Espoon kaupunginvaltuustolle

Kansalaisaloite Espoonjoen vesistön ja sen ympäristön kehittämisestä

Yhdistyksemme esittää kansalaisaloitteena, että Espoon kaupunki antaisi kaikille virastoilleen yleisohjeen, jonka mukaan Espoonjoen vesistön valuma-aluetta tulee käsitellä yhtenäisenä alueena ja itse jokialuetta joenrantapuistona kaavoituksessa sekä maankäytön ja muiden toimintojen suunnittelussa.

Tämä tulee toteuttaa siten, että ensisijaisena tavoitteena pidettäisiin:

- vesistöön tulevien lika- ja ravinnekuormituksien vähentämistä

- vesistöalueen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista

- Espoonjoen vesistön ja sen lähialueiden luontoarvojen säilyttämistä

- Espoonjoen ranta-alueiden rakentamisen rajoittamista, kunnes koko aluetta koskeva yhtenäinen suunnitelma viheralueineen valmistuu

- jokilaakson ja järvialueiden kulttuuri ja ympäristöarvojen säilyttämistä

Vesistön vaikutusalue on pääosin Espoota, mutta myös Vantaalla on merkittävä alue. Gallträsk ympäristöineen kuuluu Kauniaisiin. Kokonaissuunnittelun onnistuminen edellyttää mielestämme kaikkien osapuolten yhteistyötä, jossa kuitenkin Espoon kaupungilla tulisi olla päävastuu.

Aloitteen tavoitteiden toteuttamiseksi olisi tarpeen välittömästi aloittaa seuraavat toimenpiteet:

Perusselvitys Espoonjoen vesistöalueesta

Perusselvitykseen koottaisiin kaikki se vesistön veden laatuun, vesistön kuormitukseen ja virtaamiin liittyvä tieto, jota viime vuosilta on hajanaisena runsaasti olemassa. Tiedoista tehtäisiin yhtenäinen raportti johtopäätöksineen.

Ympäristöriskikartoitus Espoonjoen valuma-alueelta

Kartoituksella selvitettäisiin ja koottaisiin nyt tiedossa olevat ympäristöriskit ja arvioitaisiin välitöntä korjausta vaativat kohteet.

Ympäristösuunnitelma Espoonjoen valuma-alueesta

Edellä mainittujen selvitysten antamien perustietojen, nyt tekeillä olevan viheraluesuunnitelman sekä muiden suunnitelmien perusteella tulisi laatia ympäristösuunnitelma. Siinä luotaisiin ainakin tavoitteet ja yleislinjat, joiden perusteella alueen luontoarvoja tultaisiin säilyttämään ja parantamaan.

 

Pro Espoonjoki ry – Pro Espo å rf

 • _____________________ _____________________

 • puh. joht. Mauri Alasaari     siht. Martti Salakari

 • Liitteet: Aloitteen perustelut

  Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf, jäsenistö

  Pro Espoonjoki esitteet valuma-alueesta

   

  liite

  PERUSTELUT

  Espoonjoen vesistöalue on arvokas kokonaisuus, jonka säilymistä ja parantamista viher- ja lähivirkistysalueena tulee mielestämme edelleen kehittää. Tässä esitetyt tavoitteet ovat samantapaisia kuin pääkaupunkiseudullakin esitettyjen kaupunkipuistojen tavoitteet. Tässä yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuudet liittää Espoonjokilaakso ja sen yläpuolisia alueita osaksi kaupunkipuistoa siten, että Espoonjoen lähialueelle jää riittävä rantapuisto. Sama koskee joen alajuoksua Kauklahdesta mereen saakka.

  Yhdistyksemme edustajien ja Espoon kaupungin viheraluesuunnitelman tekijöiden ja kaavoittajien yhteisissä neuvotteluissa on keskusteltu Espoonjoen vesistön vaikutusalueen erilaisista kehittämismahdollisuuksista, joiden antamalle pohjalle kansalaisaloite perustuu.

  Asukkaat ja alueella toimivat yhdistykset ovat myös tehneet ansiokkaita esityksiä, mm. kulttuurimaiseman palauttamiseksi ja virkistyskäyttömahdollisuuksien ja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi eri alueilla. Espoon kaupunki on teettänyt useitakin hyviä selvityksiä alueen vesistöosista. Näistä voidaan mainita mm. Pitkäjärveä, Luukinjärveä ja Lippajärveä koskevat selvitykset viime vuosilta. Jonkin verran vanhempi selvitys on Bodomjärvestä. Kirkkojärvestä on eri aikoina tehty useitakin selvityksiä. Kauniaisten kaupunki on suunnitellut ja jo aloittanutkin toimenpiteitä Gallträskin kunnostamiseksi. Vesistön kohdalla on kuitenkin aina kyse yhtenäisestä kokonaisuudesta, jossa yläpuolisissa vesistön osissa tehtävät toimenpiteet vaikuttavat sen alapuolisiin osiin. Tämän vuoksi pidämme välttämättömänä koko vesistöä koskevien tarkastelujen tekemistä. Espoonjoen vesistöalueelta tällainen on tehty viimeksi vuonna 1981. Se ei enää vastaa tämän päivän olosuhteita, vaikka antaakin hyvän pohjan seuraaville selvityksille.

  Tehtävissä selvityksissä ja suunnitelmissa tulee käsitellä ainakin niitä periaatteita, joilla eri alueilla säilytetään luontoarvot, miten vesistön kuormitusta vähennetään (maatalouden suojavyöhykkeet, haja-asutusalueen viemäröinti, järvien sisäiseen kuormitukseen vaikuttaminen yms.), minkä tyyppistä virkistystoimintaa eri alueilla edistetään, ja mitkä alueet varataan rakentamiseen jne. Yhtenä osana tulee olla myös suunnitelma vesistön virtaamien kokonaisvaltaisesta, nykyistä paremmasta hallinnasta, jolloin huomiota kiinnitetään ainakin tulvahaittojen lieventämiseen ja alivirtaamien lisäämiseen kalakannan elinehtojen turvaamiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Kirkkojärven alueen kehittämiseen sellaiseksi, että tämän keskellä tiivistä asutusta olevan vesijättöalueen tila ja luonne korjataan nykyistä selvästi paremmaksi.

  Espoonjoen valuma-alueen kokonaissuunnitelman laatiminen muodostaa tarpeeksi suuren kokonaisuuden, jolle ainakin sen toteuttamisvaiheessa olisi mahdollista hakea EU-tukea.

   

  liite

   

  Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf, jäsenistö 1.12.2000

  Espoon Vihreät ry

  Espoon Ympäristöyhdistys ry

  Jupperin Omakotiyhdistys ry

  Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

  Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

  Kauklahden sos.dem.-yhdistys ry

  Kauklahti - Seura ry

  Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

  Keski-Espoon-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf

  Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

  Kirkkojärvi takaisin ry Kyrkträsket tillbaka rf

  Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

  Laaksolahden Huvilayhdistys ry

  Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

  Lähderanta Kilta-Källstrand Gillet ry

  Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry

  Veinin Omakotiyhdistys

  Viherlaaksolaiset-Gröndalsgillet ry