liikaa osallistujien käsiä järven muodon tai koon määrittelyssä. Reunaehtoina tulisi käyttää vain oleellisimpia asioita ja mahdollisia geoteknisiä tms. lähtötietoja.

3. Paikallisista olosuhteista johtuen järven pinnan tulisi pysyä mahdollisimman vakiona eri vuodenaikoina noudatellen nykyistä tilannetta. Tämä edellyttää esim. padon rakentamista jonnekin kirkon alapuoliselle alueelle. Patoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös vesistön muu toiminta kuten esimerkiksi kalojen esteetön liikkuminen (kalaporras tms.) ja esim. kanoottien mahdollisuus kulkea myös padon ohi.

4. Järven ympärille tulee saada puistoa ja erilaisia toimintoja, jotka ovat lähinnä alueen asukkaiden käytössä. Tämä edellyttää osittain sellaista rakentamista, että alue kestää kovaakin kulutusta. Toisaalta suunnittelualueelle tulee saada myös luonnonmukaisia alueita. Järjestetyllä asukaskyselyllä saadaan hyvää perustietoa asukkaiden tarpeista, mutta toisaalta suunnittelukilpailuun osallistujille on annettava riittävästi vapauksia omalle esitykselleen, jotta kokonaisuudesta tulee toimiva ja yhtenäinen.

Kun kilpailun muotoa ja ehtoja tarkennetaan, sen tuloksia arvostellaan ja edelleen kehitellään, niin työhön on syytä saada mukaan mahdollisimman laaja-alainen työryhmä. Pro Espoonjoki ry. jäsenyhdistyksineen on halukas osallistumaan tähän työhön ja nimeämään omat ehdokkaansa tämän työryhmän jäseniksi.

Kun työtä tullaan viemän eteenpäin, niin koko vesistöalueen toiminta ja toiminnot tulee pitää selvästi esillä. Kirkkojärven toiminnan ja ulkonäön kannalta on suurta merkitystä sen yläpuolisen vesistön toiminnoilla ja veden laadulla. Kaupungin tulee kiinnittää edelleenkin lisääntyvää huomiota erityisesti Pitkäjärven ja Bodom-järven veden laatuun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä virtaamien kehittymiseen eri tilanteissa (Bodom-järvellähän on mm. säännöstely vedenottoa varten, mikä ei kuitenkaan enää ole ajankohtainen). Näkemyksemme on, että myös näihin liittyviä selvityksiä tulisi toteuttaa rinnan Kirkkojärven alueen suunnittelun kanssa ja em. selvityksien keskinäinen tiedonkulku tulisi projektien aikana varmistaa.

Espoossa, 31. elokuuta 2001

Pro Espoonjoki ry.

Tapio Ala-Peijari                                                            Martti Salakari

puheenjohtaja                                                                 sihteeri